Neurovědy (angl.)

-

Rozbalit vše

Doktorské studium v oboru Neurovědy bylo otevřeno na LF MU po úspěšné akreditaci MŠMT ČR v roce 2008.

Cílem neurovědního doktorského studijního programu je naučit studenty adekvátnímu přístupu a efektivnímu řešení aktuálních výzkumných problémů v neurovědách. Hlavní důraz je kladen na vysokou kvalitu výuky a nezbytný multidisciplinární a komplexní přístup k výzkumu nervového systému člověka. Na výuce participuje 9 ústavů, včetně AV ČR a FEKT VUT.

Postgraduální studium připraví studenty k samostatné výzkumné činnosti v rychle se rozvíjejících neurovědních oborech - celulární neurobiologie, neurochemie, neuroanatomie, neurofarmakologie, neurofyziologie, experimentální neuropatologie, neurolinguistika, či neuroetika, ale i v klinických oborech - neurologie, psychiatrie a neurochirurgie.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Formulovat výzkumnou otázku a stanovit testovanou hypotézu.
  • Samostatně vytvořit experimentální design a provést pilotní testování.
  • Ovládat vybranou neurovědní metodiku.
  • Správně interpretovat získaná data.
  • Publikovat výsledky své práce v prestižních mezinárodních odborných periodicích.
  • Prezentovat výsledky na mezinárodních odborných akcích.
  • Vytvořit kvalitní grantovou žádost.
(?)

Absolventi oboru jsou profilováni k práci v neurovědních výzkumných laboratořích a klinických neurovědních pracovištích, která se podílejí na řešení výzkumných projektů.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Forma studia je prezenční nebo kombinovaná, standardní doba studia je 4 roky (8 semestrů).

Vstupní požadavky:

Ukončené magisterské vzdělání v oborech souvisejících s tématikou neurovědního výzkumu (např. obor všeobecné lékařství, psychologie, biologie, aplikovaná fyzika, aplikovaná matematika, aplikovaná informatika, kybernetika, biomedicínské inženýrství, ...).

Složení přijímací zkoušky.

Schválení projektu dizertační práce.

Harmonogram:

Oborová rada Neurovědy ponechává na studentovi a jeho školiteli výběr z povinných předmětů dle obecného doporučení ke studiu Ph.D. Výběr předmětů odpovídá zaměření vědecké práce doktoranda.

Studijní předměty

Povinné společné předměty:

Anglický jazyk - DSAJz01

Povinně volitelné společné předměty:

Analýza dat pro neurovědy - DSAN01

Získávání vědeckých informací - DSVIz01

Etika biomedicínského výzkumu - DSETz01

Volitelné společné předměty:

Molekulární biologie a genetika - DSMBz01

Nové trendy v patologické fyziologii - DSNTz01

Trendy v lékařské imunologii - DSTIz01

Rétorika. Kultura mezilidské komunikace - DSREz01

Plánování, organizace a hodnocení klinických studií - DSAM051

Analýza klinických dat - DSAK051

Uživatel počítačové sítě - DSUP031

Povinně volitelné oborové předměty (= předmět Odborná příprava I-VIII):

Neuroanatomie

Neurofyziologie

Neuropsychologie a experimentální psychologie

Neuropsychofarmakologie

Patofyziologie nervového systému

Neurologie

Psychiatrie

Behaviorální farmakologie

Animální modely poruch CNS

Obecná psychologie

Zpracování a analýza signálů a obrazů

Výpočetní neurovědy

Garanti volitelných neurovědních předmětů:

Neuroanatomie (garant: prof. Dubový)

Neurofyziologie (garant: dr. Roman, Ph.D.)

Neuropsychologie a experimentální psychologie (garant: prof. Urbánek)

Neuropsychofarmakologie (garant: prof. Šulcová)

Patofyziologie nervového systému (garant: prof. Rektor)

Neurologie (prof. Bednařík)

Psychiatrie (garant: prof. Češková)

Behaviorální farmakologie (prof. Šulcová)

Animální modely poruch CNS (prof. Šulcová)

Obecná psychologie (doc. Tyrlík)

Zpracování a analýza signálů a obrazů (garanti: prof. Jan, ing. Jurák)

Výpočetní neurovědy (garant: Ing. Mikl, Ph.D.)

Anotace, požadavky na studenta a doporučená literatura jsou k dispozici u garanta předmětu.

(?)

Průběžná praxe ve výzkumné laboratoři (při realizaci vlastního výzkumného úkolu) je nedílnou součástí doktorského neurovědního studia.

(?)

V rámci doktorského studia v oboru Neurovědy má student povinnost absolvovat zkoušku z předmětu Anglický jazyk, a dále má povinnost absolvovat minimálně 4 předměty z předmětů povinně volitelných, z toho minimálně dva ze společných povinně volitelných a minimálně jeden z povinně volitelných oborových předmětů (forma absolvování - zkouškou nebo zápočtem - je zde určena garantem oboru).

Další povinnosti

Zapojení do pregraduální výuky (ve shodě se studijním řádem LF MU)

Aktivní účast na odborných sjezdech v ČR a zahraničí s prezentací samostatně získaných výsledků své výzkumné činnosti

V průběhu studia je vhodné, aby doktorandi absolvovali alespoň jednu zahraniční odbornou stáž v minimální délce 1 měsíce

Publikace v zahraničních impaktovaných odborných periodicích

Příprava a úspěšná obhajoba dizertační práce

Autoreferát dizertační práce by měl obsahovat seznam publikovaných prací in extenso, včetně odpovídajícího impakt faktoru

Požadavky na státní doktorskou zkoušku:

Zvládnutí základního oboru Neurovědy

Detailní znalosti dílčí problematiky oboru dle zvolené práce.

Podmínkou přístupu doktoranda k obhajobě disertace jsou nejméně TŘI práce v mezinárodních časopisech s minimálním IF=1 (alespoň u 2 z nich je nutné prvoautorství doktoranda a minimálně jedna z těchto dvou prací musí být práce originální).

(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Neurovědy (angl.)
Zkratka: NEUVA
Kód: 5103V035
Typ: doktorský
Titul: Ph.D.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: P5108 D-NE4 Neurovědy (čtyřleté)
Lékařská fakulta
Obor zajišťuje:
Lékařská fakulta
Garant oboru:
prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.