Sociální lékařství (angl.)

Rozbalit vše

Sociální lékařství je interdisciplinárním medicínským oborem, který se zabývá zdravím populace a péčí o zdraví ve společnosti. Základní otázky oboru jsou: Jaké je zdraví lidí (celková zdravotní situace a zejména studium zdravotního stavu obyvatelstva), proč je takové (determinanty zdraví) a jakými metodami lze dosáhnout jeho zlepšení (soustava zdravotní péče). Absolvent doktorského studijního programu získá hluboké znalosti v oboru Sociální lékařství. Je schopen samostatné tvůrčí vědecké práce, tj. formulovat, analyzovat a řešit problémy v oblasti společenského zdraví, zdravotní politiky a systému péče o zdraví. Má požadované předpoklady uplatnit se na vysokých školách, ve výzkumu, ve zdravotnické praxi i v orgánech státní správy. Cíle doktorského studijního programu Sociální lékařství lze rozdělit na: A. kognitivní (potřebné informace a náležité vědomosti), smyslem je poskytnout informace a potřebnou orientaci v otázkách společenského zdraví, zdravotní politiky a systému péče o zdraví; B. metodické a analytické, rozvinout schopnosti popsat, analyzovat a řešit zdravotní problémy sociálních skupin vědeckými metodami, tvůrčím, kritickým a účinným způsobem; C. hodnotové a postojové (vzdělanostní, kulturní, etické a humanitní), přispět k formování názorů a postojů studentů i lékařů a dalších zdravotnických pracovníků s cílem posílit vědomí humánního a společenského poslání medicíny. D. formativní (aplikační), naučit se aplikovat získané vědomosti a dovednosti ve zdravotnické praxi.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Sociální lékařství (angl.)
Zkratka: SOCLA
Kód: 5103V054
Typ: doktorský
Titul: Ph.D.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: P5161 D-SL4 Sociální lékařství (čtyřleté)
Lékařská fakulta
Obor zajišťuje:
Lékařská fakulta