Stomatologie - Zubní lékařství

Vím, že nic nevím.

Rozbalit vše

Zubní lékařství/Stomatologie je lékařský obor, který se zabývá prevencí, diagnostikou a terapií chorob orofaciální oblasti. Má tři specializační obory: Praktické zubní lékařství, Ortodoncii a Maxillofaciální chirurgii a dále řadu odborností: konzervační zubní lékařství, endodoncii, estetické zubní lékařství, protetiku, orální a maxillofaciální chirurgii, implantologii, parodontologii, dětské zubní lékařství a preventivní zubní lékařství. Doktorský studijní program probíhá ve všech odbornostech zubního lékařství a sleduje diagnostické, terapeutické a výzkumné problémy v jednotlivých odbornostech s cílem sledovat preferenčně současné trendy oboru, což je především výzkum možností obnovení fyziologických funkcí orofaciální soustavy za použití moderních technik v souladu se zásadami primární, sekundární a terciární prevence. Jako vědní obor spolupracuje i s jinými obory a zabývá se rozvojem výzkumu v oblasti kmenových buněk, sledováním vlastností materiálů a povrchových struktur včetně nanostruktur a jejich studiem pomocí nejnovějších morfologických, biochemických, biofyzikálních a mikrobiologických metod, využitím molekulárně biologické analýzy genů, věnuje se možnostem uplatnění laseru v zubním lékařství, zavádí 3D rekonstrukce v diagnostice a zabývá se dále i analýzou vhodných dat získaných ze zdravotnické dokumentace. Témata jednotlivých disertačních prací jsou každoročně vypisována jak v prezenčním, tak i kombinovaném studiu dle možností a zaměření školitelů. Doktorský studijní program v oboru Zubní lékařství/Stomatologie je zaměřen především na aktuální odbornou problematiku v oboru/odbornostech a z toho vyplývajících výzkumných aktivit. Cílem DSP je získání teoretických i praktických výzkumných dovedností a schopnosti samostatně vědecky pracovat a své výsledky publikovat v kvalitních českých i zahraničních časopisech s IF. Cílem je rovněž získat zdravotnickou erudici v daném oboru a připravit se, popř. získat, atestaci v oboru Ortodoncie či Maxillofaciální chirurgie, eventuelně v nově zavedené Klinické stomatologii.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • se orientovat v zadaném tématu, sběru příslušných dat a jejich přípravě ke statistickému zpracování a interpretaci;
  • vyhodnotit současné trendy odbornosti zubního lékařství/stomatologie, ve které připravuje svoji disertační práci, jakož i v celém oboru Zubní lékařství/Stomatologie;
  • předávat získané zkušenosti z oboru/odbornosti formou pedagogické činnosti, odborných přednášek a publikací;
  • utřídit a sepsat získané údaje, interpretovat dosažené výsledky, prezentovat své poznatky a obhájit je na příslušném fóru;
  • vést samostatně vědecko-výzkumné práce;
  • zvládá rutinní diagnostické, preventivní a terapeutické postupy v oboru/odbornosti a je schopen pracovat samostatně jako praktický zubní lékař, popř. jako odborný zubní lékař s atestací či příslušným osvědčeními;
  • je schopen utřídit a sepsat získané údaje, interperetovat dosažené výsledky, prezentovat své poznatky a obhájit je na příslušném fóru. Je schopen samostatné vědecko-výzkumné práce.
(?)

Uplatnění absolventů DSP v oboru Zubní lékařství/Stomatologie je především v jejich dalším působení a odborném růstu na Stomatologické klinice LF MU Brno, popř. na jiných stomatologických klinikách u nás či v zahraničí a rozvíjení oboru jak ve výzkumné práci, tak i v pedagogické a zdravotnické činnosti. Nedostatek mladých učitelů s titulem Ph.D. je společným problémem na všech stomatologických klinikách v České republice. Pokud se absolventi rozhodnou pro odchod do soukromé praxe, mohou s výhodou využívat svých odborných znalostí i analytického přístupu, získaných během DSP studia, k řešení situací, se kterými se jako lékaři během své kariéry setkávají.

(?)
  • Zubní lékař
  • Zubní lékař, specialista
(?)

Struktura a studijní plán doktoranda vychází ze zařazení studenta do některého z oboru/odborností předmětu Zubní lékařství - Stomatologie, z tématu disertační práce, především však z požadavků školitele. Student musí absolvovat povinné předměty platné pro všechny studenty DSP na LF MU a může si vybrat z nabídky volitelných předmětů. Ve studijním plánu je třeba zohlednit také další povinnosti, které se však mohou v jednotlivých odbornostech lišit.

Jsou to následující požadavky: (1) zapojení do práce v laboratořích, sběru dat, obsluhy přístrojů, s výpočetní technikou dle charakteru disertační práce; (2) zapojení do výuky v preklinických i klinických oborech Zubní lékařství/Stomatologie (maximálně v rozsahu 0,3 nebo v rozsahu příslušného úvazku); (3) zapojení do klinické práce na specializačních odděleních kliniky (maximálně v rozsahu 0,3 nebo v rozsahu příslušného úvazku); (4) zvládnutí speciálních pracovních postupů ve stomatologii; (5) prvoautorská nebo spoluautorská publikace v zahraničním časopise s IF, v případě spoluautorské ještě min. jedna jako 1. autor v našem odborném anebo zahraničním časopise.

(?)

Studenti DSP Zubní lékařství/Stomatologie absolvují během svého studia praxi v oboru Zubní lékařství, která je dána výší úvazku ve zdravotnictví (maximálně 0,3) a dále i pedagogickou praxi, pomoc při výuce, která se řídí oborem/odborností a je maximálně ve výši úvazku 0,3. Praxe je zařazena do každého semestru studia DSP.

(?)

Požadavky na státní doktorskou zkoušku se opírají o tři základní východiska. (1) Absolvování všech povinných předmětů s příslušným zakončením. (2) Příprava disertační práce ve fázi, kdy jsou již získány výsledky v dostatečném rozsahu a v neposlední řadě (3) získání teoretických znalostí a praktických dovedností v předmětu Zubní lékařství/Stomatologie nad rámec magisterského studia.

Při obhajobě disertačních prací v oboru Zubní lékařství/Stomatologie se řídíme studijním řádem MU. Obhajoba probíhá před zkušební komisí stanovenou děkanem LF MU a je tvořena členy oborové rady pro obor Zubní lékařství/Stomatologie. Členů zkušební komise je nejméně 5, z nichž nejméně dva jsou vždy externími členy bez jakéhokoli úvazku na LF MU či Fakultních nemocnice u sv Anny/ FN Brno Bohunice. Školitel je obvykle členem oborové rady, nikoli však jejím předsedou. Oponent není obvykle členem oborové rady, s výjimkou externích členů, kteří mohou být současně oponentem i členem zkušební komise. Protokol obhajoby je dán studijním řádem MU. Kandidát po přednesení svých výsledků odpovídá na otázky a připomínky oponentů k disertační práci, a poté odpovídá na otázky zkušební komise, popř. na otázky z pléna. Obhajoba disertační práce je veřejnosti přístupná. Otázky jsou zapsány a jsou součástí protokolu o vykonání obhajoby. Hodnocení obhajoby disertační práce je dáno studijním řádem MU a je vyjádřeno stupněm A-F.

(?)

DSP Zubní lékařství/Stomatologie je doktorské studium, návaznost se neuvádí.

(?)
0
Aktivní studenti
10

Specifikace oboru

Obor: Stomatologie - Zubní lékařství
Zkratka: ST
Kód: 5104V001
Typ: doktorský
Titul: Ph.D.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: P5155 D-ST4 Stomatologie - Zubní lékařství (čtyřleté)