Joštova 10, Brno4.54  • PhDr. Vladimír Černý, Ph.D., tel. 549496373 (KMVES)
  • Maya Higgins, Ph.D., tel. 549495380 (KMVES)
  • PhDr. Michal Kořan, Ph.D., tel. 549494718 (KMVES)