Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy

Poznání mateřského jazyka a literatury utváří kulturního člověka.

Rozbalit vše

Obor Učitelství českého jazyka a literatury je koncipován jako jednooborové, nebo dvouoborové studium navazující na bakalářský studijní obor Český jazyk a literatura. Je určen studentům se zájmem o široké odborné bohemistické vzdělání jazykovědné a literárněvědné, které zajistí všechny potřebné kompetence pro kvalitní výkon pedagogické činnosti na středních školách.

Studenti získají znalost českého jazyka a české literatury v průběhu celého historického vývoje s vyústěním v současný stav, jakož i schopnost teoretické reflexe nabytých poznatků. Obor zároveň nabízí celou škálu specializovaných kurzů, jež poskytnou variantnost specializace (v kurzech jazykovědně orientovaných např. na dialektologii, korpusovou a počítačovou lingvistiku, studium češtiny jako cizího jazyka aj., v literárněvědných kurzech např. na ediční a redakční práce, literaturu pro děti a mládež, teorii překladu aj.). V souvislosti s učebními cíli mají ve studijním programu významné místo pedagogika, psychologie pro učitele a oborová didaktika. Studium zajistí odpovídající kvalifikační připravenost a potřebnou míru profesní adaptability studentů na podmínky a požadavky praxe. Absolvent jednooborového i dvouoborového studia je schopen – kromě výuky na středních školách – vykonávat povolání, v nichž se uplatní komplexní znalost českého jazyka a literatury, schopnost praktického ovládání prestižní variety češtiny v komunikační praxi či připravenost pro řídicí práci v médiích a kulturních institucích nejrůznějšího zaměření.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • použít své komplexní odborné bohemistické vzdělání včetně speciálních disciplín, a to jak jazykovědných (např. onomastiky, dialektologie a korpusové lingvistiky), tak literárněvědných (literatury pro děti a mládež, tvůrčího psaní, teorie film. adaptace);
  • ovládat kodifikaci spisovné češtiny, má dobré znalosti o vývoji této prestižní jazykové variety;
  • obsáhnout znalosti o české literatuře v komparativní perspektivě;
  • rozumět jazykovědným i literárněvědným teoriím, konceptům a metodologii práce s texty, osvojí si dovednosti, jak písemně zpracovat zadané téma s použitím samostatně zvolené metody;
  • samostatně pracovat s uměleckými  a odbornými texty;
  • vytvořit a prezentovat odborný text dle akademických zvyklostí;
  • naplánovat, připravit a realizovat svoji výuku českého jazyka a české literatury na střední škole;
  • připravit plány pro jednotlivé hodiny výuky českého jazyka a literatury na střední škole, používat moderní metody výuky a hodnocení studentů.
(?)

Absolventi magisterského oboru Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy najdou uplatnění jako pedagogové na všech typech středních škol, případně i jako učitelé češtiny pro cizince.

Kromě pedagogického působení mohou vykonávat celou řadu povolání, v nichž se vyžaduje hlubší specializovaná znalost českého jazyka a literatury. Jsou rovněž připraveni samostatně vyhledávat, kriticky posuzovat a adekvátně využívat různé informační zdroje, pracovat s jazykovými a přehledovými sw-aplikacemi a zároveň je vytvářet. Mohou se uplatnit např. na odborných pozicích v tradičních i elektronických médiích, v nakladatelstvích, v kulturních institucích, ve státní správě i v soukromém sektoru, a to jako žurnalisté, redaktoři, tiskoví mluvčí, dokumentátoři, jazykoví poradci, korektoři, lektoři apod. Absolventi dvouoborového studia mají uplatnění širší, např. ve spojení s dalšími jazyky mohou působit jako překladatelé a tlumočníci.

Zájemci o další vzdělávání jsou vybaveni znalostní i teoreticko-metodologickou připraveností pro doktorské studium.

(?)
  • Bez profesního postavení
  • Učitel střední školy
(?)

Standardní doba studia oboru činí čtyři semestry. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 120 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty (v případě dvouoborového studia se kredity dělí). Povinné předměty tvořící základ odborné profilace oboru a povinné předměty pedagogicko-psychologické přípravy jsou pevně stanoveny v akreditaci. Nabídka povinně volitelných předmětů je modifikována podle aktuálních okolností, vývoje jednotlivých disciplín, potřeb praxe a též možností výukových pracovišť. Studenti jsou povinni absolvovat i některé celofakultní kurzy (např. odbornou jazykovou přípravu). V rámci volitelných kurzů mohou podle svého zájmu a budoucí odborné orientace vybírat i z celouniverzitní nabídky.

Studenti se řídí při průchodu studiem studijním katalogem a kontrolní šablonou svého imatrikulačního ročníku. Přístup ke studijním katalogům jednotlivých imatrikulačních ročníků lze nalézt na stránkách fakulty.

(?)

Student absolvuje povinnou učitelskou praxi na středních školách různého typu, a to v rozsahu dvou až čtyř týdnů (v návaznosti na dvouoborové nebo jednooborové studium).

(?)

Student musí splnit všechny povinnosti požadované studijním plánem a registrované kontrolní šablonou v Informačním systému MU. Poté může přistoupit ke státní závěrečné zkoušce. Státní závěrečnou zkoušku tvoří:

1. Obhajoba diplomové práce (v případě, že student studuje obor jako diplomový).

2. Ústní zkouška z oboru Český jazyk a literatura. Zkouška se skládá z jazykové a literární části. Otázky jsou kladeny na základě tematických okruhů dostupných na webových stránkách Ústavu českého jazyka a Ústavu české literatury a knihovnictví.

3. Ústní zkouška z oborové didaktiky.

4. Písemná zkouška ze základů pedagogiky a psychologie.

(?)

Studium oboru Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy poskytuje předpoklady k tomu, aby nadaní studenti (v případě splnění podmínek přijetí) pokračovali v doktorském studiu oborů Český jazyk nebo Česká literatura.

(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy
Zkratka: CJU
Kód: 7504T039
Typ: rigorózní řízení
Titul: PhDr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: R7504 Rig-SS Učitelství pro střední školy
Filozofická fakulta
Obor zajišťuje:
Filozofická fakulta

Pro další informaci viz též:

Ústav českého jazyka: http://cestina.phil.muni.cz/

Ústav české literatury a knihovnictví: http://ceska-literatura.phil.muni.cz/

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity: http://www.phil.muni.cz/