Fyziologie a patologická fyziologie

Při pozorování dává náhoda přednost připraveným myslím. - Louis Pasteur

Doktorské prezenční, čeština, 4 roky 
Doktorské kombinované, čeština, 4 roky 
Doktorské prezenční, angličtina, 4 roky 
Doktorské kombinované, angličtina, 4 roky 
Rozbalit vše

Cílem oboru je upevnění a rozšíření znalostí fyziologie a patofyziologie od systémové po molekulární úroveň. Znalosti absolventů studia musí být z hlediska obou základních předmětů systematické, utříděné a použitelné pro vlastní vědeckou práci. Ta je vedena se znalostí a aplikací aktuální vědecké metodologie a její výsledky musí být v souladu s metodologií pořizování hodnocených výsledků i s dobrou statistickou metodologií. Studenti jsou vedeni k tomu, aby metodologické znalosti byly doplněny i praktickými dovednostmi, především na úrovni klinických vyšetřovacích a laboratorních metod. Výsledky disertační práce, postavené na zhodnocení pořízených dat, jsou originální a přinášejí rozvoj znalostí na širokém poli fyziologie, klinické fyziologie a patologické fyziologie z mnoha pohledů bazálního i aplikovaného výzkumu.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • používat široké znalosti fyziologie a patofyziologie k formulaci cílů výzkumné práce;
  • provádět a rozvíjet metodologii diagnostických vyšetřovacích a laboratorních metod;
  • pořídit originální vědecké výsledky podle dobře formulovaných cílů práce;
  • pořídit databázový soubor dat;
  • zhodnotit a zobecnit výsledky své práce;
  • pracovat v týmu a respektovat pravidla týmové spolupráce;
  • prezentovat na fóru výsledky své vědecké práce;
  • publikovat své výsledky;
  • účinně spolupracovat na přípravě grantových žádostí o dotace.
(?)

Absolvent oboru je schopen pracovat jako mladší výzkumný pracovník v týmu s perspektivou vývoje do pozice staršího výzkumného pracovníka s vlastním týmem. Může vést bakalářské a magisterské práce příbuzných oborů. Je adeptem pro pedagogickou činnost na poli fyziologie a patofyziologie v pozici odborného asistenta, což zakládá možnost další vědecko-pedagogické kariéry na MU. Také v klinické praxi stoupají u absolventů studia šance na kariérní růst (primářské pozice).

(?)
  • Lékař
(?)

Standardní doba studia je 4 roky, není však nutné tuto dobu studia dodržet, je možné obhajovat i dříve, pokud student dosáhne předepsaných podmínek (kredity, SRZK, předměty, publikační aktivita, odevzdání dizertační práce). Maximální povolená doba je 7 let.

Doktorské studium probíhá semestrálně, podmínkou postupu do vyššího semestru je získání alespoň 20 kreditů za semestr předchozí (minimální semestrální kreditový zisk - viz nový SZŘ platný od 1.2.2012) nebo 45 kreditů za poslední 2 semestry. Pokud má student 240 a více kreditů a nepřekročil standardní dobu nemusí pro zápis do dalšího semestru splnit předchozí podmínku (čl. 12 odst. 2 Studijního a zkušebního řádu MU).

Kredity se udělují za předměty:

1. Příprava disertační práce I-VIII (hodnotí školitel na konci každého semestru a uděluje OR na jeho návrh)- 5 – 25 kreditů/semestr.

Kroky: sbírání dat, statistické hodnocení, účast na specializovaném semináři, přednášková činnost k tématu práce.

Do šablon pro doktorské studium byl přidán další stupeň Přípravy disertační práce (bez pořadového čísla)-kód DSDP099, který lze opakovaně semestrálně zapisovat, pokud se nepodaří předložit disertaci ve standardní době studia, až do předložení disertace (souvisí s povinností minimální semestrální kreditace 20 kr.).

2. Odborná příprava I-VIII (hodnotí školitel na konci každého semestru a uděluje OR na jeho návrh) - 1 – 8 kreditů/semestr.

Kroky: absolvování oborově specializovaného předmětu, účast na oborovém semináři, aktivní přednáška, studium literatury, absolvování oborového předmětu atd.

Možnost zapsat tento předmět je 8x za studium. Tento předmět zahrnuje i zkoušky, zápočty a kolokvia za předměty specifické pouze pro oborovou radu Fyziologie a patofyziologie.

Specializované předměty (v hesle SYLABUS každého doktorského programu na http://www.med.muni.cz/index.php?id=122) pro doktorandy nejsou definovány v is.muni - jsou náplní univerzálně nazvaného předmětu ODBORNÁ PŘÍPRAVA pro všechny DSP, jejich kombinace a potřeba vzhledem k zvolenému tématu je volné pole pro iniciativní přístup v konzultacích se školitelem a jeho doporučeních. V sylabu je obsah předmětu, garanti a doporučená literatura. Klasická výuka neprobíhá, je to samostudium a absolvování vhodných odborných akcí po celý průběh studia. Celá snaha směřuje k závěrečné státní doktorské zkoušce před obhajobou.

3. Pomoc při výuce - 1 – 8 kreditů/semestr.

Kroky: samostatná výuka či pomoc při výuce.

Možnost zapsat tento předmět je 8x za studium.

4. Zahraniční stáž - 5 – 25 kreditů/semestr.

Možnost zapsat tento předmět je 2x za studium.

5. Za absolvování společného předmětu či kurzu - 5 kreditů.

Volitelné předměty a kurzy pro všechny studenty PhD:

1. Molekulární biologie a genetika.

2. Nové trendy v patologické fyziologii.

3. Trendy v lékařské imunologii

4. Analýza klinických dat.

5. Etika vědecké a experimentální práce

6. Rétorika. Kultura mezilidské komunikace.

7. Získávání vědeckých informací.

8. Plánování, organizace a hodnocení klinických studií.

9. Uživatel počítačové sítě

Minimální počet absolvovaných kurzů či předmětů ohodnocených kredity je 5 (Angličtina + 4 společné předměty). Maximální počet není stanoven.

Předmět Angličtina je dvousemestrový a zakončen zkouškou (kreditován jen za složení zkoušky).

6. Za každý bod publikační činnosti - 3 kredity.

(?)

Praxe obnáší osvojení si vyšetřovacích a laboratorních metodologií a metod, pomocí kterých si student opatří experimentální data pro své publikace a disertační práci. V rámci přípravy získává i základní pedagogickou zkušenost v oboru fyziologie a patologická fyziologie.

(?)

Pro možnost obhajoby závěrečné práce je povinnost:

1. Splnit 240 kreditů za studium.

2. Absolvovat minimálně 5 společných předmětů.

3. Splnit publikační minimum 30 kreditů

4. Složit státní doktorskou zkoušku z oboru Fyziologie a Patofyziologie se zvláštním zaměřením na podrobnou znalost oblastí příbuzných tématu disertační práce.

5. Odevzdat disertační práci.

6. Obhájit řádně oponovanou disertační práci před komisí.

(?)

Po absolvování studia se absolvent stává mladším výzkumným pracovníkem s perspektivou dalšího profesionálního růstu na poli specializačním i akademickém pro LF a PřF MU.

(?)
0
Aktivní studenti
21

Specifikace oboru

Obor: Fyziologie a patologická fyziologie
Zkratka: FYPF
Kód: 5103V010
Typ: doktorský
Titul: Ph.D.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: P5156 D-FP4 Fyziologie a patologická fyziologie (čtyřleté)
Lékařská fakulta
Obor zajišťuje:
Lékařská fakulta