„Informační systém vznikl v roce 1999 na Masarykově univerzitě a nyní jej provozujeme na dalších 13 školách formou outsourcingu, což se v průběhu let ukázalo jako efektivní a udržitelný způsob provozu.“ Ing. Jitka Brandejsová
Manažerka vnějších vztahů a marketingu IS MU

Zapojené školy

Provozování systému pro Vysokou školu hotelovou a ekonomickou s.r.o.

Vysoká škola hotelová a ekonomická (VŠHE) se v roce 2022 stala členem skupiny University College Prague (UCP). UCP vznikla spojením dvou vysokých škol – Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha (VŠMVV) a Vysoké školy hotelové a ekonomické (VŠHE).

Do té doby byla VŠHE vysokou školou, která vznikla sloučením dvou soukromých vysokých škol – Vysoké školy hotelové v Praze (VŠH) existující přes 20 let a Soukromé vysoké školy ekonomické (SVŠE) fungující přes 15 let. Po úspěšné migraci dat z předchozího systému SVŠE navázala VŠHE na tradici stejného informačního systému poskytovaného Fakultou informatiky Masarykovy univerzity, který dlouhodobě směřuje k maximální elektronizaci vzdělávacích procesů vysoké školy a podporuje výuku studijních programů – na VŠHE zaměřených na studium hotelnictví, cestovního ruchu, lázeňství, marketingu, ekonomie a účetnictví. Je používán v širokém měřítku i v dalších oblastech služeb na škole a aktivně využíván na všech pobočkách ve třech městech – Praze, Znojmě a Bratislavě.

Ukázky ze systému

Titulní strana IS VŠHE

Titulní strana IS VŠHE

Agenda Student IS VŠHE

Agenda Student IS VŠHE

Provozování systému pro Vysokou školu hotelovou v Praze 8, spol. s r. o.

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o., (VŠH) zfúzovala dne 1. 1. 2022 se Soukromou vysokou školou ekonomickou, s.r.o., (SVŠE). Rozšířila tím svou působnost o ryze ekonomické studijní programy, čímž změnila také svůj název, který nově zní „Vysoká škola hotelová a ekonomická, s.r.o.“ (VŠHE).

VŠH využívala Informační systém Masarykovy univerzity od roku 2010, kdy se počet jejích studentů pohyboval lehce nad 3 000. Vzhledem ke spolehlivosti systému, který je dlouhodobě vnímán jako jednička v oblasti inovací a vývoje na poli (vysoko)školských informačních systémů, se jej v průběhu let rozhodla rozšiřovat o další nadstandardní aplikace, které doplnily již tak bohatou nabídku stávajících agend a funkcí. Nejen vzhledem k šíři poskytovaných služeb, ale též k rychlé a odpovědné reakci v případě potíží, kterým se nevyhne žádný systém, zůstal Informační systém Masarykovy univerzity na škole využíván i po sloučení se SVŠE, která do té doby používala jiný systém.

Informační systém vyvíjený pracovníky Fakulty informatiky Masarykovy univerzity proto zůstává nasazen od roku 2022 též na VŠHE.

Ukázky ze systému

Titulní strana IS VŠH

Titulní strana IS VŠH

Provozování systému pro Vysokou školu Karla Engliše

Soukromá Vysoká škola Karla Engliše působila v oblasti vzdělávání v Brně téměř dvacet let. Dne 26. září 2019 na svých stránkách oznámila ukončení činnosti. Její studenti dostudují na Vysoké škole regionálního rozvoje a Bankovním institutu – AMBIS, a.s., která činnosti Vysoké školy Karla Engliše převzala, a studenti tak mají možnost dostudovat v Brně. Ve své výroční zprávě v roce 2017 Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut AMBIS, a.s. uvádí, že škola prošla několika zásadními změnami a že zahájila proces konsolidace. Již v předchozím období, konkrétně 1. července 2017, proběhla fúze sloučením společnosti Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. s Bankovním institutem vysoká škola, a.s., kdy v této souvislosti došlo také dne 18. července 2017 k přejmenování společnosti BIVŠ na společnost „Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s.“. Následně v roce 2018 proběhla plánovaná integrace Vysoké školy Karla Engliše a sloučením obou škol došlo ke spojení akademických týmů, čímž se zásadně posílila výuka a došlo k ukončení činnosti Vysoké školy Karla Engliše.

Na Vysoké škole Karla Engliše byl Informační systém Masarykovy univerzity využíván od roku 2018. Oproti dříve používanému systému pro studijní agendu umožnil tento rozsáhlejší systém využívání řady dalších agend, např. e-learningové aplikace (Poznámkové bloky, Odpovědníky, Interaktivní osnovy), aplikace pro práci se soubory (Správce souborů, Můj web, Úschovna), nástroje pro komunikaci (Pošta, Vývěska, Diskuse, Kalendář), agendu pro evidenci Publikací či Průzkumy pro vytváření dotazníků a anket. Vysoká škola Karla Engliše využila i další nadstandardní agendy, které rozšiřují informační systém, a to agendu Úřadovna pro správu elektronických žádostí a dokumentů zahrnující i Spisovou službu nebo služby systémů na odhalování plagiátů Odevzdej.cz, Theses.cz a Repozitar.cz pro každého uživatele z pohodlí systému.

Systém vyvíjený pracovníky Fakulty informatiky Masarykovy univerzity tak zůstal nasazen na Vysoké škole regionálního rozvoje a Bankovním institutu – AMBIS, a.s. Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity neustále pokračuje ve vývoji dalších agend, které reflektují jak současné trendy, tak i legislativní požadavky a dále obohacují uživatele o další možnosti a služby.

Ukázky ze systému

Titulní strana IS VŠKE

Titulní strana IS VŠKE

Aplikace pro studenty v IS VŠKE

Aplikace pro studenty v IS VŠKE

Provozování systému pro Akcent College

Hledali jste Akcent College? Dovolíme si Vám nabídnout informace z webových stránek Prague City University).

„Od 22. června 2021 tyto dvě školy spolupracují společně jako Prague City University.

Prague City University byla založena v roce 2004 jako Prague College a nabízí britské vysokoškolské vzdělání v angličtině. V průběhu let postupně vznikly tři fakulty – Business, Art & Design a Media & IT, na kterých se vyučuje široká paleta bakalářských, magisterských a profesních programů. V roce 2020 jsme převzali Akcent College, pražskou vysokou školu, která byla založena v roce 2008 a zaměřuje se na vzdělávání učitelů. Programy vytvořené na Akcent College nyní představují základ pro vznik naší čtvrté fakulty – pedagogické. Prague College bude brzy přejmenována na Prague City University (UK) a bude i nadále poskytovat britské akreditované programy. Akcent College bude brzy přejmenována na Prague City Vysoká Škola (v angličtině Prague City University) a bude i nadále poskytovat české akreditované programy. Společně jsme Prague City University.“

Za informační systém Masarykovy univerzity dodáváme, že jsme byli u úplného zrodu vysoké školy AKCENT College s.r.o. a rádi jsme s nimi spolupracovali. Těšíme se na jejich přerod coby čtvrté fakulty pod Prague City Vysoká škola a na další spolupráci. Ohromující pro všechny tehdy bylo i bleskurychlé spuštění systému. Poté, co přišel první e-mail dne 10. července 2008, který nás oslovil slovy „V červnu jsme získali doporučení akreditační komise MŠMT pro udělení státního souhlasu jako soukromá vysoká škola AKCENT COLLEGE s.r.o. Státní souhlas bychom měli dostat v srpnu a v září bychom rádi zahájili přijímací řízení.“, se tak také stalo a 17. září 2008 byli na základě spuštěné přihlášky přijati již první studenti. Nutno dodat, že se IS AKCENT stavěl na zelené louce, takže zavedení ISu byl o něco lehčí než při záměně jednoho systému za druhý. Ale stejně...

Ukázky ze systému

Titulní strana IS AC

Titulní strana IS AC

Aplikace pro studenty v IS AC

Aplikace pro studenty v IS AC

Provozování systému pro Fakultu humanitních studií Univerzity Karlovy

„Informační systém Masarykovy univerzity jsme nasadili krátce před založením Fakulty humanitních studií UK někdy počátkem roku 2000. Zpracovávali jsme v něm hlavně studijní agendu tehdy asi 800 bakalářských studentů IZV UK, kteří už tehdy studovali v režimu volného kurikula s povinnými atestacemi. Protože prakticky každé studijní kurikulum bylo jedinečné, bylo elektronické zpracování nezbytné. Informační systém se od začátku ukázal jako velmi spolehlivý a dostatečně silný i pro tyto vysoké nároky. V průběhu let jej autoři – zčásti na naši žádost – různě rozšiřovali a zdokonalovali, takže se nám v provozu skutečně osvědčil. Na jedinou jeho slabší stránku – poměrně rozsáhlé a málo přehledné nabídky – si naši učitelé i studenti zvykli a i když počet studentů přesáhl číslo 2000 a většina učitelů v systému přímo známkovala, zpracovávaly se v něm přijímací zkoušky atd., systém pracoval spolehlivě. Bohužel od roku 2007 se postupně ukázalo, že i FHS musí z praktických důvodů přejít na společný informační systém UK: osobní evidence studentů i zaměstnanců, agendy kolejí, stipendií a další bylo třeba vést v tomto systému a dvoukolejnost se ukazovala jako stále obtížnější. Nakonec jsme v roce 2008 s laskavou pomocí brněnských kolegů celou studijní agendu převedli do systému SIS UK, i když jeho možnosti jsou (zatím) podstatně chudší a znamenalo to pro nás v jistém ohledu krok zpět. Na základě osmiletých zkušeností ve velmi rozsáhlém a náročném provozu mohu IS MU každému doporučit.“

Prof. Jan Sokol, bývalý děkan FHS UK v Praze

Ukázky ze systému

Osobní stránka prof. Sokola

Osobní stránka prof. Sokola

Provozování systému pro Bankovní institut vysoká škola

Dne 1. 7. 2017 došlo k fúzi sloučením společnosti Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. s Bankovním institutem vysoká škola, a.s. V souvislosti s touto fúzí došlo dne 18. 7. 2017 k přejmenování společnosti BIVŠ na společnost „Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s.“.

Na Bankovním institutu vysoká škola, a.s. (BIVŠ) byl Informační systém Masarykovy univerzity využíván od roku 2007. Oproti dříve vedené do velké míry listinné evidenci znamenal značné usnadnění provozu školy a významně pomohl administrovat studia, neboť škola měla již v roce 2007 přes 4 500 studentů a jejich počet v dalších letech stále stoupal. V průběhu následujících let systém pracovníci Masarykovy univerzity rozšiřovali a zdokonalovali. Vyvinul se tak do podoby, kterou přijali i ti, kterým zpočátku nevyhovovalo příliš velké množství agend a funkcí, protože ji vyvážila bohatá nabídka služeb a zjednodušení práce.

Vzhledem ke spolehlivosti systému, spokojenosti vedení vysoké školy, pracovníků i studentů bylo rozhodnuto o dalším využívání Informačního systému Masarykovy univerzity i po fúzi s Vysokou školou regionálního rozvoje, s.r.o., která do té doby využívala služeb jiného systému

Systém vyvíjený pracovníky Fakulty informatiky Masarykovy univerzity tak od roku 2017 zůstal nasazen i na Vysoké škole regionálního rozvoje a Bankovním institutu – AMBIS, a.s. Škola si postupně rozšiřuje systém o další a další agendy, které jsou volitelné a které dále obohacují uživatele o další možnosti a služby.

Ukázky ze systému

Ukázka titulní strany v zeleném designu

Titulní strana IS BIVŠ

Ukázka titulní strany v modrém designu

Titulní strana IS BIVŠ

Další informační systémy

Na stejném principu provozuje MU systém na odhalování plagiátů v závěrečných pracích Theses.cz, systém na odhalování plagiátů v seminárních pracích Odevzdej.cz, systém ke shromažďování, archivaci a prezentaci zaměstnaneckých děl Repozitar.cz a systém pro ověřování pravosti diplomů PravyDiplom.cz pro veřejné, státní a soukromé vysoké školy z ČR i ze zahraničí. Jejich aktuální seznam naleznete na stránkách systémů.

Theses.cz

Národní registr závěrečných prací se systémem na odhalování plagiátů

https://theses.cz/

Odevzdej.cz

Systém pro odhalování plagiátů v seminárních nebo jiných pracích

https://odevzdej.cz/

Repozitar.cz

Repozitář vědeckých prací se systémem na odhalování plagiátů

https://repozitar.cz/

PravyDiplom.cz

Systém pro ověření pravosti čísla diplomu

https://pravydiplom.cz/