Chemoinformatika a bioinformatika

Bakalářské prezenční jednooborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

Chemické vědní obory se v současné době úzce prolínají s biologickými, s čímž souvisí potřeba efektivní výměny informací. S rozvojem poznatků a technických možností vzrůstají nároky na orientaci v informacích o struktuře, aktivitě a reaktivitě (bio)molekul. Proto vyvstává potřeba výchovy odborníků, kteří jsou schopni porozumět organizaci chemických a biologických dat a skloubit a fundovaně tato data zpracovávat. Takový odborník by navíc vyplnil informační vakuum vznikající při komunikaci mezi přírodovědci (chemiky, biology,...) a informatiky-programátory a dokázal by zprostředkovat oběma stranám společný pohled na problematiku informací.

Bakalářský obecný studijní program Biochemie, pod který tento studijní obor spadá, připravuje vysokoškolsky vzdělané odborníky, kteří mají přehled o všech oblastech chemie, jako je biochemie, anorganická chemie, organická chemie, analytická chemie a fyzikální chemie, a biologie.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • ovládat základy chemických disciplín (obecná chemie, fyzikální chemie, analytická chemie, organická chemie a biochemie), molekulární biologie a genetiky a dalších přírodovědných disciplín (matematika, fyzika);
  • orientovat se v získávání a zpracování informací (chemická literatura, chemoinformatika, bioinformatika, zpracování dat);
  • mít přehled v základních informatických disciplínách (operační systémy, počítačové sítě, programování).
(?)

V případě, že student po absolvování bakalářského studia odejde do praxe, může najít uplatnění v oboru programování, vývoje databází, zpracování chemických a biologických informací, či v oblasti vývoje a údržby webových aplikací.

(?)

Pokud se absolvent rozhodne pokračovat v navazujícím magisterském studiu, může uvažovat zejména o některém z následujících směrů: chemoinformatika a bioinformatika, teoretická a výpočetní chemie, vývoj a údržba chemických a biologických databází, aplikační programování.

(?)
0
Aktivní studenti
54

Specifikace oboru

Obor: Chemoinformatika a bioinformatika
Zkratka: CHI
Kód: 1406R009
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B1406 B-BCH Biochemie

Nejčastěji zapisované předměty