Učitelství anglického jazyka a literatury pro základní školy

All the world's a classroom

Rozbalit vše

Dvouoborové studium kombinace navazujících magisterských studijních oborů učitelství pro základní školy je určeno absolventům bakalářského studia pedagogického asistentství příslušné kombinace dvou studijních oborů nebo příbuzného dvouoborového studia.

Cílem studia je poskytnout kvalitní vzdělání budoucím učitelům anglického jazyka na ZŠ v inspirativním, podnětném a tvořivém prostředí.

V magisterském studiu je prioritou studium didaktiky anglického jazyka a vytváření vztahů mezi jednotlivými lingvistickými, kulturními a literárními disciplínami a didaktikou angličtiny. Je kladen důraz na didaktické vyústění všech disciplín a na aplikaci všech získaných poznatků na pedagogickou praxi na druhém stupni základních škol.

Orientace na cílovou skupinu budoucích učitelů se projevuje také ve vyučovacích metodách. Vyučovací metody a postupy na katedře anglického jazyka jsou koncipovány tak, aby mohly budoucím učitelům sloužit jako model.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

 • ovládat mluvený i psaný anglický jazyk na minimální úrovni C1+ Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
 • ovládat problematiku základních lingvistických disciplín
 • tvůrčím způsobem analyzovat různé typy textů, interpretovat je a využít při vytváření praktických cvičení ve svépedagogické praxi
 • aplikovat poznatky z oboru lingvistika získané během studia ve své profesi pedagoga
 • interpretovat specifické vztahy mezi kulturou a jazykem
 • analyzovat vliv interkulturních faktorů na komunikaci mezi příslušníky různých kultur
 • posoudit dopad specifických sociokulturních faktorů, zejména předsudků, rasismu a xenofobie, na současnou společnost
 • aplikovat své znalosti kultury ve své pedagogické praxi
 • demonstrovat znalosti z oblasti angloamerické literatury včetně literatury vhodné pro děti a mládež
 • kriticky zhodnotit text a zasadit jej do historického, kulturního a společenského kontextu
 • vybrat literární text vhodný pro základní školu a využít ho pro rozvoj komunikační kompetence, ale i pro osobnostní rozvoj žáků
 • rozumět základům problematiky osvojování jazyka, znát základní kurikulární dokumenty relevantní pro výuku anglického jazyka
 • plánovat vyučovací jednotku, užívat kombinaci metod a forem výuky, včetně moderních přístupů (projektová výuka, e-learning) a kriticky je hodnotit
 • vybrat relevantní materiály pro výuku na základní škole a kreativně je zpracovat
(?)

Studiem magisterského stupně absolvent získá potřebné kompetence, které mu umožní pracovat jako učitel anglického jazyka na druhém stupni základní školy a nižším gymnáziu a jako učitel anglického jazyka na jazykové škole. Mimo to je kvalifikován působit v mimoškolních (např. volnočasových) institucích. Je schopen také pracovat v neučitelské sféře na pozicích, které vyžadují vynikající znalost angličtiny (např. ve veřejné správě).

(?)
 • Učitel jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky
(?)

Standardní doba studia oboru činí čtyři semestry. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 120 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Povinné předměty tvoří základ odborně profilujících předmětů oboru a jejich podíl 100 kreditů (včetně kreditů za předměty zaměřené na přípravu k diplomové práci). Povinně volitelné předměty a volitelné si student volí podle svého zájmu a své budoucí odborné orientace. Každý student oboru musí absolvovat nejméně tři povinně volitelné předměty, z nichž alespoň jeden musí být didakticky zaměřený.

(?)

Povinnou součástí studia oboru je učitelská praxe provázená reflektivními semináři v celkovém rozsahu 150 hodin praxe za jeden studovaný obor (tedy 300 hodin celkem) a 30 hodin reflektivních seminářů. Praxe začíná v prvním semestru studia a končí ve třetím semestru. Studenti praxi absolvují na školách v České republice, přičemž alespoň jednu praxi je nutno absolvovat v Brně.

(?)

Státní závěrečná zkouška obsahuje následující součásti:

1. Anglický jazyk a literatura s didaktikou

2. Druhý obor včetně oborové didaktiky

3. Obhajoba diplomové práce

4. Zkouška z pedagogiky a psychologie

Zkouška z anglického jazyka a literatury s didaktikou je ústní a zahrnuje tři součásti:lingvistickou, literární a didaktickou. Hodnocení zkoušky je kriteriální a vychází z předem zveřejněných hodnotících rubrik. Více informací na stránce katedry http://katedry.ped.muni.cz/anglictina/current-students/ucitelstvi-pro-zs/state-exam-format.

(?)

Absolvent magisterského studijního oboru může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v doktorském studiu. Na Pedagogické fakultě MU lze pokračovat ve studiu v doktorském studijním oboru Didaktika cizího jazyka.

(?)
0
Aktivní studenti
3

Specifikace oboru

Obor: Učitelství anglického jazyka a literatury pro základní školy
Zkratka: AJ2
Kód: 7503T008
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N7503 N-ZS Učitelství pro základní školy