logo Lékařská fakulta Gynekologicko-porodnická klinika
Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště reprodukční medicíny
14110411 GPK FN porod. Lékařská fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

přednosta klinikyprof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA
zástupce přednosty klinikydoc. MUDr. Igor Crha, CSc.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Neučitelští pracovníci

* Dlouhodobě mimo výkon práce

Emeritní profesoři


Externí spolupracovníci