• 1.K čemu je interaktivní osnova?
  Jedná se o rozvrhnutý scénář kurzu - rozcestník, ze kterého studenti vstupují do jednotlivých e-learningových aktivit. Osnova bývá členěna časově nebo tematicky. Učitel si aktivity postupně připraví a pak je studentům zveřejní v ucelené podobě.

  Úvodní strana interaktivní osnovy z pohledu studenta:

  [1] Název interaktivní osnovy.
  [2] Kód, název předmětu, období.
  [3] Obsah interaktivní osnovy.
  [4] Další členění kapitoly.
  [5] Seznam aktivit v rámci kapitoly.
  [6] Pokrok studenta v rámci interaktivní osnovy.
  [7] Kdy učitel doporučuje studovat.
  [8] Uzamčené části osnovy.

  Zobrazení hlavní osnovy v editačním módu:

  Osnovu je možné členit různými způsoby, smyslem je především přehlednost pro studenta.

 • 2.Je tvorba interaktivní osnovy povinná?
  Není. Je možné používat jen část e-learningu (např. procvičování, odevzdávárnu, diskusní fórum) a pro malý počet aktivit během semestru není nutné osnovu tvořit. Pokud mají studenti k dispozici mnoho materiálů příp. více aktivit, je pro ně mnohem přehlednější vidět, co se který týden děje.

 • 3.Začátek práce s osnovou
  Důležité: Do osnovy se vkládají odkazy na již v IS existující materiály nebo aktivity. Osnova není editorem pro tvorbu materiálů. Prvky, které chcete do osnovy umístit, si nejdříve připravte agendami Studijní materiály a Odpovědníky.

  Dále použijte

  Informační systém Učitel [předmět] Interaktivní osnovy založit novou interaktivní osnovu

  Poté je možné nastavit, na kolik hlavních celků si přejete osnovu dělit. Zároveň je možné hromadně nastavit časový harmonogram rozbalování jednotlivých podosnov a jejich zveřejňování. Po kliknutí na „Vytvořit“ se zobrazí seznam podosnov, případně s vyplněným harmonogramem, kde je možné zadat název osnovy a jejích částí nebo nastavit, kdy bude osnova přístupná studentům. Po uložení osnovy je možné do ní začít vkládat obsah.

  Aplikace vytvoří hrubou kostru osnovy – rozdělí ji na požadovaný počet podcelků, příp. nastaví časový harmonogram pro rozbalování podosnov a jejich zveřejňování. Po uložení osnovy lze vstoupit ihned do její další editace.

 • 4.Mám osnovu od loňska, jak ji zaktualizuji?
  Pro převod osnovy, ale i dalších materiálů v předmětu slouží aplikace pro kopírování materiálů:

  Informační systém Učitel Kopírování a sdílení studijních materiálů Kopírování studijních materiálů
  Tato aplikace kromě vlastního překopírování materiálů také nastaví přístupová práva a data v Odpovědnících a osnovách pro cílový semestr. Pokud je nutné přesto osnovu upravit (data, názvy podosnov), je možné tak učinit v editačním režimu osnovy aplikace „Hromadné změny”. Umožňuje hromadně posouvat data v podosnovách, nastavovat zamykání/zveřejňování i měnit názvy podosnov.

 • 5.Editace osnovy
  Editovat osnovu lze cestou

  Informační systém Učitel [předmět] Interaktivní osnovy editovat
  Pro vkládání prvků do podosnovy je třeba ji nejprve otevřít volbou „Editovat obsah”.

  Nové prvky je možné vložit kliknutím na příslušnou volbu vedle ikonky zeleného plus:

  [1] Vložené textové pole.
  [2] Menu s nabídkou prvků, které lze v interaktivní osnově využít.
  [3] Jednotlivé prvky (s výjimkou textového pole) jsou v editačním módu barevně odlišeny.

  V zobrazovacím módu budou vložené prvky vypadat následovně:

  Text i další prvky je možné mezi sebe vkládat v libovolném pořadí nebo celé smazat kliknutím na odkaz „smazat“ vedle ikonky a potvrzením smazání prvku.

  vkládání nové podosnovy
  Novou podosnovu lze vkládat do hlavní osnovy i dalších podosnov (množství úrovní není omezeno).
  Název osnovy či podosnovy je možné změnit kliknutím na její název. Pokud jste při vytváření osnovy nezadali jinou možnost, je po vytvoření osnova zamčená (studentům nepřístupná). Zpřístupnění či nastavení doporučeného termínu pro studium můžete nastavit přes odkaz „Hromadné změny“ v záhlaví osnovy. Zobrazí se stránka, kde je možné tyto parametry nastavit pro všechny části osnovy. Pokud si přejete nastavit pouze určitou část, klikněte u dané podosnovy na odkaz „zveřejnění dny a týdny“.
  vkládání textu
  Do osnovy lze vkládat bloky textu pomocí interního HTML editoru nebo psaním zdrojového kódu.
  Pokud je vkládaný text příliš dlouhý, mohl by činit osnovu nepřehlednou. Proto IS sám nabídne alternativní možnost uložit tento editovaný blok textu do externího HTML souboru. Při uložení textu do externího souboru musíte pouze vyplnit název nového souboru. IS jej automaticky uloží do složky Studijní materiály v předmětu a do osnovy na něj vloží odkaz. Později tento soubor můžete během editace osnovy kdykoliv upravit.
  Součástí textu mohou být například obrázky, tabulky, dokumenty pdf, internetové odkazy, speciální znaky či videa z internetu.

  V případě, že využijete automatickou barvu písma v editačním modu, obsah se zobrazí následovně:

  [1] Automatická barva textu v HTML editoru.

  V zobrazovacím modu pak bude daný obsah vypadat takto:

  [1] Název podosnovy.
  [2] Automatická barva textu v zobrazovacím modu.

  Barvu i formát textu je možné v případě potřeby v HTML editoru měnit.

  odkaz na diskusní fórum
  Do osnovy lze vložit odkaz na diskusní fórum (jakéhokoliv) předmětu i přímo na konkrétní diskusní vlákno. Číslo vlákna vepište přímo nebo kliknutím na jeho název v seznamu:


  Číslo vlákna zjistíte přímo u daného vlákna. Tímto způsobem můžete odkazovat i konkrétní příspěvky, ty se pak zobrazí barevně odlišeny.

  [1] Číslo příspěvku.

  Pomocí volby „Změnit předmět” lze vyhledávat vlákna i v diskuzích jiných předmětů. Dejte ale pozor na přístupová práva.

  vkládání odkazu na Odpovědník, soubor, složku
  Vkládáte-li odkaz na soubor, složku či zodpovězení odpovědníku, je nutné zadat jejich adresu. Pokud neznáte přesnou adresu v ISu pro materiály, které chcete vložit, použijte tlačítko „Vyhledat“. Zobrazí se okno správce souborů se studijními materiály předmětu, kde se nachází interaktivní osnova, případně je možné zde dohledat materiály odjinud z ISu.

  [1] Položka, kterou je možné do interaktivní osnovy vložit.
  [2] Odkaz o vyšších úrovní správce souborů.
  [3] Možnost zvolit jinou agendu správce souborů.
  [4] Adresa v ISu.

  Po kliknutí na vybraný soubor, složku či odpovědník volbu potvrďte tlačítkem „Vybrat“. Soubory odpovídající danému prvku jsou ve správci souborů barevné, zatímco všechno ostatní včetně klikatelných odkazů je šedé.

  Vkládáte-li odkaz do internetu (pomocí volby „WWW“), nezapomeňte vložit povinnou adresu celou, včetně identifikace protokolu (http://). Vložíte-li i název odkazu, který je nepovinný, bude se zobrazovat v osnově místo často nepraktické URL.

  Vložené prvky lze upravovat volbou „editovat” nebo vymazat volbou „smazat”.

  vkládání videa
  Ujistěte se, že vkládané video má vytvořený přehrávač videa (Jak vytvořím přehrávač videa?). Při vkládání do osnovy pak vložte, vyhledejte nebo zadejte přímo adresu na přehrávání videa (použijte „Odkaz na video” ze sekce pro sdílení videa u přehrávače). Lze také nastavit název videa, který se bude zobrazovat jako nadpis nad přehrávačem. Video můžete vložit také pomocí funkce „vložit text” - v HTML editoru si zobrazte zdrojový kód a vložte „Embed video” ze sekce pro sdílení videa. Tuto možnost použijte v případě, pokud chcete video např. zakomponovat do textu, nebo ovlivnit nastavení přehrávání videa. Více o možnostech přehrávání videa v ISu najdete v Nápovědě.
  vkládání ikonek
  Pro zatraktivnění textů vkládaných do osnovy je možné text doplnit o ilustrační obrázek ikonky. Během editace textu klikněte na „Vložit ikonku”. Následně vyberte vhodnou ikonku a její požadovanou velikost a vložení potvrďte kliknutím na zatržítko.
  přesouvání prvků na jiné místo
  Klikněte na „Přesouvat” (mezi volbami nahoře). Pomocí žlutých ikon vpravo rozbalte podosnovy, ve kterých se prvky pro přesun a cílové místo nachází. Označte pomocí „co” ty prvky, které chcete přemístit, a upřesněte „kam” (jejich nové umístění):


  Tlačítkem „Provést naznačený přesun” proveďte naznačené změny. Pokud změny provést nechcete, vraťte se k běžné editaci volbou v horní liště.

 • 6.Zpřístupnění osnovy studentům
  Osnově při typickém využití v aktuálním předmětu není třeba právo zpřístupnění nastavovat, protože je implicitně přístupná studentům daného předmětu. Pokud je z nějakého důvodu omezení či rozšíření tohoto práva žádoucí, můžete využít volbu „Přístupová práva” (nahoře v editační aplikaci osnov). Zobrazí se vám dialog pro nastavení práv přístupového souboru osnovy, ve kterém lze změnit práva požadovaným způsobem. V případě rozšíření práv nezapomeňte na to, že požadované právo číst musí mít i všechny nadřazené složky v předmětu.

  Všechny nově vytvořené interaktivní osnovy mají implicitně nastavené právo na čtení pro všechny studenty předmětu. To znamená, že osnovu v seznamu studijních materiálů uvidí všichni studenti předmětu. Pokud chcete vytvořit osnovu přístupnou pouze pro určitou seminární skupinu (nebo více seminárních skupin najednou) a neviditelnou pro ostatní, vytvořte osnovu pro jednu seminární skupinu a pomocí volby „Přístupová práva” upřesněte práva na čtení pro danou seminární skupinu/další seminární skupiny. Zároveň je potřeba odebrat právo na čtení pro všechny studenty předmětu. V případě jedné interaktivní osnovy pro více seminárních skupin je vhodné změnit titulní název osnovy tak, aby odpovídal skutečnosti (např. „Osnova pro seminární skupiny 01, 03 a 08”).

  Pokud je osnova studentům přístupná (studentům předmětu ihned po založení osnovy), vidí na ni ve svém rozhraní

  Informační systém Student [předmět]
  odkaz, kterým ji mohou snadno otevřít. Tento odkaz je aktivní jen po dobu trvání daného semestru studentům předmětu.

  Pokud chcete osnovu zpřístupnit i někomu jinému, je třeba výše uvedeným způsobem nastavit práva souboru pro spuštění osnovy (.qwarp) včetně složky, ve které se soubor nachází. Osnovu lze pak spustit kliknutím na tento soubor ve studijních materiálech předmětu.

 • 7.Zveřejnil jsem svoji interaktivní osnovu studentům, ale ti si stěžují, že jim nejde rozbalit, resp. že se jim vůbec nezobrazuje!
  • Máte správně nastavena přístupová práva?
   • U souboru s osnovou zkontrolujete (případně změníte) práva přímo v editaci osnovy, kde v horní části kliknete na „Přístupová práva” a v zobrazeném dialogu pak přidáte právo studentům vašeho předmětu.
   • Podobně zkontrolujete práva ve složce Studijní materiály, ve které je soubor s odkazem na Vaši interaktivní osnovou umístěn. Pokud nemají studenti právo přístupu do této složky, nemají ho ani k souboru s osnovou.
  • Máte zveřejněny všechny podosnovy?
   V editaci osnovy zkontrolujte, zda v jednotlivých podosnovách není pod názvem napsáno tučně „zamčené”, pokud ano, klikněte vlevo na „zveřejnění a týdny” a nastavte „zveřejnit nyní”. Pokud potřebujete zveřejnit více podosnov najednou, využijte odkaz „Hromadné změny” nad osnovou.

  [1] Nastavení přístupových práv k osnově.
  [2] Pokud chcete podosnovu studentům zobrazovat, nesmí být uzamčená.

 • 8.Jak kurz strukturovat?
  Není předepsána pevná struktura. Příklady možností:
  • Jediná osnova s počtem podcelků odpovídajícím počtu týdnů semestru.
  • Jediná osnova s několika podcelky – tématy, kterým se chcete věnovat.
  • Zvlášť osnova pro každou seminární skupinu.
  • Jediná osnova, kde se každý týden člení ještě na přednášku a cvičení.
  • Osnova se společnými informacemi, která se dále člení na osnovy pro jednotlivé seminární skupiny.
  Nejste-li si jisti, jaké členění pro vás bude nejvhodnější, poraďte se s fakultním e-technikem. Obecně lze osnovu členit do libovolné stromové struktury.

  Má-li předmět v IS zavedené seminární skupiny, nabídne aplikace Založení interaktivní osnovy ve Studijních materiálech možnost vybrat, zda zavádíte osnovu týkající se přednášky (resp. celého kurzu), nebo určité seminární skupiny.

 • 9.Podosnova Novinky a Úvodní informace
  Pokud si přejete na úvod studentům něco sdělit, je možné využít prostor v úvodu hlavní osnovy. Jednotlivá sdělení či obsah můžete vkládat také do prostoru mezi podosnovy.

  Zkušenosti vyučujících ukazují, že je vhodné vytvořit na počátku hlavní osnovy podosnovu např. Úvodní informace, ve které studentům shrnete důležité informace jako kontakt na vyučujícího, konzultační hodiny, požadavky k ukončení apod. Umístěním těchto informací do samostatné podosnovy učiníte hlavní osnovu přehlednější.

 • 10.Zobrazení osnovy
  Pro každou podosnovu lze nastavit doporučený interval pro studium v políčkách od-do, dle kterého volbou „zveřejnit až od” můžete zařídit, že podosnova bude studentům přístupná až od určitého data.

  Týdenní harmonogram nastavíte podosnově jednotlivě pomocí volby „zveřejnění a týdny“. Pokud nastavujete harmonogram pro více podosnov najednou, je lépe využít aplikaci „Hromadné změny“.

  Pokud si během editace chcete vyzkoušet, jak osnova vypadá v reálném zobrazení bez editačních prvků, použijte volbu „Zobrazit” nad osnovou. Interaktivní osnovu uvidíte tak, jak by ji v daném okamžiku viděli studenti.

  Volbu „Zobrazit osnovu ve formátu pro tisk” použijte i případě, když chcete vidět náhled osnovy včetně zamčených podosnov (např. pro kontrolu vzhledu osnovy po editaci). Takto rozbalenou osnovu však může vidět pouze osoba s dostatečnými právy, nikoliv student.
  Pokud si chcete osnovu vytisknout, postupujte přes Zobrazit → Zobrazit ve formátu pro tisk → a následně osnovu vytiskněte pomocí volby „Tisk” ve vašem prohlížeči.

  Prostřednictvím osnovy můžete zpřístupnit i multimédia jako jsou audio a video soubory, v případě zájmu se obraťte na fakultního e-technika. (etech@fi.muni.cz)

 • 11.Jak osnova technicky funguje?
  Nastavení osnovy a celý její obsah je uložen ve studijních materiálech předmětu. V kořenové složce agendy Studijní materiály pod názvem index.qwarp eventuálně seminar01.qwarp je pak umístěn soubor s ikonou , který slouží ke spuštění osnovy. Nastavením práv u tohoto souboru nastavujete oprávnění přístupu k osnově.

 • 12.Založení (další) interaktivní osnovy kdekoliv v IS
  Aplikace „Založení interaktivní osnovy” ve Studijních materiálech předmětu založí maximálně jednu osnovu určenou pro přednášku (či celý kurz) a jednu pro každou seminární skupinu. Potřebujete-li, můžete si vyrobit další osnovu, a to aplikací

  Informační systém Učitel [předmět] Interaktivní osnovy Založení interaktivní osnovy kdekoliv v IS
  Vyptá se vás na jméno souboru, složku a časový harmonogram. Osnovu lze takto založit např. v Dokumentovém serveru či v Úschovně.


Nenašli jste odpověď? Pošlete nám svůj dotaz na etech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz.