Při přijímacím řízení

 • sbírat od uchazeče osobní údaje do e-přihlášky E-přihláška
 • evidovat souhlas uchazeče ohledně elektronické komunikace
 • pro různé obory sbírat různé rubriky
 • nedovolit přihlášku podat, dokud není úplná
 • filtrovat nabídku otevíraných programů/oborů dle různých kritérií
 • přidělit uchazeči unikátní variabilní symbol pro platbu
 • zobrazit, že přihláška je školou v pořádku přijata
 • mít možnost zaplatit více přihlášek najednou
 • platit ze zahraničí bez bankovních poplatků platební kartou
 • přímo z přihlášky přejít k jejímu zaplacení v Obchodním centru
 • převzít platbu z ekonomického systému a spárovat ji
 • zobrazit uchazeči, zda platba dorazila
 • zobrazit uchazeči termíny jeho zkoušky
 • nahlížet do přihlášky – jak dopadla zkouška Výsledek přijímací zkoušky
 • vybírat uchazeče dle nejrůznějších kritérií
 • automaticky zaslat uchazečům dotazník po podání přihlášky
 • poslat uchazečům hromadný e-mail v HTML formátu
 • sestavit statistiky, umožnit export Statistiky e-přihlášky
 • vytisknout složku pro přijímací komisi
 • realizovat přijímací testy (buď skenováním odpovědních archů, nebo vyplněním testu u PC)
 • zobrazit přijímací test uchazeče (buď sken odpovědního listu, nebo elektronický průchod testem)
 • zveřejnit zadání přijímacích testů, zobrazit správné odpovědi
 • zobrazit uchazečům body z přijímacího testu
 • importovat výsledky zkoušek a další sdělení pro uchazeče
 • založit hromadně studia
 • chovat se odlišně v různých bězích přijímacího řízení
 • evidovat a případně zapsat uchazeče ke studiu náhradního oboru
 • automaticky dohledávat platby bez nutnosti předložení dokladu o platbě
 • zapojit se do diskuse s ostatními uchazeči
 • cvičně skládat přijímací testy z minulých ročníků
 • sbírat a exportovat údaje pro centrální orgány
 • přidávat k e-přihlášce potřebné dokumenty v elektronické podobě
 • zveřejnit uchazečům v e-přihlášce harmonogram přijímacího řízení
 • vybírat a upravovat studijní plány zvoleného studijního programu až do podání přihlášky

Při nástupu ke studiu

 • aktualizovat osobní a kontaktní údaje elektronicky
 • naplnit si profil – Osobní stránku – s fotografií Osobní stránka v systému
 • automaticky získat e-mailovou schránku a webový prostor
 • vybrat si doporučené předměty dle nabídky v šabloně Šablona doporučených předmětů
 • nechat si zasílat změny v hodnocení e-mailem / na mobil
 • požádat o kolej
 • požádat o ubytovací stipendium či sociální stipendium s kontrolou splnění požadovaných podmínek
 • nastavit si číslo účtu pro výplatu stipendií
 • mít přehled o vyhlášených stipendijních programech
 • automaticky studentům umožnit přístupy, např. do počítačových učeben
 • zvolit si přezdívku
 • přepnout si IS do angličtiny Jazyková mutace systému
 • zdokonalit se v práci s IS MU prostřednictvím Akademie IS

When the next academic year is being prepared

 • creating term calendars Creating term timetables
 • showing the studies and term schedule
 • prompting teachers to provide additional information regarding their courses
 • checking the newly-added course information
 • placing various restrictions on course enrolment
 • using a range of enrolment prerequisites for course enrolment
 • list course information Course information
 • preparing recommended plans for course progression (registration templates), i.e. tools used by students for planning their studies and by staff for monitoring their progress
 • assign courses to any number of recommended study plans (templates)
 • assigning special attributes to courses for future operations
 • exporting data in the form suitable for printing
 • creating seminar groups
 • sharing the capacity limits of seminar groups
 • administering combined courses i.e. courses resulting from combination of multiple courses
 • printing study plans from registration templates
 • managing maps and room plans, including photos of the rooms
 • posting timetables Rozvrh a kalendář

Kolem začátku semestru

 • zaregistrovat si libovolné předměty – projevit o ně zájem
 • provádět registraci ve vlnách dle „stáří“ studentů
 • připravit si registrační dávku před vypuknutím registrace
 • vybírat předměty na základě úspěšnosti, statistik, referencí a zajímavosti předmětu z ankety
 • požádat vyučujícího o výjimku (nesplňuje-li student podmínky registrace)
 • zapsat se do dalšího semestru
 • zadat individuální studijní plán pro své doktorské studium
 • zadat semestrální náplň pro své doktorské studium
 • vybírat si rozvrhové skupiny
 • používat prerekvizity při přihlašování se do seminárních skupin
 • soutěžit o nejžádanější rozvrhové skupiny
 • vytisknout si svůj rozvrh
 • importovat rozvrh do osobního kalendáře v mobilu či jiné aplikaci
 • vyměnit si skupinu v „burze seminárních skupin“
 • zobrazit si rozvrh na základě zadaných parametrů
 • zapisovat a rušit si kurzy v době změn v zápisu
 • požádat o zrušení povinnosti opakovat neúspěšný předmět
 • automaticky informovat studenty o možnosti podání žádosti o zápis do semestru
 • vyhledávat předměty v celouniverzitním katalogu předmětů podle mnoha různých kritérií
 • označovat si zajímavé předměty hvězdičkou

V úvodních týdnech výuky

 • zprovoznit e-learningovou podporu prezenční výuky (e-kurz s interaktivní osnovou, elektronickými testy, odevzdávárnami apod.) Interaktivní osnova
 • realizovat diagnostický test na PC, např. pro rozdělení do skupin
 • vyvěsit nejrůznější typy studijních materiálů Studijní materiály
 • archivovat hromadné dopisy ve studijních materiálech
 • informovat studenty hromadným e-mailem o organizaci předmětu ve studijních materiálech
 • dohledat informace, které byly poslány studentům kurzu před přihlášením se do něj
 • vybrat si téma práce, referátu, skupinového projektu Rozpisy témat prací
 • nechat studenty navrhnout téma práce, referátu, skupinového projektu
 • automaticky zasílat informační e-maily v případě přihlášení/odhlášení studenta ze seminární skupiny učitelem

Během semestru

 • mít ke každému studentovi aktuální individuální informace relevantní k výuce v daném předmětu (hodnocení v poznámkových blocích, soubory odevzdané v odevzdávárně, splněné odpovědníky atd.)
 • průběžně studenty hodnotit
 • poskytovat studentům zpětnou vazbu k výuce (slovní hodnocení, komentáře, statistiky, grafy)
 • přidělovat body (i uživatelem definovaným způsobem výpočtu)
 • sumarizovat body s automatickým přepočítáváním
 • organizovat projekty, seminární práce, týmové aktivity
 • sbírat/odevzdávat úkoly elektronicky
 • nastavovat a využívat synchronizaci studenty odevzdaných souborů v odevzdávárně a v lokálním úložišti
 • kontrolovat, zda odevzdané práce nejsou plagiátem Kontrola plagiátů
 • procvičovat pomocí různých typů testů
 • používat testové otázky propojené na Maplenet nebo jiný externí server
 • používat otázky, v nichž jako součást zadání jsou videa či audia
 • exportovat odpovědi studentů z odpovědníku a umožnit tisk / další zpracování
 • používat otázky, ve kterých jsou interaktivní prvky v obrázcích Obrázkový odpovědník
 • ověřit si chování e-learningu pod konkrétní cizí identitou – z pohledu studenta Cizí identita
 • zobrazit si operace studenta v Odevzdávárně
 • zjišťovat názory studentů pomocí dotazníků
 • poskytovat spolužákům materiály ke studiu
 • používat diskusní fórum předmětu Diskusní fórum předmětu
 • nahlížet ve své Přijímárně do naskenovaných písemek aj.
 • se získanými body provádět pokročilejší matematické výpočty
 • vypsat různé série zkušebních termínů – konzultace, polosemestrální písemky, závěrečné testy
 • evidovat postup práce doktorských studentů (reporty, co udělali za rok, návrhy na vyplnění rubrik)
 • evidovat publikace a stáže doktorských studentů
 • evidovat docházku pomocí čipových karet (načítáním studentských čipových karet nebo automaticky z evidence průchodů přístupovými body)
 • kontrolovat pokrok v průchodu interaktivní osnovou předmětu
 • sestavit si plán průchodu studiem (předměty) tak, aby byly splněny požadavky nutné pro jeho úspěšné ukončení
 • použít vzájemné hodnocení prací (Peer Assessment)

Na konci semestru

 • vypsat zkušební termíny
 • synchronizovat všechny termíny zkoušek a přihlašování se na ně v případě, že má student více studií v jednom období
 • nedovolit studentům přihlásit se na víc než jeden řádný termín
 • hlídat splnění podmínek pro přihlášení se ke zkušebnímu termínu
 • umožnit studentům výměnu zkušebních termínů v „burze zkušebních termínů“
 • importovat si termíny zkoušek do osobního kalendáře v mobilu či jiné aplikaci
 • skenovat, rozpoznávat a automaticky hodnotit písemky Odpovědní archy
 • v případě potřeby mít k dispozici nástroje pro hromadnou opravu chyby v zadání testů, v odpovědích, pro korekci bodování a přepočet bodů
 • zkoušet testem u počítače
 • zkoušet u počítače odevzdáním souboru
 • disponovat mechanismy pro prevenci podvodného jednání studentů při elektronickém testování
 • barevně skenovat a rozpoznávat ručně opravené písemky
 • realizovat krátké „zahřívací“ nebo „opakovací“ testy (skenovatelné odpovědní archy se zadáním)
 • hodnotit studenty
 • slovně i kreditově hodnotit své doktorské studenty
 • hlídat nepřekročení využití druhých opravných termínů
 • zvládnout časovou soutěž o lukrativní termíny
 • kontrolovat včasné zadání známek učitelem
 • ověřit si splnění podmínky pro postup Podmínka zápisu
 • požádat o úlevy dle studijního a zkušebního řádu
 • požádat o neopakování neúspěšných předmětů
 • anonymně se vyjádřit ke kvalitě výuky Anketa ke kvalitě výuky
 • zařadit splněné předměty k jednotlivým oborům dvouoborového studia
 • hodnotit jazykové předměty dle evropského referenčního rámce
 • vyhledávat závěrečné práce a jiné objekty dle klíčových slov
 • zadat hodnocení svého doktorského studia za uplynulý semestr
 • zadat hodnocení doktorského studenta školitelem
 • synchronizovat známky jednoho studenta z různých studií v jednom období
 • sesumarizovat poznámkové bloky s hodnocením do jednoho
 • automaticky udělit známku na základě i složitějšího výpočtu z poznámkových bloků
 • nastavit speciální výpočty sumarizace poznámkových bloků
 • tisknout různé výkazy známek, vysvědčení, a to i pro potřeby zahraničních studentů
 • podat žádost o opravu úspěšného hodnocení předmětu
 • vytvářet testovací otázky v odpovědnících ve formátu XML
 • hromadně exportovat odpovědníky do PDF

Na konci studia

 • evidovat nabídku témat závěrečných prací
 • vybrat si nebo navrhnout téma závěrečné práce
 • umístit práci do Archivu závěrečných prací Archiv závěrečné práce
 • vložit do Archivu posudky, zkontrolovat originalitu práce
 • zveřejnit závěrečné práce a posudky
 • požádat o skrytí části závěrečné práce
 • zkontrolovat si svoje výpůjčky v knihovnách
 • zkontrolovat si průchod studiem dle přiřazeného studijního plánu (tzv. kontrolní šablony)
 • zkontrolovat si diplom a Diploma Supplement Diploma Supplement
 • zapsat absolventy lékařských oborů do Národního registru zdravotnických pracovníků (NR-ZP)

Po absolvování studia

 • dostávat novinky o univerzitě e-mailem
 • být v kontaktu se svými bývalými spolužáky
 • zveřejnit svůj starý archiv závěrečných prací světu
 • zapojit se do Absolventské sítě a navazovat další kontakty
 • oslovovat absolventy s nabídkami
 • inzerovat zprávy na Vývěsce
 • aktualizovat údaje o své osobě (jméno, adresa, zaměstnavatel)
 • doživotně užívat IS vč. e-mailu, svých dokumentů, informací a dalších agend Osobní stránka absolventa

Z hlediska studijního úředníka

 • evidovat vše, co požaduje matrika studentů a studijní řád
 • manipulovat se seznamem zaregistrovaných či zapsaných předmětů
 • hromadně rozdělit studenty do seminárních skupin
 • evidovat údaje o stážích a studijních pobytech
 • evidovat stipendia
 • evidovat omluvenky
 • hromadně vybírat studenty dle desítek kritérií
 • spravovat studijní data, provádět kontrolu studií
 • automaticky data kontrolovat
 • automaticky aktualizovat tituly po ukončení studia
 • evidovat závěrečnou práci a závěrečnou zkoušku
 • spravovat studentské průkazy
 • evidovat revalidační přelepky na ISIC
 • vydávat revalidační přelepky na základě uhrazení přes Obchodní centrum
 • poskytovat nejrůznější statistiky
 • automaticky hromadně ověřit nárok na sociální stipendium a vytvořit předpisy
 • tisknout sestavy stipendií a exportovat o nich údaje
 • hromadně kontrolovat objednání a zaplacení kurzů CŽV přes Obchodní centrum
 • hromadně kontrolovat platby u placené výuky
 • automaticky zapisovat studenty placené výuky až po zaplacení
 • spravovat celý proces vyměření poplatků za studium
 • automaticky přesně určit datum vyměření poplatku za prodlouženou dobu studia
 • automaticky vystavit plné znění rozhodnutí o vyměření poplatku
 • provádět hromadnou kontrolu poplatků za studium
 • evidovat spisy a úkony v Úřadovně
 • evidovat různé typy úředních úkonů, žádostí, rozhodnutí, elektronicky navázané na papírovou formu
 • elektronicky vyřizovat žádosti (např. žádost o uznání předmětu)
 • tisknout potvrzení o studiu Potvrzení o studiu
 • evidovat meziuniverzitní studium a evropský doktorát
 • vyhledávat osoby i dle rodných či předcházejících příjmení, přesměrování pošty apod.
 • evidovat bydliště pomocí tzv. adresních bodů
 • permanentně archivovat otisk (snapshot) osobních a studijních údajů
 • vyřadit ze studentské ankety předměty, ke kterým není potřeba zpětné vazby
 • evidovat studijní plán u studenta
 • hlídat vyplnění tématu studia, přidělení školitele a pracoviště u doktorského studia
 • kontrolovat školitele, zda zadali hodnocení svých doktorských studentů
 • spravovat záznam závěrečné práce, např. přebírání, rušení, hodnocení
 • definovat vedoucí a oponenty včetně osob mimo univerzitu
 • tisknout posudky závěrečných prací
 • přidělovat studentovi výjimky pro editaci archivu již převzaté (odevzdané) závěrečné práce
 • skrýt vybrané části závěrečné práce před ostatními uživateli a světem na základě udělené výjimky
 • udržovat historii operací výjimek pro možnost zpětného dohledání a prokázání
 • tisknout diplomy, Diploma Supplementy (také dávkové zpracování)
 • tisknout potvrzení o ukončení účasti v celoživotním vzdělávání
 • zakládat fakultní stipendijní programy
 • evidovat změny bankovních účtů studenty
 • jednotně tisknout zadání státních závěrečných prací (i v angličtině)
 • vypisovat termíny státních závěrečných zkoušek (vč. hromadného importu či exportu termínů)
 • organizovat komise či obory k termínům státních závěrečných zkoušek
 • hromadně přihlašovat studenty k termínům nebo konkrétním časům
 • vytvářet harmonogram státní závěrečné zkoušky
 • sbírat údaje pro protokol o státní závěrečné zkoušce
 • tisknout výkazy o státní závěrečné zkoušce a jiné dokumenty
 • evidovat studia uskutečňovaná ve spolupráci se zahraniční institucí
 • poskytovat podporu rozvrháři pro zavádění a export dat, provádění změn v rozvrhu (vč. kontroly kolizí, rezervací), podrobnější evidence rozvrhových informací
 • kopírovat rozvrh mezi semestry
 • poskytovat podporu pro výměnu dat s rozvrhovacím systémem Unitime
 • organizovat státní závěrečné zkoušky (termíny, komise)
 • evidovat tzv. uznanou dobu rodičovství
 • poskytovat se souhlasem uživatele status studenta např. pro vydavatele studentských karet anebo dopravní podnik (za účelem poskytnutí slev)
 • podporovat institucionální akreditace a vnitřní evaluace studijních programů

Z hlediska akademika

 • evidovat svoje publikace, exportovat je a tisknou jejich seznamy
 • poskytnout svoje údaje do podkladů akreditačního procesu
 • připravit podklady pro akreditační materiály
 • publikovat výuková díla na Elportálu v oblasti publikací
 • hromadně zpracovávat, editovat a organizovat publikační záznamy včetně plných textů (podpora automatického načtení záznamu z citační databáze Web of Science (WoS))
 • vykazovat publikační záznamy do RIVu a provádět kontroly, které RIV požaduje
 • zpřístupňovat metadata a plné texty publikací v univerzitním repozitáři a Repozitar.cz
 • evidovat svoje životopisy v libovolných jazycích
 • prohlédnout zveřejněné životopisy jiných osob Životopis
 • kategorizovat publikace pomocí mechanismu soukromých a veřejných štítků
 • vyhledávat v publikačních záznamech podle rozsáhlé škály kritérií a v publikační bázi NK ČR (Národní knihovny)
 • spravovat citační seznamy
 • analyzovat počty druhů publikací jednotlivých autorů, pracovišť a jiných publikačních seznamů
 • odkazovat se na publikační záznamy pomocí permanentního URL
 • přiřazovat publikace k interním projektům
 • eliminovat duplicitní publikační záznamy
 • vyhlašovat grantové programy, sbírat přihlášky a hodnotit je
 • požádat o zaměstnaneckou kartu nebo ITIC
 • pracovat se studenty vybranými podle mnoha kritérií
 • vyhledávat podobnosti vůči závěrečným a jiným studentským pracím jiných škol
 • přehlásit studenty mezi seminárními skupinami bez nutnosti předchozího odhlášení
 • možnost přihlásit/odhlásit studenta k/ze zkušebního termínu bez kontroly
 • vypisovat/tisknout seznamy studentů, prezenční listiny
 • zasílat (hromadně) e-maily
 • vystavovat studijní materiály, distanční opory
 • sbírat úkoly elektronicky (v Odevzdávárně)
 • mít přístup k výsledkům evaluační ankety (k předmětu, výuce, souhrnné)
 • zadávat rozpisy témat k závěrečným pracím, referátům, skupinovým projektům
 • zpřístupňovat záznamy přednášek
 • objednat zdravotní prohlídku u závodního lékaře
 • vyplnit personální list jako podklad pro novou akreditaci
 • vyplnit hodnocení své akademické činnosti
 • vyplnit charakteristiku studijního programu, jehož je garantem
 • editovat studijní plán nového programu jako podklad pro akreditaci

Z hlediska veřejnosti

 • vzdělávat se v online kurzech E-kurzy
 • čerpat informace o oborech (zahrnuje podrobný popis oboru, odkazy na obhájené závěrečné práce, studijní katalog, počet aktivních studentů atd.)
 • vkládat osobě z univerzity do Úschovny soubory
 • vyhledávat absolventy, kteří souhlasili se zobrazením svého profilu
 • prohlížet závěrečné práce
 • vyhledávat v publikacích a univerzitním repozitáři
 • nakupovat v Obchodním centru
 • registrovat se do o e-kurzů přes Facebook nebo Google účet

Po celý rok – mít informace (Vývěska, Pošta, Diskuse, Blogy)

 • vložit zprávu na Vývěsku, číst Vývěsku
 • důležité zprávy z Vývěsky vidět červeně na titulní stránce ISu Zprávy na titulce
 • vkládat zprávu do více různých sekcí současně
 • ignorovat vybrané osoby na Vývěsce
 • nastavovat doplňující položky k jednotlivým sekcím sloužícím k odběru externím serverem
 • realizovat informační kampaně, pomocí kterých lze důležité informace lépe zdůraznit a oslovit i specifickou skupinu uživatelů
 • využít pravý panel titulní strany pro informace o aktuálním dění
 • využívat pohodlnou a rychlou poštovní schránku s kvalitním antispamem
 • vytvářet/přejmenovávat/mazat mailbox přímo z poštovního klienta
 • pracovat s poštou z více míst zároveň
 • nastavovat vlastní štítky ke zprávám a důležité zprávy si označovat hvězdičkou Štítky u zpráv
 • vyhledávat zprávy podle různých kritérií
 • definovat automatický podpis pro e-maily
 • dostávat upozornění na došlé e-maily pomocí SMS
 • definovat e-mailové složky a sledovat kvóty
 • bezpečně pracovat s poštou pomocí protokolu SSL nebo TLS
 • přistupovat k poště přes IMAP a POP3
 • využívat jednoduchou verzi pošty pro mobilní zařízení
 • vypnout antispamový filtr
 • upozorňovat studenty na závažné studijní povinnosti
 • založit nové vlákno v diskusním fóru, číst příspěvky v diskusním fóru
 • zakládat tematická diskusní fóra a Tematické vývěsky
 • zamezovat vybraným osobám přispívat ve svých vláknech v diskusi
 • zakládat blogy, sdílet blog s více autory Blog
 • nastavovat přístupová práva blogu obecným systémem práv (studenti předmětu, skupina osob, apod.)
 • komentovat příspěvky z ostatních blogů
 • nastavovat štítky zprávám na Vývěsce a blogovým příspěvkům
 • přidávat si diskuse, Vývěsky a Blogy mezi sledované
 • odebírat obsah diskusí, Vývěsky a Blogů pomocí RSS
 • hodnotit příspěvky v Diskusích, Blozích a na Vývěsce
 • relaxovat v Plkárně
 • soustředit na jedno místo aktuální informace z univerzitního prostředí (Život na MU)
 • vybírat zajímavý obsah cílený na konkrétního uživatele a zobrazovat ho na titulní straně
 • upozorňovat na titulní straně na důležité blížící se termíny či události
 • sledovat souhrn aktuálních informací a dění na univerzitě v mobilním zařízení (termíny zkoušek, diskuze, články apod.)

Po celý rok – drilovat znalosti

 • používat aplikaci Dril (pro výuku jazyků, odborných termínů, vzorců apod.) Dril
 • vybírat si a učit se cizí jazyky z množství učebnic
 • vytvářet a upravovat vlastní učebnice a nastavovat k nim pokročilá přístupová práva
 • využít jednoduchý nebo pokročilý import kartiček
 • přehrávat si výslovnost slovíček
 • prohlížet si statistiky svého učení
 • dopředu opakovat slovíčka naplánovaná na příštích pár dní
 • zakázat kartičky, které se nechci učit
 • smazat všechna data o učení

Po celý rok – nakupovat v Obchodním centru

 • nakupovat v Obchodním centru s možností platby kartou
 • zpracovávat platby v českých korunách i v eurech
 • mít přehled o svých objednávkách v Obchodním centru včetně jejich stavu a podrobností
 • nabízet placené služby související s výukou (studia, kurzy, konference, vstupenky)
 • prodávat e-learningové kurzy do zahraničí
 • přijímat a automaticky dohledávat běžné typy plateb včetně plateb on-line platební kartou
 • hromadně plnit nabídku Obchodního centra podle Katalogu předmětů
 • vkládat publikace do Obchodního centra se zvláštní podporou jejich zobrazení v nabídce
 • mít k dispozici celou řadu ekonomických nástrojů pro Obchodní centrum
 • automaticky vystavovat faktury za všechny typy služeb souvisejících s placenou výukou
 • automaticky účtovat služby s hromadným napojením na účetnictví
 • mít možnost napojit externí systém na Obchodní centrum (například konferenční systém)
 • přijímat a účtovat hotovost pomocí Pokladny Obchodního centra (univerzitní knihovny, konference, muzeum) Obchodní centrum

Po celý rok – spravovat dokumenty

 • dočasně si zálohovat velké soubory v Úschovně
 • posílat velké soubory přes Úschovnu
 • synchronizovat soubory a složky v lokálním úložišti a v informačním systému (podpora externí služby ownCloud)
 • připojovat dokumenty k úkolům
 • zprovoznit si přímý tisk z IS na lokální tiskárnu
 • generovat vysoce kvalitní tiskové výstupy včetně podpory cizích abeced
 • nechat si rozpoznat skenované dokumenty na text pomocí OCR
 • používat automatické konverze formátů dokumentů v souborovém úložišti Správce souborů
 • vyvěšovat institucionální dokumenty do dokumentového serveru
 • vyhledat soubory (např. zápisy z jednání kolegií a vedení fakult, vnitřní normy fakult apod.) v dokumentovém serveru pomocí Pořadače dokumentů
 • využívat výhody systému TeX v rámci tiskového řešení
 • tisknout na A3, zmenšovat stránky, tisknout brožury
 • regulovat sofistikovanými způsoby přístup k souborům v úložištích
 • sledovat oblíbené studijní materiály a složky na dokumentovém serveru pomocí aplikace Události Události
 • prohledávat archiv absolventů a závěrečných prací
 • vracet se ke svým dokumentům a studijním materiálům jako absolvent
 • vložené video různých formátů převést do podoby spustitelné přímo v prohlížeči s ochranou proti kopírování

Po celý rok – spravovat přístupy a individuální nastavení

 • sledovat vlastní přístupy do ISu
 • personalizovat si obsah titulní stránky a dalších rozcestníků
 • zvýrazňovat si odkazy a mít jejich přehled
 • používat nástroj pro zkrácení a vylepšení dlouhých odkazů
 • zvolit si design titulní strany Design titulní strany
 • nahrát si sekundární (neoficiální) fotku
 • odhlásit se z ISu bez nutnosti uzavření oken prohlížeče
 • řídit přístup k souborům a složkám desítkami různých přístupových práv
 • zablokovat přístup do ISu, obnovit přístup absolventa do ISu zodpovězením kontrolní otázky
 • zvolit okruh osob, kterým budou zpřístupněny vybrané důvěrnější osobní informace (např. rozvrh studenta)
 • spravovat sekundární hesla pro přihlašování k externím službám (např. do počítačových učeben)
 • evidovat čipové karty (např. pro řízení přístupu do učeben)
 • sledovat statistiky přístupů k jednotlivým vystaveným publikacím
 • spravovat skupiny osob a přístupové body
 • napojit skupiny osob na externí přístupové kartové systémy
 • kontrolovat své povolené přístupové body a vypisovat podrobné informace
 • sledovat historii svých průchodů, zablokování a svých zařazení do skupin
 • poskytovat účinnou antivirovou ochranu
 • umožnit režim handicap pro zdravotně postižené studenty
 • zajišťovat vysokou bezpečnost uložení dat a provádění operací
 • být v provozu nepřetržitě i během pravidelné údržby, běžných výpadků techniky nebo elektrického proudu
 • poskytovat dostatečnou odezvu tisícům uživatelů v jeden okamžik
 • obratem zpřístupnit každou novou verzi nebo opravu chyby bez nutnosti zásahu na straně uživatele
 • ukládat a zálohovat data automaticky do několika vzdálených lokalit
 • pravidelně kontrolovat zálohovaná data
 • kontinuálně optimalizovat aplikace pro stále rostoucí objem dat
 • předcházet chybám, které by mohly vést k výpadku celého systému
 • zabezpečit přístup výhradně k údajům, na které má konkrétní uživatel právo
 • umožnit přístup z libovolného počítače nebo inteligentního telefonu prostřednictvím Internetu
 • poskytovat technickou podporu osobně, telefonicky a prostřednictvím e-mailu
 • uchovávat záznamy o činnosti každého uživatele
 • dohledat v provozních záznamech libovolnou operaci vč. identifikace uživatele, který ji provedl
 • zaznamenávat historii změn údajů a vybrané strukturovaně archivovat

Po celý rok – evidovat, sledovat a být aktivní

 • sledovat Deníček ISu – dozvědět se novinky z první ruky
 • vytvářet si Záložky na stránky v Internetu a označovat je štítky Štítky
 • sledovat veřejné Záložky ostatních uživatelů Záložky
 • navrhovat podněty k ISu přímo vývojářům přes Podnětovnu (studenti, učitele, referenti)
 • nastavit si automatickou odpověď na e-mail v nepřítomnosti
 • provozovat sbírku fotografií
 • nechat se obesílat e-mailem při určité změně v ISu (Události)
 • „aktivně“ očekávat určitou událost v ISu
 • zakládat Kruhy lidí a sdružovat se v nich za různým účelem (studijní skupiny, společné aktivity, …)
 • sledovat aktivitu mých známých, případně lidí z Kruhu
 • vyhledávat kontakty v databázi lidí a pracovišť
 • mít přehled o svých poplatcích za studium
 • mít možnost požádat o splátkový kalendář pro poplatek za studium
 • mít přehled o přiznaných stipendiích včetně stavu jejich výplaty
 • účastnit se vyhlášených časových soutěží o komodity omezené dostupným množstvím
 • zakládat a spravovat skupinové projekty včetně pokročilé administrace přístupových práv
 • zakládat a spravovat úkoly v rámci jednotlivých projektů
 • sdílet klíčová slova společná pro celý projekt a přidávat nová
 • sledovat a doplňovat postup řešení úkolů v rámci projektů
 • vyhlásit e-volbu, hlasovat
 • evidovat studijní pobyty a stáže
 • rezervovat místnosti
 • vyhledávat volné místnosti podle zvolených kritérií (termín, čas, budova, kapacita apod.)
 • tvořit, spravovat a vyhodnocovat dotazníky, průzkumy a ankety cílené na uživatele systému, ale i na veřejnost
 • tvořit a provozovat e-learningové kurzy typu MOOC
 • poskytnout zázemí aktivitám cíleným na středoškoláky (olympiády, online kurzy, studijní materiály, přístup do systému, do diskusních fór atd.)
 • zpřístupnit e-learningové aplikace osobám s neověřenou identitou
 • vytvářet a spravovat etapy pro hodnocení akademických i neakademických pracovníků
 • hromadně kontrolovat stav sběru údajů pro akreditace
 • evidovat prokazatelné seznámení zaměstnance s vnitřními předpisy podle Zákoníku práce Seznamování s předpisy
 • informovat o zpracování osobních údajů a v případě potřeby evidovat souhlas s jejich zpracováním v souladu s nařízením GDPR

Any time – Document Office

 • delivering complex document services
 • automatic updating of information related to documents in compliance with the latest legal requirements
 • circulating documents and checking them for validity, including automatic notifications
 • entering tasks in batch mode
 • automatic scanning of documents in batches, converting them into text, and attaching them to other documents
 • providing remote access to the given person's documents, if rights settings allow doing so
 • automatically processing received data messages, including verification of electronic signatures, sings, and qualified time stamps
 • submitting electronic documents while meeting all current legal criteria
 • publishing documents on an official electronic information board according to set access rights
 • preparing documents on-line, including sharing, adding comments, and saving their temporary versions (using Google Documents)
 • providing registry and discarding support
registering international cooperation with educational institutions and foreign partners
 • connecting to other systems (such as EZAK public procurement system)
 • sending documents via data boxes
 • delivering decisions regarding scholarship allocation electronically
 • signing documents electronically from any agenda
 • easily submitting and resolving applications including attaching electronic version of documents
 • implementing the entire application process electronically, which includes signing the final decision
 • synchronizing documents from the Document Office to local repository using the ownCloud service
 • publishing contracts from the Internal Contract Registry and sending them to the Contract Registry of the Ministry of the Interior (IS RS)
 • using the Document Services for recording and preserving documents
 • monitoring the status of accreditation process for individual degree programmes
 • signing electronic documents using remote qualified signature (following the eIDAS regulation)
 • searching and navigating documents in the My Document Office application
 • Any time

  • performing full-text IS database searches which take into account users' access rights as well as missing diacritics and which support Czech inflection
  • performing full-text searches which take into account the searching user's relation to the document searched for
  • looking for solutions to common problems in concise and well-organized Help
  • displaying the frequently asked questions listed in the Help section directly in individual applications
  • automatically informing students about the period during which their studies have been interrupted coming to en end
  • keeping track of one's percentile
  • providing managerial data
  • importing data from external systems
  • exporting data for the purpose of presenting these in other systems
  • periodically passing on the Presenter output to remote systems using a non-personal accounts mechanism
  • working in foreign character sets (Unicode character encoding system)
  • using a complex HTML editor for the purpose of editing forms with HTML content
  • displaying Web pages without diacritics - an option to choose when incompatible devices are used
  • storing copies of Diplomas and Diploma Supplements
  • choosing a game nickname and playing the games of Rock Biter and Arcanoid