Učitelství ruského jazyka a literatury pro střední školy

Pomáhejme poznávat, hodnotit a chápat.

Rozbalit vše

Cílem studia studijního oboru Učitelství ruského jazyka a literatury pro střední školy je připravit kvalifikovaného a kompetentního učitele ruského jazyka a literatury, který je komplexně vzdělán pro pedagogickou práci na středních školách, na nichž je vyučována ruština jako cizí jazyk. Cílem studia je také dále rozvinout a prohloubit poznatky a dovednosti, které si student osvojil v průběhu bakalářského studia oboru, a připravit pedagoga-rusistu, který bude mít širší odborný slavistický základ, a bude schopen svého širokého odborného profilu efektivně využívat ve své profesní výchovně-vzdělávací činnosti. Podstatnou součástí studia je soustavná a systematická psychologická, pedagogická a metodická příprava k učitelskému povolání.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • plánovat, připravovat, realizovat a hodnotit výuku ruského jazyka na střední škole včetně vedení a hodnocení pedagogických praxí studentů na daném typu školy;
  • užít znalosti a kompetence nabyté studiem teoretických a aplikačních disciplín, s důrazem na širší teoreticko-pedagogický, psychologický a společenskovědní základ, ale i spojení teorie a praxe v pedagogice, didaktice, psychologii a ruském jazyce;
  • disponovat širokou profesní adaptabilitou, která je založena na studiu pedagogických, psychologických, filologických a historicko-kulturologických disciplín;
  • vyhledávat, kriticky posuzovat a adekvátně využívat různé informační zdroje, což mu umožňuje pružně reagovat na měnící se požadavky praxe;
  • využívat již existující a také připravovat vlastní metodické pomůcky pro výuku, ovládat didaktickou techniku;
  • analyzovat potřeby konkrétních cílových skupin studentů a efektivně volit doplňkové a motivační aktivity.
(?)

Studijní obor je v souladu s jeho cíli koncipován tak, aby se absolvent díky dostatečně široké odborné kvalifikaci a díky šíře pojaté metodické přípravě mohl flexibilně uplatnit jako: učitel ruského jazyka na střední škole, učitel ruského jazyka na vysoké škole, lektor ruského jazyka v kurzech pořádaných jazykovou školou, lektor ruského jazyka v kurzech pořádaných zaměstnavateli pro pracovníky vysílané do zahraničí (zejména Ruská federace, země bývalého Sovětského svazu), osoba samostatně výdělečně činná – lektor/učitel ruského jazyka v individuálních nebo skupinových formách výuky, jako pracovník připravující a organizující kurzy ruského jazyka, autor učebnic, příruček a metodických materiálů pro výuku ruského jazyka v nejrůznějších podmínkách praxe.

(?)
  • Učitel střední školy
(?)

Standardní doba studia oboru činí čtyři semestry. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti jednooborového studia získat celkově 120 kreditů za povinné a volitelné předměty.

Povinné předměty tvoří základ odborně profilujících předmětů oboru a jejich podíl činí 78 kreditů (včetně kreditů za předměty zaměřené na přípravu k diplomové práci). Vedle povinných oborových předmětů si studenti zapisují povinné společné pedagogicko-psychologické disciplíny studijního programu Učitelství pro střední školy a kurzy oborové didaktiky (celkem 26 kreditů). Kromě povinných kurzů musí posluchač jednooborového studia získat nejméně 4 kredity z volitelných oborových nebo pedagogicko-psychologických předmětů.

Všichni posluchači musí během studia složit zkoušku z některého světového jazyka (angličtina, francouzština, němčina, španělština). Povinnost zkoušky ze světového jazyka se nevztahuje na studenty, kteří tuto zkoušku absolvovali v rámci bakalářského studia.

Posluchači dvouoborového studia jsou během studia povinni získat nejméně 120 kreditů na obou oborech kombinace dohromady (70 kreditů za absolvování povinných kurzů na diplomovém a 50 kreditů na nediplomovém oboru). Rozsah povinných oborových kurzů činí u dvouoborového studia 48 kreditů (včetně kreditů za předměty zaměřené na přípravu k diplomové práci).

(?)

Povinnou součástí studijního plánu oboru je pedagogická praxe na středních školách v celkovém rozsahu 4 týdnů (u dvouoborového studia v rozsahu 2 týdnů na každém oboru kombinace), kterou organizuje didaktik oboru ve spolupráci s metodiky předmětu na příslušných středních školách s výukou ruštiny. Během praxe musí posluchač absolvovat nejméně 8 hodin náslechů a odučit nejméně 5 vyučovacích hodin.

(?)

Diplomové studium oboru je ukončeno obhajobou diplomové práce v rozsahu nejméně 80 normostran základního textu a státní závěrečnou zkouškou. Státní závěrečná zkouška má charakter komplexního písemného i ústního ověření znalostí získaných absolvováním povinných oborových jazykovědných a literárněvědných disciplín a znalostí z pedagogiky, psychologie a didaktiky. Oborová písemná zkouška má dvě části: 1. překlad krátkého textu (0,5 NS) z češtiny do ruštiny, 2. esej na vybrané téma. Úspěšné absolvování písemné části zkoušky je podmínkou pro přistoupení k ústní zkoušce. Témata otázek ústní zkoušky vycházejí ze zadaných okruhů a literatury (1. Ruský jazyk a širší slavistický kontext, 2. Ruská literatura, literárněvědná rusistika a jejich mezinárodní souvislosti ve srovnávací perspektivě, 3. Rusko a jeho areál). Součástí státní zkoušky je písemný test z pedagogiky a psychologie a ústní zkouška z didaktiky ruštiny.

Více informací lze nalézt na stránce ústavu: http://www.phil.muni.cz/wusl/home/studium/informace/statni-zaverecne-zkousky-a-zaverecne-prace.

(?)

Absolvent magisterského studijního oboru může být (v případě splnění podmínek přijetí) na FF MU přijat do doktorského studia oborů Ruský jazyk, Ruská literatura nebo Filologicko-areálová studia.

(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Učitelství ruského jazyka a literatury pro střední školy
Zkratka: RJU
Kód: 7504T118
Typ: rigorózní řízení
Titul: PhDr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: R7504 Rig-SS Učitelství pro střední školy
Filozofická fakulta
Obor zajišťuje:
Filozofická fakulta

Ústav slavistiky – informace o studiu:

http://www.phil.muni.cz/wusl/home/studium

Informace o oboru Učitelství ruského jazyka a literatury pro střední školy:

http://is.muni.cz/predmety/sablony_tisk.pl?fakulta=1421;obdobi=6463;rek=ap;puvodni_design=p;uzel=398467