Anatomie, histologie a embryologie (angl.)

Vztah struktury a funkce - nejvyšší řád poznání lidského organismu.

Rozbalit vše

Studium vede k poznání a pochopení vztahů struktury a funkce na úrovni makroskopické i ultrastrukturální s výrazným akcentem na průběh molekulárních dějů, které se odehrávají na strukturální úrovni v průběhu vývoje, degenerace a regenerace tkání. Cílem studia je připravit absolventa pro vykonávání pedagogické a výzkumné práce v morfologických oborech medicíny, který je vybaven potřebnými teoretickými znalostmi i praktickými dovednostmi, schopností kritického hodnocení výsledků v konfrontaci se současným stavem poznání zkoumané problematiky. Cílem je vychovat absolventa k samostatné vědecké práci v oboru, se znalostí metodických přístupů moderní morfologie a se schopností publikovat své výsledky v renomovaných časopisech.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • disponovat praktickými znalostmi a dovednostmi metodických přístupů moderní morfologie;
  • kritického hodnocení výsledků na úrovni současného stavu poznání struktury organismu;
  • samostatné vědecké práce a kvalifikované kritické diskuse;
  • publikovat své výsledky v renomovaných odborných časopisech.
(?)

Absolvent studia je kvalifikovaný vysokoškolský učitel lékařské fakulty na úrovni odborného asistenta s možností další akademické kariéry. Absolvent se také uplatní jako vědecký a výzkumný pracovník v biomedicínských oborech v Akademii věd nebo v aplikovaném výzkumu.

(?)
  • Bez profesního postavení
  • Lékař specialista
(?)

Standardní doba studia činí osm semestrů, není však nutné tuto dobu studia dodržet, pokud student dosáhne předepsaných podmínek (kredity, publikační aktivita, odevzdání dizertační práce), může studium ukončit dříve. V průběhu studia musí student absolvovat povinné, povinně volitelné a volitelné předměty.

Povinné předměty jsou angličtina + výběr 4 společných předmětů, kterými jsou viz http://www.med.muni.cz/index.php?id=1593#u5.

Každé absolvování společného předmětu je hodnoceno 5 kredity.

Další hodnocení je za přípravu disertační práce I-VIII (5 – 25 kreditů/semestr), odbornou přípravu I-VIII (1 – 8 kreditů/semestr), pomoc při výuce (1–8 kreditů/semestr), zahraniční stáž (5–25 kreditů/semestr), za každý bod publikační činnosti (3 kredity).

Doktorské studium probíhá semestrálně, podmínkou postupu do vyššího semestru je získání alespoň 20 kreditů za semestr předchozí nebo 45 kreditů za poslední 2 semestry. Pokud má student 240 a více kreditů a nepřekročil standardní dobu, nemusí pro zápis do dalšího semestru splnit předchozí podmínku.

(?)

Povinnou součástí studia oboru je zapojení se do výuky (nejvíce 4 hod/týden) a výzkumného programu příslušného školicího pracoviště. Další dokladovanou praxí je aktivní účast na českých nebo zahraničních odborných sjezdech s prezentací samostatně získaných výsledků (nejméně 1x během studia). Je doporučena zahraniční stáž (nad 2 týdny) na renomovaném odborném pracovišti.

(?)

Podmínky pro řádné ukončení jsou: získání 240 kreditů za studium, absolvování minimálně 5 společných předmětů, složení státní doktorské zkoušky, splnění publikačního minima, obhájení disertační práce.

Podmínky pro státní závěrečnou zkoušku jsou: zkouška musí být složena do konce třetího roku studia; student musí prokázat orientaci v morfologických oborech se znalostí současných rozvojových trendů a podrobnou znalost a orientaci v oblasti související s doktorskou prací. Další podmínkou pro řádné ukončení studia je nejméně jedna originální publikace v mezinárodním vědeckém časopise s IF, kde je doktorand prvním autorem a nejméně jedna práce publikovaná ve vědeckém časopise zařazeném do mezinárodní databáze Medline, Scopus, apod.

(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Anatomie, histologie a embryologie (angl.)
Zkratka: ANHEA
Kód: 5103V001
Typ: doktorský
Titul: Ph.D.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: P5154 D-AN4 Anatomie, histologie a embryologie (čtyřleté)
Lékařská fakulta
Obor zajišťuje:
Lékařská fakulta
Garant oboru:
prof. RNDr. Petr Dubový, CSc.