Mediteránní studia

Mare nostrum, nostra res – Středomoří, náš svět v malém.

Rozbalit vše

Mediteránní studia jsou šíře koncipovaný bakalářský studijní program, jehož cílem je nabídnout v ucelené podobě jazykovědné, literární a historické poznatky jednotlivých filologických oborů, které se svou působností vztahují ke středomořskému kulturnímu prostoru.

Student tohoto svou povahou interdisciplinárního studia je systematicky vzděláván v literární historii všech významných kultur, které působily v prostoru Středomoří jako styčného bodu evropského, asijského a afrického kontinentu, s cílem rozpoznat jejich vzájemné prolínání a ovlivňování. Studuje románský jazyk a/nebo novořečtinu (předchozí znalost jazyků není vyžadována), které mu na jedné straně otevírají přístup k moderní odborné literatuře, na straně druhé mu usnadňují porozumění latině a klasické řečtině, dvěma hlavním jazykům antického Středomoří, a může tak snadněji odkrývat antické kořeny evropské civilizace a její postupnou proměnu v moderní evropskou společnost. Podle své vlastní volby se může seznámit také s nejvýznamnějšími památkami antické filozofie, umění a architektury, včetně jejich vlivu na další uměleckou tvorbu Evropy, nebo si rozšířit filologické vzdělání z nabídky jazykovědně, literárně i historicky orientovaných kurzů.

Toto studium je vhodným studiem pro absolventy gymnázií i středních či vyšších středních škol v oblasti cestovního ruchu či ekonomického zaměření. Je vhodným komplementárním studiem pro studenty jednotlivých, zejména románských filologií, a pro studenty dalších s regionem souvisejících oborů (geografie, politologie, ekonomie).

V rámci bakalářských oborů nabízených v České republice je obor Mediteránní studia svým filologicko-areálovým zaměřením jedinečný.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • porozumět hlavním myšlenkám spisovné mluvené i psané informace v románském a/nebo novořeckém jazyce týkající se běžných témat (B1 SERR);
  • komunikovat v běžných životních situacích a volně diskutovat o tématech, která jsou mu známá, a napsat jednoduchý souvislý text v románském a/nebo novořeckém jazyce (A2/B1 SERR);
  • porozumět jednoduchým starořeckým a latinským textům (se slovníkem) a ovládat základní gramatiku klasické řečtiny a latiny;
  • aplikovat základní pojmy lingvistické a literárněteoretické odborné terminologie a samostatně vyhledávat informace a bibliografii týkající se oboru;
  • vymezit mediteránní prostor z geografického i kulturně-historického hlediska a identifikovat jeho sjednocující a diferencující prvky;
  • zhodnotit význam mediteránního prostoru ve světových dějinách s důrazem na historické a kulturní aspekty starověku a renesančního humanismu;
  • stručně popsat dějiny antické literatury a moderních literatur (novořecké, románských), charakterizovat jejich vzájemné vazby a interpretovat zásadní literární díla.
(?)

Díky interdisciplinární povaze oboru Mediteránní studia absolvent najde uplatnění na postech odpovídajících bakalářskému stupni vzdělání v knihovnách, muzeích, v kulturně-zahraničních odborech a referátech různých složek administrativy či v oblasti medií. Možné uplatnění absolventů se může lišit s ohledem na studovaný modul v rámci oboru (větev latinsko-románská a/nebo větev řecká) a podle oborových kombinací.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Mediteránní studia jsou tříletým bakalářským prezenčním studijním programem. Standardní doba studia je šest semestrů. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce bakalářské musí studenti získat A kredity za povinné předměty, kterými se obor odborně vymezuje, B kredity za povinně volitelné předměty, které si student volí podle svého zájmu a své budoucí odborné profilace, a C kredity za volitelné předměty z celofakultní nabídky. Dále musí vypracovat a odevzdat bakalářskou diplomovou nebo oborovou práci. Studium je realizováno jako jednooborové i dvouoborové.

Jednooborové studium

Student je povinen získat celkem 180 kreditů: 109 kreditů typu A, 45 kreditů typu B, 17 kreditů typu C, 10 kreditů v rámci společného základu studia na FF (4 kredity za kurz filozofie, 4 kredity za jazykovou výuku FF, 2 kredity za tělesnou výchovu). Student v rámci svého studia povinně studuje jeden románský jazyk (francouzština, italština, nebo španělština) a novořečtinu, získává základy latiny a staré řečtiny.

Dvouoborové studium rozlišuje diplomový a nediplomový obor.

V diplomovém studiu je student povinen získat celkem 95 kreditů: 79 kreditů typu A, 11 kreditů typu B, 5 kreditů v rámci společného základu studia na FF.

V nediplomovém studiu je student povinen získat celkem 85 kreditů: 69 kreditů typu A, 11 kreditů typu B, 5 kreditů v rámci společného základu studia na FF.

Studenti dvouoborového studia si volí buď románský, nebo novořecký modul. V prvním případě (větev latinsko-románská) si zapisují jeden románský jazyk z nabídky a latinu, ve druhém případě (větev řecká) si zapisují novou řečtinu a klasickou řečtinu.

Studenti se řídí při průchodu studiem studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku. Přístup ke studijním katalogům jednotlivých imatrikulačních ročníků naleznete na stránkách fakulty: http://is.muni.cz/predmety/sablony_tisk?fakulta=1421;obdobi=6463;uzel=392290;rek=ap;puvodni_design=p;

(?)

Studium je zakončeno obhajobou bakalářské diplomové práce a státní zkouškou bakalářskou, složenou z písemné a ústní části.

Písemná část prověřuje znalost studovaného jazyka na úrovni B1 a skládá se z písemného projevu (dopis, zamyšlení) a cizojazyčného textu s otázkami, které prověřují schopnost porozumět textu.

Ústní část má dvě části:

obhajoba diplomové práce (v případě, že student studuje obor diplomově);

druhá část prověřuje orientaci v těchto tematických okruzích:

Úvod do mediteránních studií

Antická literatura

Byzantská a novořecká literatura

Středověk a renesance.

Podrobný seznam okruhů viz stránky Ústavu klasických studií http://www.phil.muni.cz/wuks/home/Documents/MEDBcZk_okruhy%20otazek.pdf

(?)

Absolvent bakalářského studia může pokračovat v navazujícím magisterském studiu téhož oboru (Mediteránní studia). Interdisciplinární charakter bakalářského studia umožňuje absolventovi navázat na bakalářský studijní program také v dalších vybraných magisterských studijních programech (obecná teorie a dějiny umění a kultury, literární komparatistika, literatura a mezikulturní komunikace, jednotlivé filologie apod.) po splnění podmínek přijetí.

(?)
0
Aktivní studenti
7

Specifikace oboru

Obor: Mediteránní studia
Zkratka: MED
Kód: 7310R291
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B6107 B-HS Humanitní studia
Filozofická fakulta
Obor zajišťuje:
Filozofická fakulta

Předešlá znalost novořečtiny a románských jazyků není vyžadována.

Další informace k oboru na stránkách Ústavu klasických studií http://www.phil.muni.cz/wuks/home/studium/obory/bakalarske/mediteranni-studia/ a na Facebooku https://www.facebook.com/uksbrno/