Pedagogika

Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké ovoce.

Rozbalit vše

Cílem studia je připravit odborníky schopné působit v oblasti výchovy a vzdělávání, kteří jsou připraveni pro pedagogickou práci s lidmi všech věkových kategorií. K uvedenému je absolvent vybaven znalostmi, dovednostmi a kompetencemi, které nabývá studiem teoretických a aplikačních disciplín, v nichž je na jedné straně zdůrazněn širší teoreticko-pedagogický a společenskovědní základ, na straně druhé aspekt aplikační.

Studium oboru pedagogika pak výrazně rozvíjí jednak kompetence v oblasti plánování, přípravy a realizace empirického výzkumu, jednak schopnosti a dovednosti teoreticky zkoumat rozmanité otázky výchovy a vzdělávání. Široce uplatnitelné dovednosti práce s odborným textem a rozvinuté komunikační kompetence může absolvent využít v celé řadě zaměstnání i v celoživotním učení. Jedná se zejména o schopnost vyspělého písemného a mluveného projevu (prezentační dovednosti).

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

 • popsat a vysvětlit základní teoretické a metodologické koncepty a přístupy pedagogiky, didaktiky i příbuzných oborů;
 • popsat hlavní pedagogické koncepce a směry ve vývoji a zhodnotit současné tendence;
 • charakterizovat základní teorie vyučování a učení;
 • orientovat se v metodologických postupech pedagogického výzkumu;
 • orientovat se v českém školském systému, ale i ve školství ve světě;
 • popsat, vysvětlit a aplikovat poznatky z oblasti pedagogické komunikace;
 • vysvětlit a využívat principy osobnostně sociální výchovy;
 • využívat poznatky z oblasti pedagogiky volného času, sociální pedagogiky či pedagogiky rodiny;
 • vysvětlit zásady, metody a postupy vzdělávání dospělých a rozvoj lidských zdrojů;
 • popsat a vysvětlit současná pojetí zkušenostně reflektivního učení;
 • využívat komunikační a prezentační dovednosti;
 • popsat a vysvětlit aktuální přístupy a principy k využívání ICT ve vzdělávání a učení.
(?)

Absolventi nacházejí uplatnění na úřadech a institucích všech úrovní zabývajících se výchovou, vzděláváním, v neziskových organizacích. Absolventi se tedy mohou uplatnit v oblasti (institucích) formálního i neformálního vzdělávání.

(?)
 • Bez profesního postavení
(?)

Studium bakalářského oboru Pedagogika je koncipováno jako jednooborové nebo dvouoborové bakalářské studium, Studium trvá 6 semestrů a nesmí překročit dobu pěti let. Na konci prvního roku studia by měli mít studenti úspěšně složeny zkoušky z obecné pedagogiky, z pedagogických teorií, z úvodu do studia dějin pedagogiky a z dějin pedagogiky a vzdělávání. Úspěšné složení těchto zkoušek je považováno za nutný základ studia. Všechny ostatní kurzy si může student v rámci bakalářského stupně zapisovat v jakémkoli sledu s výjimkou těch kurzů, u nichž je vyžadováno předchozí absolvování jiného předmětu a kurzů, u nichž je poznámka o omezeních uvedena přímo v Informačním systému MU

Studijní obor zahrnuje disciplíny:

Teoreticko-metodologické: Cílem je získat teoretickou průpravu o procesech lidského prožívání a chování, poznávání a učení, utváření názorů na člověka a jeho výchovu, vývoji výchovných koncepcí a systémů, poznávání a výzkum sociálních a pedagogických jevů.

(Příklady předmětů: obecná pedagogika, obecná psychologie, vývojová psychologie, dějiny pedagogiky a vzdělávání, pedagogické teorie, základy sociologie a filozofie, filozofie pedagogických a sociálních věd, metodologie pedagogického výzkumu, metody a techniky pedagogického výzkumu atd.).

Předměty zaměřené na rozvoj profesních, sociálních a osobnostních kompetencí.

(Příklady předmětů: sociální a pedagogická komunikace, osobnostně sociální výchova, mediální výchova, sociální pedagogika, pedagogika volného času, vzdělávání dospělých a rozvoj lidských zdrojů, informační a komunikační technologie ve vzdělávání atd.).

(?)

V současné podobě studijního plánu je rovněž začleněna praxe (např. části některých předmětů probíhají přímo ve školním prostředí). Praktická orientace je rovněž posílena zařazením Motivačního kurzu a Instruktorského kurzu. Druhý uvedený je zaměřen na zážitkovou pedagogiku.

(?)

Studium je ukončeno státní bakalářskou zkouškou a obhajobou písemné bakalářské práce.

(?)

Na Ústavu pedagogických věd FF MU mají možnost absolventi bakalářského studia pedagogiky a příbuzných oborů studovat v navazujícím magisterském studiu vedle Pedagogiky také obor Sociální pedagogika a poradenství nebo Andragogika. Absolventi však mají rovněž možnost studovat pedagogické či příbuzné obory i na jiných univerzitách či vysokých školách v celé ČR.

(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Pedagogika
Zkratka: PG
Kód: 7501R008
Typ: celoživotní vzdělávání
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B7501 B-PD Pedagogika
Filozofická fakulta
Obor zajišťuje:
Filozofická fakulta
Garant oboru:
doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.

Na následující stránce lze nalézt další informace: http://pedagogika.phil.muni.cz/.