Učitelství latinského jazyka a literatury pro střední školy

Nemo nascitur sapiens, sed fit. Nikdo moudrý z nebe nespadl. Seneca

Rozbalit vše

Studijní obor učitelství latinského jazyka a literatury připravuje studenty na profesní dráhu učitele na středních případně vysokých školách. Studenti absolvují obecné pedagogické disciplíny, získají potřebné pedagogické dovednosti a naučí se srozumitelně a přehledně formulovat probíranou látku. V rámci didaktiky se seznamují s moderními metodami výuky cizího jazyka.

Magisterské studium latinského jazyka a literatury umožňuje poznat v originále myšlenky a díla slavných antických literátů, filosofů, vědců, vojevůdců i politiků, která jsou pevným základem evropských hodnot, a důkladně se seznámit s antickým starověkem v širších souvislostech.

Studium může být jednooborové, nebo dvouoborové. Studenti si vybírají buď specializaci klasickou, nebo specializaci medievistickou.

V klasické specializaci navazujícího magisterského učitelského studia jsou formou srovnání s klasickou normou latinského jazyka, kterou si studenti osvojili v bakalářském cyklu, probrány všechny fáze vývoje latiny od doby prvních epigrafických dokladů (7.–6. stol. př. Kr.) po tzv. pozdní latinu. Jsou zkoumány hláskoslovné, morfologické a syntaktické rozdíly mezi jednotlivými obdobími. Současně s diachronní lingvistikou je prohlubována znalost zejména antické literatury, jak pokud jde o charakteristiku stylu významných římských autorů, tak v oblasti vývoje jednotlivých žánrů. Fakultativně se studenti mohou seznámit také s vybranými problémy antických, arabských i byzantských politických a kulturních dějin. Z hlediska pedagogicko-didaktických disciplín je kladen důraz na specifickou situaci při výuce „mrtvého jazyka“, dále na kontrastivní pohled na jazyk mateřský a cizí, stejně jako na schopnosti zasadit výuku jazyka do širšího kontextu antické civilizace. Zvláštní pozornost je také věnována mytologii a antickým reáliím.

V medievistické specializaci navazujícího magisterského studia jsou obdobným způsobem probrány všechny pozdější vývojové fáze latiny od pozdně antického jazykového úzu po latinu pozdního středověku. Důraz je kladen především na ortografické, hláskoslovné, morfologické a syntaktické jevy ve vulgární latině, v předrománské fázi vývoje latiny, v tzv. merovejské latině a v latině karolinské doby. Současně jsou probírány proměny latinské slovní zásoby od pozdního římského císařství až do období produkce překladů z řečtiny a arabštiny (11.–12. stol.). Tato specializace vyžaduje zároveň seznámení se středověkými kulturními dějinami, především dějinami literatury, dějinami středověkých knihoven a středověkého písma. Z hlediska pedagogicko-didaktických disciplín je kladen důraz na specifickou situaci při výuce mrtvého jazyka, dále na kontrastivní pohled na jazyk mateřský a cizí, stejně jako na schopnosti zasadit výuku jazyka do širšího kontextu evropského středověku a křesťanství.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

 • v praxi používat získané pedagogické dovednosti a didaktické postupy;
 • srozumitelně a jasně vyložit probíranou látku;
 • připravit si a vést hodinu latiny na střední škole;
 • používat prvky nových metod výuky;
 • hodnotit výsledky studentů;
 • popsat hláskoslovný a morfologický vývoj latiny až do pozdní antiky, respektive do konce středověku;
 • porovnat gramatiku klasické latiny s některými aspekty lidové a středověké latiny;
 • ukázat hlavní rysy antické nebo středověké (české i evropské) latinsky psané literatury;
 • načrtnout filozofické, historické a náboženské pozadí vývoje antické a/nebo středověké společnosti;
 • překládat složitější latinské texty do češtiny a izolované věty do latiny;
 • kriticky interpretovat vybrané latinské texty z klasického a/nebo středověkého období;
 • číst vybrané typy meter;
 • samostatně pracovat s cizojazyčnou odbornou literaturou, elektronickými databázemi  a různými zdroji informací;
 • vytvořit delší vnitřně strukturovaný text o odborných nebo didaktických tématech.
(?)

Absolvent oboru najde uplatnění především jako pedagog na středních školách. Může se však uplatnit také v archivech, knihovnách a muzeích, může vykonávat odborně i jazykově orientované práce (korektury) v knižních nakladatelstvích nebo pracovat v různých médiích.

(?)
 • Učitel střední školy
(?)

Standardní doba studia jsou čtyři semestry. Studenti si v jednooborovém i dvouoborovém studiu volí buď specializaci na klasické období (klasickou specializaci), nebo na středověk (medievistickou specializaci). Před složením závěrečné zkoušky musí získat nejméně 120 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty a za zkoušku z cizího jazyka. Počty předepsaných kreditů jsou v jednooborovém a dvouoborovém studiu odlišné.

V jednooborovém studiu se mírně liší počty předepsaných kreditů podle zvolené specializace. Na prvním místě jsou vždy uvedeny kredity pro klasickou specializaci, na druhém místě pro specializaci medievistickou. Za povinné předměty je nutné získat 81 nebo 82 kreditů, za povinně volitelné (výběr ze seznamu předmětů) 23 kreditů, za volitelné 12 nebo 11 kreditů (lze vybírat ze všech předmětů na univerzitě) a za cizí jazyk 4 kredity.

V dvouoborovém studiu musí studenti v obou specializacích získat za povinné předměty 67 kreditů (pokud studium učitelství latinského jazyka a literatury ukončují diplomovou prací) nebo 45 kreditů (pokud se rozhodnou psát diplomovou práci na druhém oboru). Dále musí získat 2 kredity za předměty povinně volitelné a 2 kredity za cizí jazyk (tj. polovinu ze 4 kreditů, které musí student získat za oba obory dohromady).

Povinné předměty obou typů studia zahrnují nejen odborné předměty zaměřené na vývoj latiny, četbu a interpretaci klasických nebo středověkých autorů a antickou či středověkou literaturu, ale i předměty z pedagogiky, psychologie a didaktiky, jejichž absolvování je nutným předpokladem pro získání učitelské kvalifikace.

Ve všech typech studia musí studenti samostatně přečíst vybrané pasáže latinských textů a prokázat schopnost přeložit je a porozumět jim. Autoři povinné četby se liší podle typu studia. Seznam povinné četby je uveden ve studijním katalogu v Informačním systému MU. Součástí všech typů studia je také test z gramatiky klasické latiny.

Po celou dobu studia jsou studenti povinni sledovat studijní katalogy, které jsou umístěny v Informačním systému MU nebo na webových stránkách Ústavu klasických studií.

(?)

Povinnou součástí studia je pedagogická praxe v rozsahu nejméně 12 hodin na některé ze středních škol, kde se latina vyučuje.

(?)

Magisterská státní závěrečná zkouška je písemná a ústní. Písemná část zahrnuje témata, která jsou náplní povinných předmětů z oblasti pedagogiky a psychologie.

Otázky z pedagogiky a psychologie se nacházejí na stránkách Ústavu pedagogických věd: http://pedagogika.phil.muni.cz/media/3018508/szz_ucitel.pdf.

Ústní část je oborová a její náplň se liší podle zvolené specializace. U obou specializací studenti prokazují především schopnost překládat a interpretovat i složitější latinské texty, orientovat se v jednotlivých vývojových stádiích latiny, orientovat se v literatuře příslušného období a chápat ji v historických a kulturních souvislostech.

U jednooborového a dvouoborového diplomového studia je součástí magisterské státní zkoušky také obhajoba diplomové práce.

Požadavky kladené na diplomovou práci jsou zveřejněny na webových stránkách FF pod odkazem Vzor diplomových prací

(https://is.muni.cz/auth/do/phil/Pracoviste/SO/4581421/Vzor_bakalarske_prace.pdf) a na stránkách Ústavu klasických studií pod odkazem diplomové práce - pokyny k odevzdávání a úpravě (http://www.phil.muni.cz/wuks/home/studium).

Více informací o náplni zkoušky a ukončení studia je uvedeno ve studijním katalogu v Informačním systému MU nebo na webových stránkách Ústavu klasických studií.

(?)

Absolvent oboru Latinský jazyk a literatura může po splnění podmínek přijímacího řízení studovat ve studiu doktorském. Na Ústavu klasických studií lze studovat obor Klasická filologie, který je zaměřený na jazyk a literaturu od jejich počátků až do prvních staletí našeho letopočtu, nebo obor Latinská medievistika, který je zaměřený především na ediční práci a středověkou literaturu.

(?)
0
Aktivní studenti
3

Specifikace oboru

Obor: Učitelství latinského jazyka a literatury pro střední školy
Zkratka: LJU
Kód: 7504T081
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N7504 N-SS Učitelství pro střední školy