Joštova 10, Brno4.46  • doc. Monika Brusenbauch Meislová, Ph.D., tel. 549498794 (KMVES)
  • doc. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D., tel. 549493571 (KMVES)
  • JUDr. Mgr. Ivo Pospíšil, Ph.D., tel. 549494816 (KMVES)