Lékařská farmakologie (angl.)

Primum non nocere

Rozbalit vše

Cílem studia je vzdělat samostatně pracujícího farmakologa v oblasti experimentálního, translačního, reversně translačního nebo aplikovaného klinického výzkumu i ve výuce oboru, výsledky jehož disertační práce jsou publikovány v excerpovaných časopisech a prezentovány na odborných fórech.

Uchazeč by měl mít ukončené magisterské vzdělání v oborech souvisejících s farmakologickým výzkumem na lékařské, farmaceutické nebo veterinární fakultě; případně v následujících univerzitních oborech: biochemie, molekulární biologie, psychologie nebo zoologie - s povinností doplňujícího studia zakončeného zkouškou z patologické fyziologie člověka.

Návrh okruhů témat prací:

Stanovení exprese mozkových receptorů pro neurotransmitery u zvířecího modelu závislosti na psychotropních látkách

Změny receptorových systémů mozku pod vlivem látek vyvolávajících závislost

Reakce neurotransmiterových systémů mozku na látky vyvolávající závislost

Reakce neurotransmiterových systémů mozku na vybraná antidepresiva

Účinky vybraných antipsychotik v behaviorálních zvířecích modelech

Účinky ligandů receptorů kanabinoidního systému ve behaviorálních zvířecích modelech in vivo

Účinky modulátorů aktivit endokanabinoidního systému ve zvířecích modelech in vivo

Role glutamátergního systému v animálních modelech komorbidity deprese a drogové závislosti

Význam genetického polymorfismu cytochromů P450 při podávání léčiv

Modulace funkce cytochromů P450 a endokanabinoidní systém

Vliv farmakokinetických faktorů na účinnost a bezpečnost léčby včetně terapeutického monitorování léčiv

Farmakoekonomika, Hodnocení zdravotnických technologií, e-Health

Regulace léčiv v oblasti klinických hodnocení, farmakovigilance, stanovování cen a úhrad léčivých přípravků

Výzkum v oblasti léčivých přípravků pro moderní terapie (Advanced Therapy Medicinal Products) se zaměřením na somatobuněčné terapie

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • samostatné tvůrčí a vědecké práce v oboru lékařské farmakologie a v příbuzných biomedicínských oborech;
  • podat samostatně žádost o grant na národní, případně i mezinárodní úrovni;
  • publikovat v odborném zahraničním impaktovaném periodiku;
  • přednést výsledky své práce na mezinárodní konferenci.
(?)

Absolvent doktorského studijního programu nachází uplatnění ve vědě a výzkumu v oblasti biomedicíny, konkrétněji pak ve farmakologii.

Absolvent může najít uplatnění i jako pedagogický pracovník v oboru Farmakologie a oborech příbuzných, rovněž může najít uplatnění na různých pozicích (především výzkumných, vývojových, jako odborný konzultant) ve farmaceutickém průmyslu.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Do 1 roku od přijetí do DSP ve spolupráci se školitelem student prezentuje OR a ostatním studentům a akademickým pracovníkům Farmakologického ústavu svůj projekt - teze dizertační práce. OR poté s doktorandem prodiskutuje teze a způsob řešení projektu, popř. navrhuje změny v metodice řešení projektu.

V průběhu studia bude doktorand referovat dílčí výsledky své disertační práce formou sdělení na domácích i zahraničních konferencích (bude za tím účelem předkládat žádosti o udělení finančních podpor na LF MU nebo dle jiných dostupných nabídek).

V průběhu studia se bude doktorand s podporou školitele ucházet o nabízená stipendia k odborným stážím relevantním k tématu disertace.

Do 2 let od přijetí do DSP předloží student školiteli a OR rukopis vlastního článku (může být i přehledový), který odešle k publikaci do odborného periodika (recenzované, minimálně české/slovenské odborné periodikum).

Nejpozději ve 4. roce studia bude OR Lékařská farmakologie od studenta DSP požadovat předložení experimentálních výsledků k publikaci v časopise s IF.

K obhajobě budou OR doporučeny pouze práce, u nichž byly výsledky vlastního originálního výzkumu publikovány nebo přijaty k publikaci v odborném periodiku s IF, přičemž student DSP byl nejméně 1x prvním autorem tohoto originálního článku.

V případě, že student nedodrží v přibližném časovém horizontu výše nastavená pravidla, OR navrhne po diskusi se školitelem ukončení studia DSP Lékařská farmakologie.

Doktorand má výukové povinnosti v rámci předmětu Farmakologie vyučované na jednotlivých oborech na LF MU (ve shodě se studijním řádem LF MU).

Předepsané předměty doktorského studia dle studijního plánu:

Povinný předmět:

Farmakologie

Anglický jazyk – viz. též níže: DSAJz01 - Volitelné společné předměty a kurzy platné na LF MU

Povinně volitelné předměty (nutno zapsat minimálně 3):

Neuropsychofarmakologie

Behaviorální farmakologie

Animální modely poruch CNS

Biochemie

Xenobiochemie

Specializovaná farmakokinetika

Farmakoekonomika

Volitelné společné předměty a kurzy platné na LF MU (nutno zapsat minimálně 5):

– podrobné informace s anotací, přednášejícími, harmonogramem a doporučenou literaturou dostupné na oficiální webové stránce LF MU: http://www.med.muni.cz/index.php?id=124

Molekulární biologie a genetika - DSMBz01

Nové trendy v patologické fyziologii - DSNTz01

Trendy v lékařské imunologii - DSTIz01

Analýza klinických dat - DSAK051 (kurz)

Etika biomedicínského výzkumu - DSETz01

Rétorika. Kultura mezilidské komunikace - DSREz01

Získávání vědeckých informací - DSVIz01 (kurz)

Plánování, organizace a hodnocení klinických studií - DSAM051 (kurz)

Uživatel počítačové sítě - DSUP031 (kurz)

Anglický jazyk - DSAJz01 (pro Lékařskou farmakologii – povinný)

Publikace vlastních originálních výsledků své experimentální práce v časopise s impakt faktorem (min. 1 práce jako první autor).

Příprava a úspěšná obhajoba disertační práce.

(?)

Doktorand (dle zvoleného tématu DP) pracuje s experimentálními zvířaty nebo jinými vhodnými laboratorními metodami pod dohledem školitele, dále pak samostatně.

V průběhu studia se bude doktorand s podporou školitele ucházet o nabízená stipendia k odborným stážím relevantním k tématu disertace.

Dle svých možností a dle svého studijního plánu se doktorand podílí v omezené míře na výuce pregraduálních studentů LF MU.

(?)

V posledním roce studia je očekávána příprava a úspěšná obhajoba disertační práce.

Požadavky pro státní doktorskou zkoušku z Farmakologie:

Ústní obhájení znalostí v rozsahu poznatků současné farmakologie (dle doporučené literatury) před nejméně 5 člennou zkušební komisí složenou z odborníků MU a minimálně 2 členů z jiných pracovišť.

(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Lékařská farmakologie (angl.)
Zkratka: LFARA
Kód: 5103V025
Typ: doktorský
Titul: Ph.D.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: P5157 D-FA4 Lékařská farmakologie (čtyřleté)
Lékařská fakulta
Obor zajišťuje:
Lékařská fakulta