Učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školy

Janua linguarum reserata.

Rozbalit vše

Cílem studia učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školy je připravit kvalifikovaného a kompetentního učitele francouzského jazyka a literatury, který je komplexně vzdělaný pro výuku na středních školách, kde je francouzština vyučována jako cizí jazyk.

Vstupní jazyková úroveň dle Evropského referenčního rámce je C1, výstupní úroveň pak C2.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • důstojného písemného i ústního projevu ve francouzštině na úrovni C2 Evropského referenčního rámce;
  • uplatnit společenské, politické, kulturní, historické, literární a lingvistické vědomosti o Francii a frankofonních zemích;
  • plánovat, připravovat, realizovat a hodnotit výuku francouzského jazyka na střední škole včetně vedení a hodnocení pedagogických praxí studentů na daném typu školy.
(?)

Absolventi nacházejí uplatnění jak na středních školách různého typu a zaměření, tak na speciálních jazykových školách, kde se francouzština vyučuje jako cizí jazyk.

(?)
  • Učitel druhého stupně základní školy
  • Učitel jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky
  • Učitel prvního stupně základní školy
  • Učitel střední školy
  • Učitel vyšší odborné školy
(?)

Standardní doba studia činí 4 semestry, udělovaný titul: magistr (Mgr.)

Dvouoborové a jednooborové studium se shodují v korpusu povinných předmětů. Rozdíl je v rozsahu povinně volitelných předmětů. Ten je u jednooborového studia širší, zejména směrem k přípravným kurzům dalšího románského jazyka, což studentům umožňuje získávání povinně volitelných kreditů na dalších romanistických oborech.

Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 120 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty.

Povinné předměty tvoří základ odborně profilujících předmětů oboru a jejich podíl činí v pedagogicko-psychologickém bloku 20 kreditů, v oborovém a oborově didaktickém bloku 62 kreditů u jednooborového a 56 kreditů u dvouoborového studia. Další, povinně volitelné a volitelné kredity, které si student volí podle svých zájmů a své budoucí orientace, lze získat jak z nabídky oboru učitelství francouzského jazyka a literatury, tak z nabídky dalších romanistických oborů, případně dalších oborů vyučovaných na Masarykově univerzitě.

Pro všechny studenty platí povinnost absolvovat nejméně jeden předmět vedený v angličtině z nabídky pro daný stupeň studia.

Studenti se řídí při průchodu studiem studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku. Přístup ke studijním katalogům jednotlivých imatrikulačních ročníků je uveden na stránkách fakulty.

(?)

Studenti absolvují souvislou praxi v délce 4 týdnů. Kromě souvislé praxe absolvují studenti tzv. náslechové hodiny jako součást oborových didaktik v rozsahu stanoveném příslušným vyučujícím. Nedílnou součástí oborových didaktik je také reflexe praxí.

(?)

Státní zkoušku tvoří:

1. obhajoba diplomové práce;

2. zkouška z oborově-předmětové složky studia včetně didaktiky aprobační disciplíny; ta se skládá z

a) klauzurní písemné práce v rozsahu 4 hodin (dle výběru studenta jazykově či literárně zaměřená), která testuje schopnost traktovat odborné téma;

b) ústní části zkoušky, která se zaměřuje na teoretické vědomosti a znalosti z oblasti francouzského jazyka a literatury a z didaktiky francouzštiny

3. písemná zkouška z pedagogicko-psychologických předmětů.

(?)

V případě splnění podmínek přijetí může student pokračovat v doktorském studiu oborů: Románské jazyky, Románské literatury, případně v jiných oborech doktorského studia.

(?)
0
Aktivní studenti
10

Specifikace oboru

Obor: Učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školy
Zkratka: FJU
Kód: 7504T051
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N7504 N-SS Učitelství pro střední školy
Filozofická fakulta
Obor zajišťuje:
Filozofická fakulta
Garant oboru:
doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D.

Ústav románských jazyků a literatur spolupracuje se zahraničními školiteli a vynikajícím studentům se skýtá možnost získání dvojího diplomu.