• 1.Co je to Univerzitní repozitář?
  Univerzitní repozitář slouží ke shromažďování a archivaci zaměstnaneckých a jiných děl (např. děl vědeckých). Byl zřízen z důvodu zájmu na zodpovědném vykonávání majetkových práv k zaměstnaneckým dílům a rovněž z důvodu přistoupení Masarykovy univerzity k Berlínské deklaraci o otevřeném přístupu ke znalostem ve vědě a humanitních oborech v roce 2010.

 • 2.Jaké texty mám povinnost vkládat do Univerzitního repozitáře?
  Pravidla vkládání textů do repozitáře upravuje Směrnice MU č. 4/2013 Repozitář zaměstnaneckých děl. Vedoucí příslušného hospodářského střediska (tj. obvykle fakulty) stanoví vnitřním předpisem, zda je vkládání zaměstnaneckých děl do repozitáře povinné či nikoliv, a případně v jakém rozsahu.

  Zaměstnanci MU jsou oprávněni do repozitáře uložit každé své dílo, které existuje v písemné podobě (listinné či elektronické) a které bylo publikováno, pokud tomu nebrání zákonné ani jiné podmínky. Zpřístupnění děl pak v některých případech podléhá schválení příslušným hospodářským střediskem (tj. obvykle fakultou).

  Více informací, včetně kontaktů na fakultní koordinátory pro repozitář a metodickou podporu RMU, naleznete v často kladených dotazech a odpovědích (FAQ).

 • 3.Jaký je rozdíl mezi zaměstnaneckým a soukromým dílem?
  Zaměstnanecké dílo je takové dílo, které autor vytvořil ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního či služebního vztahu k zaměstnavateli dle autorského zákona. K takovému dílu vykonává zaměstnavatel majetková práva, není-li sjednáno jinak (viz Směrnice MU č. 10/2013 Duševní vlastnictví na Masarykově univerzitě). Více v často kladených dotazech a odpovědích (FAQ).

 • 4.Je potřebný souhlas spoluautorů k vložení a zpřístupnění zaměstnaneckého díla?
  Jde-li o zaměstnanecké dílo, ke kterému majetková práva vykonává výhradně MU, může s takovým dílem nakládat i bez explicitního souhlasu autorů. Výjimku tvoří články do odborných časopisů a sborníků (čl. 17 odst. 1 Směrnice č. 10/2013 Duševní vlastnictví na Masarykově univerzitě), ke kterým MU ponechává svým zaměstnancům výkon majetkových práv autorských, pokud vnitřní předpis hospodářského střediska (tj. obvykle fakulty) nestanoví jinak. V takových případech se musí všichni spoluautoři o nakládání s dílem dohodnout mezi sebou a vložení do repozitáře je podmíněno souhlasem všech spoluautorů (vzor souhlasu),

  Jde-li o dílo, jehož spoluautor (např. student nebo vyučující z jiné VŠ) není v pracovněprávním vztahu k MU, musí být uživatel, který plný text díla do repozitáře vkládá, schopen doložit souhlas každého takového spoluautora k formě zpřístupnění díla. Vkladatel potvrzuje doložení souhlasu při vložení díla do repozitáře.

  Více v často kladených dotazech a odpovědích (FAQ).

 • 5.Jak vložím novou publikaci?
  Prostudujte si nápovědu k agendě Publikace.

 • 6.Jak vložím soubor do repozitáře?
  Soubor je nutné vložit k příslušnému publikačnímu. Postupujte přes
  Informační systém Publikace Vložit novou publikaci/nový výsledek vyhledejte sekci Repozitář
  nebo zvolte možnost Editovat již uložený záznam o publikaci → vyhledejte sekci Repozitář.

  Nejprve zvolte typ díla, verzi souboru, případně licenci Creative Commons. Dále nastavte přístupová práva k souboru tomu okruhu osob, kterému chcete soubor zpřístupnit. Následně nahrajte vybraný soubor z počítače.

  1 Přidání souboru k publikaci.

  K záznamu můžete vložit nejen plný text díla, ale i další soubory, které s ním souvisí, např. prezentace, souhlasy spoluautorů se zpřístupněním, příp. licenční smlouvu apod. V těchto případech vyberte v položce „Verze souboru“ možnost „Soubor není plným textem díla“ a zvažte práva zpřístupnění.

  Vkládáte-li vědecká a výzkumná data (např. podkladová data k výsledkům) zvolte v položce „Verze souboru“ možnost „Research Data“.

 • 7.Mohu dodatečně upravit příznaky souboru nahraného k publikaci?
  U souboru vloženého k publikačnímu záznamu můžete dodatečně změnit některé příznaky (např. verzi souboru či typ licence). Tyto údaje můžete upravit prostřednictvím odkazu „Editovat“ vedle názvu každého vloženého souboru. Dále můžete v případě zaměstnaneckých děl potvrdit souhlas spoluautorů se zpřístupněním díla (nelze jej však tímto způsobem zpětně odebrat).

  V případě potřeby dalších úprav (změna názvu dokumentu, přístupových práv apod.) můžete využít odkaz „Správa nahraných souborů“.

  1 Editace vloženého souboru.

  2 Správa nahraných souborů.

  Pozor

  Souhlas spoluautorů ke zpřístupnění souboru lze výše popsaným způsobem pouze přidat, nikoli odebrat.

 • 8.Co je to verze souboru?
  Do repozitáře je možné vkládat různé verze plných textů díla (například z důvodu vyhovění smlouvě s nakladatelem) nebo dokumenty, které se k dílu vztahují.

  Vkládaný text označte jako jeden z těchto typů:

  • Draft – Pracovní verze.
  • Submitted Version – Verze předložená k recenznímu řízení.
  • Accepted Version – Verze po recenzním řízení a zapracování změn autorem. Jde o verzi, která je připravena k vydání, ovšem bez formátování pro tisk.
  • Published Version – Verze publikovaná vydavatelem. Verze má finální podobu včetně formátování a grafické úpravy.
  • Updated Version – Verze aktualizovaná po svém vydání.
  • Research Data – Výzkumná data.
  • Soubor není plným textem díla – Další dokumenty, které s dílem souvisí (např. souhlasy spoluautorů, licenční smlouvy apod.).

 • 9.Co jsou to licence Creative Commons a jaký je jejich význam?
  Licence Creative Commons jsou souborem veřejných licencí, které je možné využít pro publikování autorských děl v repozitáři pro všechny typy výsledku (díla) mimo typu „R Software“ (viz otázka 11). Fungují na principu, který autorovi umožňuje jejich prostřednictvím plošně uzavírat se všemi potenciálními uživateli díla smlouvu, na základě které jim poskytuje některá svá práva k dílu a jiná si vyhrazuje.

  Licence Creative Commons umožňují jednoduše a bezplatně poskytovat díla širokému počtu uživatelů a zároveň povolují takto poskytnuté dílo šířit dále. Dílo, které je pod licencí Creative Commons zveřejněno, je možné užívat (rozmnožovat, šířit, půjčovat atp.) pouze s minimálními omezeními, která jsou uvedena v licenci (např. neužívat dílo komerčně – za účelem majetkového prospěchu).

  Každá z licencí CC umožňuje dílo šířit, ale zároveň také vyžaduje, aby byly uvedeny údaje o původu díla (uvedením původu podle podmínek licence CC není pouhá citace díla, ale i dalších údajů).

  V rámci univerzitního repozitáře lze vybírat z následujících šesti druhů licencí (uvedeny od té, která nabyvateli poskytuje největší množství práv (CC BY) až po licenci CC BY-NC-ND, která je nejpřísnější, tedy poskytující nabyvateli nejmenší množství práv):

  • CC BY (Attribution) Uveďte původ,
  • CC BY-SA (Attribution–ShareAlike) Uveďte původ–Zachovejte licenci,
  • CC BY-ND (Attribution–NonDerivatives) Uveďte původ–Nezpracovávejte,
  • CC BY-NC (Attribution–NonCommercial) Uveďte původ–Neužívejte komerčně,
  • CC BY-NC-SA (Attribution–NonCommercial–ShareAlike) Uveďte původ–Neužívejte komerčně–Zachovejte licenci,
  • CC BY-NC-ND (Attribution–NonCommercial–NonDerivatives) Uveďte původ–Neužívejte komerčně–Nezpracovávejte.

  Pro publikování v režimu Open Access je nejvhodnější použít licenci CC BY, která je doporučována i pro publikace podpořené Rámcovým programem pro inovace a výzkum Horizon 2020.

 • 10.Je zadání typu "licence CC" povinné?
  Povinné není. Lze ponechat variantu „žádná“. V takovém případě je uživatel díla oprávněn k jeho užití jen na základě výjimek stanovených autorským zákonem, tedy v rámci volného užití nebo zákonných licencí.

 • 11.Jakou licenci mám použít pro software?
  Pro dílo typu „R Software“ lze využít nabízených licencí:

  • BSD: uvedení autora, informace o licenci, zřeknutí se odpovědnosti za dílo,
  • GNU GPL: volné použití, modifikované šíření při zachování licence,
  • MIT: zahrnutí textu licence do všech kopií a odvozenin software.

 • 12.Jak nastavím míru zpřístupnění vkládaného souboru?
  Míra zpřístupnění přiložených souborů se nastavuje pomocí přístupových práv k jednotlivým souborům. Práva určují, komu bude možné soubor přiložený k publikačnímu záznamu zobrazit.

  Před vkládáním souboru do repozitáře vyberte vhodný typ práva a příp. k němu zvolte upřesnění (například pracoviště, jehož pracovníci smí text číst, nebo UČO osoby).

  Jednotlivé typy práv i upřesnění je možné kombinovat (tj. soubor lze zpřístupnit např. studentům více různých předmětů a současně zaměstnancům z více pracovišť apod.). U každého práva je také možné určit časové embargo (tj. termín, od kdy bude zvolené právo uplatněno).

  Zvolená práva musí potvrdit pověřená osoba (viz FAQ k Univerzitnímu repozitáři), do té doby soubory nebudou zpřístupněny. Výjimku tvoří díla uvedená ve Směrnici MU č.10/2013 Duševní vlastnictví na Masarykově univerzitě (tj. obvykle díla typu J: Článek v odborném periodiku a díla typu D: Článek ve sborníku), u nichž o přístupových právech k nim rozhodují autoři přímo (pokud vedoucí příslušného hospodářského střediska nestanovil jinak).

  Podrobnější informace k nastavování přístupových práv k souborům najdete v této Nápovědě.

 • 13.Kde najdu historii publikace?
  Aplikaci, do níž se zaznamenává historie publikace, najdete pod odkazem „Zobrazit historii publikace“ v nabídce odkazů pod základními informacemi o publikaci. Aplikace je přístupná všem, kteří mají právo danou publikaci editovat.

  1 Zobrazení historie publikace.

  V tabulce jsou uvedeny změny publikace učiněné ve formuláři pro zadávání publikace/výsledku. Pod tabulkou jsou uvedeny všechny soubory přiložené k publikaci/výsledku, a to jak aktuálně zavedené, tak již smazané. U souborů lze získat podrobnější informace rozkliknutím odkazů „Zobrazit historii práv souboru“ a „Zobrazit historii příznaků a operací“.

 • 14.Jak mohu v Univerzitním repozitáři vyhledávat?
  Postupujte přes
  Informační systém Univerzitní repozitář
  Aplikace vyhledává ve všech souborech, které byly vloženy do repozitáře (dle nastavení přístupových práv) a v metadatech publikací, ke kterým byly přiloženy soubory. Výsledky umožňuje řadit dle relevance (tj. nejvýše jsou zobrazeny výsledky, které nejlépe odpovídají zadanému dotazu), roku vydání, názvu nebo autorů.

  Vyhledané výsledky lze dále omezovat pomocí voleb v pravém panelu. Výsledky mohou být omezeny dle oborů, roku vydání, jazyka, organizační jednotky, licence Creative Common nebo verze souboru. Jednotlivá omezení lze kombinovat.

 • 15.Jak požádám o zpřístupnění vložených souborů?
  Pokud nemáte přístup k souborům přiloženým k vybrané publikaci, můžete požádat o autorský výtisk. Žádosti mohou podávat i osoby mimo IS. O podání žádosti bude autor publikace, případně vykonavatel majetkových práv, informován e-mailem.

  1 Odkaz na žádost o autorský výtisk.


Nenašli jste odpověď? Pošlete nám svůj dotaz na istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz.