Kamenice 5C02C02/214  • Mgr. Peter Kolesár, Ph.D., tel. 549496128 (MU)
  • doc. Mgr. Jan Paleček, Dr. rer. nat., tel. 549496128 (MKChr)
  • Mgr. Barbora Štefanovie, Ph.D., tel. 549496128 (MKChr)