Informační systém pro Fakultu humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze jsme provozovali od 1. 10. 2000 do 31. 12. 2008.

Informační systém Masarykovy univerzity jsme nasadili krátce před založením Fakulty humanitních studií UK někdy počátkem roku 2000. Zpracovávali jsme v něm hlavně studijní agendu tehdy asi 800 bakalářských studentů IZV UK, kteří už tehdy studovali v režimu volného kurikula s povinnými atestacemi. Protože prakticky každé studijní kurikulum bylo jedinečné, bylo elektronické zpracování nezbytné.

Informační systém se od začátku ukázal jako velmi spolehlivý a dostatečně silný i pro tyto vysoké nároky. V průběhu let jej autoři – zčásti na naši žádost – různě rozšiřovali a zdokonalovali, takže se nám v provozu skutečně osvědčil. Na jedinou jeho slabší stránku – poměrně rozsáhlé a málo přehledné nabídky – si naši učitelé i studenti zvykli a i když počet studentů přesáhl číslo 2000 a většina učitelů v systému přímo známkovala, zpracovávaly se v něm přijímací zkoušky atd., systém pracoval spolehlivě.

Bohužel od roku 2007 se postupně ukázalo, že i FHS musí z praktických důvodů přejít na společný informační systém UK: osobní evidence studentů i zaměstnanců, agendy kolejí, stipendií a další bylo třeba vést v tomto systému a dvoukolejnost se ukazovala jako stále obtížnější. Nakonec jsme v roce 2008 s laskavou pomocí brněnských kolegů celou studijní agendu převedli do systému SIS UK, i když jeho možnosti jsou (zatím) podstatně chudší a znamenalo to pro nás v jistém ohledu krok zpět.

Na základě osmiletých zkušeností ve velmi rozsáhlém a náročném provozu mohu IS MU každému doporučit.

Prof. Jan Sokol, bývalý děkan FHS UK v Praze

Náhled

Osobní stránka prof. Sokola

Zpět na Máte zájem o systém podobného typu?