Překladatelství německého jazyka

Rozbalit vše

Cílem studia Překladatelství němčiny je připravovat vysoce kvalifikované odborníky v oboru překladatelství, vybavené potřebnými znalostmi a dovednostmi. Studium je zaměřeno na teoretické a praktické aspekty překladu, primárně ve směru z němčiny do čeština. Důraz je kladen na věcný (neliterární) překlad. Základní povinné předměty jsou věnovány teorii překladu, překladatelské praxi, jazykovědě němčiny a češtiny. Nabízené výběrové předměty zahrnují specifické oblasti překladatelské práce a související problémy.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • kompetentně používat němčinu v písemném i ústním projevu s hlavním důrazem na překládání;
  • uplatnit teoretické vědomosti i praktické dovednosti z oblasti překladu z německého i do německého jazyka;
  • samostatně kriticky pracovat s jazykem při zohlednění specifik interkulturní komunikace;
  • využít jazykové dovednosti v němčině a znalosti kultury a reálií v povolání odpovídajícího zaměření.
(?)

Absolventi se mohou uplatnit jako samostatní překladatelé a poskytovat i další konzultační služby spjaté s psanou i mluvenou interkulturní komunikací vázanou na německy mluvící prostředí. Rovněž se mohou uplatnit v podnicích či institucích na různých pozicích vyžadujících pokročilé znalosti němčiny, překladatelské a komunikativní dovednosti a schopnost samostatné kritické a analytické práce v jazykové oblasti.

(?)

Standardní doba studia oboru činí čtyři semestry. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 120 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Povinné předměty tvoří základ odborně profilujících předmětů oboru, povinně volitelné předměty si student volí podle svého zájmu a své budoucí odborné orientace. Volitelné předměty lze vybírat z aktuální nabídky volitelných předmětů oboru nebo z nabídky jiných oborů.

Studenti se řídí při průchodu studiem studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku. Informace o nabídce předmětů a konkrétních podmínkách jejich zapisování jsou uvedeny v registračních šablonách příslušných oborů.

(?)

Státní závěrečnou zkoušku tvoří dvě dílčí části:

Písemná zkouška – překlady z češtiny do němčiny a z němčiny do češtiny.

Ústní zkouška – rozprava ke stanovenému tématu z translatologie, německého jazyka a aplikované lingvistiky (v rámci předem stanovených okruhů).

Součástí státní závěrečné zkoušky je rovněž obhajoba magisterské práce.

Více informací lze nalézt na webové stránce pracoviště:

http://www.phil.muni.cz/german/Studium/NJ_stat_zk.htm.

(?)

Po úspěšném absolvování magisterského studia je možno pokračovat (po splnění podmínek přijetí) v doktorském studiu ve filologickém programu.

(?)
0
Aktivní studenti
4

Specifikace oboru

Obor: Překladatelství německého jazyka
Zkratka: PNJ
Kód: 7310T295
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N7313 N-PT Překladatelství a tlumočnictví
Filozofická fakulta
Obor zajišťuje:
Filozofická fakulta
Garant oboru:
doc. PhDr. Jaromír Zeman, CSc.