Aplikovaná geografie

Geografie napomáhá chápání přírodních a společenských souvislostí.

Magisterské navazující prezenční jednooborové, čeština, 2 roky 
Rozbalit vše

Studijní obor Aplikovaná geografie je zaměřen na získání relativně širokého geografického základu poznatků a dovedností s důrazem na hlubší poznání jevů relevantních pro lokální a regionální dimenzi ekonomického, environmentálního/ekologického a sociálního rozvoje. Jde především o znalosti a dovednosti uvážlivého praktického zavádění a hodnocení propojených kulturních, ekonomických, sociálních, environmentálních/ekologických a politických procesů podle mezinárodně přijatých zásad. Cílem studia je směrování ke komplexnímu geografickému chápání složité reality krajinné sféry s průnikem přírodní, společenské a sociální složky a získání schopnosti komunikace se specialisty z příbuzných oblastí při řešení praktických otázek problematiky regionálního i lokálního rozvoje, trvalé udržitelnosti a jiných. Jedním z cílů studia je připravit absolventa na jeho profesní angažovanost právě v lokálním a regionálním měřítku, a to jednak samostatně, jednak v týmech. Profesní zdatnost by se měla vyznačovat velkou mírou adaptace ve smyslu profesního zaměření takových organizací a týmů.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • formulovat základní problémy v systému přírodní prostředí - lidská společnost a to především na lokální a regionální úrovni;
  • analyzovat a sysntetizovat jednotlivé složky přírodního prostředí a společnosti;
  • zvládat terénní výzkum všetně moderních metod sběru dat;
  • efektivně aplikovat statistické metody, geoinformační technologie pro analýzu geografických dat;
  • aktivně ovládat odbornou terminologii a odborně komunikovat v cizím jazyce;
  • kriticky hodnotit procesy a změny v krajinné sféře;
  • navrhnout a prakticky realizovat řešení vybraných problémů v krajinné sféře;
  • řídit pracovní a výzkumné týmy, komunikovat s odborníky z negeografických disciplin.
(?)

Uplatnění absolventů se předpokládá především v institucích v projektových a konzultačních organizacích, úřadech veřejné správy na úrovni místní, regionální i centrální, ve výzkumných ústavech - zaměřených jak na základní výzkum (výzkumné ústavy AV ČR), tak na aplikovaný výzkum v geografii a navazujících vědních oborech (resort MŽP), a rovněž v resortu zemědělství, orgánech a institucích obou těchto resortů, dále ve vysokém školství, neziskových organizacích zaměřených na ochranu přírody a krajiny. Předpokládá se i možnost návaznosti pokračování ve studiu v některém z oborů doktorského studijního programu.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba studia oboru Aplikovaná geografie činí čtyři semestry. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 120 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty včetně diplomové práce.

Student musí úspěšně absolvovat všechny povinné předměty a všechny předměty s vazbou na diplomovou práci. Za doporučené volitelné předměty musí student získat minimálně 26 kreditů. Geografické či kartografické doporučené volitelné předměty (podle studovaného oboru) je možno vybírat z nabídky předmětů (pokud to prerekvizita dovoluje) programu Geografie a kartografie (kódy Z%). Některé doporučené volitelné předměty jsou vypisované jednou za dva roky.

Povinně volitelné předměty si student volí podle svého zájmu a své budoucí odborné orientace. Část kreditů studenti získají za absolvování libovolných předmětů z aktuální nabídky volitelných předmětů oboru nebo z nabídky jiných oborů.

Studenti se řídí při průchodu studiem studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku. Přístup ke studijním katalogům jednotlivých imatrikulačních ročníků naleznete na stránkách fakulty.

(?)

Součástí studijního plánu programu Aplikovaná geografie je absolvování odborné provozní praxe v rozsahu dvou týdnů na vybraném geograficky orientovaném či oborově příbuzném pracovišti. Provozní praxe je organizována Geografickým ústavem. Student má možnost přijít s vlastním návrhem pracoviště. V tomto případě však výběr podléhá schválení ústavem.

(?)

Předměty státní magisterské zkoušky oboru Aplikovaná geografie se sestávají z obhajoby diplomové práce, povinného předmětu, povinně-volitelného předmětu a volitelného předmětu.

Student předměty volí prostřednictvím IS MU jeden povinně volitelný předmět a jeden volitelný předmět, jejichž kombinace může být libovolná, avšak jeden z nich musí odpovídat zaměření diplomové práce a diplomant(ka) si jej volí po dohodě s vedoucím diplomové práce.

(?)

Absolvent magisterského studijního oboru Aplikované geografie může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v některém ze studijních oborů doktorského studijního programu Geografie.

(?)
0
Aktivní studenti
45

Specifikace oboru

Obor: Aplikovaná geografie
Zkratka: APGE
Kód: 1301T022
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N1304 N-GK Geografie a kartografie