Sociální pedagogika a poradenství

Rozbalit vše

Cílem bakalářského studia je vybavit absolventa znalostmi z pedagogických, sociálně pedagogických, psychologických, sociologických a poradenských teorií, které jsou předpokladem pro schopnost popisovat, poznávat a interpretovat sociálně pedagogické jevy. Studium vede k pochopení různých forem sociálního jednání, sociálních institucí, procesů a vztahů. Cílem je získání kompetencí umožňujících podílet se na plánování, realizaci a hodnocení edukativních, socializačních a poradenských procesů (aktivit) v různých typech prostředí a s různě diverzifikovanou skupinou klientů. Studium také poskytne základní teoretické a praktické dovednosti z oblasti výzkumné.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Získá kompetence umožňující podílet se na plánování, realizaci a hodnocení edukativních, socializačních a poradenských procesů (aktivit) v různých typech prostředí a s různě diverzifikovanou skupinou klientů.
  • Je schopen poskytnout poradenství při zvládání náročných životních situací.
  • Je schopen realizovat jednoduché výzkumné sondy (např. akční výzkum).
  • Získá kompetence k sebevýchově, sebevzdělávání a sebereflexi.
  • Je schopen respektovat věkové, individuální a jiné zvláštnosti klientů.
  • Je schopen organizovat, vytvářet a realizovat programy a projekty individuálního i skupinového rozvoje.
(?)

Absolvent bakalářského studia Sociální pedagogiky a poradenství je připraven na pedagogicko-poradenskou práci s lidmi různých věkových i sociálních kategorií v různých institucích a organizacích, které jsou zejména v gesci ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, práce a sociálních věcí, vnitra a spravedlnosti. Uplatnění absolventů je také v neziskovém sektoru v organizacích, které se zaměřují na pedagogicko-poradenskou práci.

(?)
  • Pedagog volného času
  • Sociální pracovník
  • Vychovatel
(?)

Bakalářské studium trvá standardně šest semestrů. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 180 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Studenti se řídí při průchodu studiem studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku. Přístup ke studijním katalogům jednotlivých imatrikulačních ročníků je k dispozici na stránkách fakulty.

(?)

Povinnou součástí studia oboru je absolvování tří různých druhů odborných praxí. Praxe je možné zapisovat od druhého semestru studia. Ústav pedagogických věd dlouhodobě spolupracuje s mnoha pracovišti v oblasti pedagogické, sociální práce a poradenství, na nichž je možné praxi vykonat.

(?)

Je ukončeno státní bakalářskou zkouškou, která má dvě části – obhajobu písemné bakalářské práce a ústní část zkoušky. Více informací je k dispozici na stránkách Ústavu pedagogických věd: http://www.phil.muni.cz/wupv/home/studium.

(?)

Absolvent bakalářského studijního oboru může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat ve studiu v přímo navazujícím magisterském oboru Sociální pedagogika a poradenství na Filozofické fakultě, případně také na dalších příbuzných oborech (humanitně zaměřených), podmínky k přijetí stanovují jednotlivé vysoké školy a fakulty.

(?)
0
Aktivní studenti
1

Specifikace oboru

Obor: Sociální pedagogika a poradenství
Zkratka: SOPP
Kód: 7502R019
Typ: celoživotní vzdělávání
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B7501 B-PD Pedagogika
Filozofická fakulta
Obor zajišťuje:
Filozofická fakulta
Garant oboru:
doc. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D.

Na následující stránce lze nalézt další informace: http://www.phil.muni.cz/wupv