Sdružená uměnovědná studia

Kulturní přehled napříč jednotlivými druhy umělecké tvořivosti.

Rozbalit vše

Sdružená uměnovědná studia jsou určena zájemcům o uměnovědnou problematiku, kteří upřednostňují získání znalostí ve více oborech před úzkou specializací oboru jednoho. Studium je realizováno jako prezenční jednooborové i dvouborové a kombinované jednooborové.

Studium vede studenty k poznání historie a základů metodologie ve čtyřech hlavních oblastech - v dějinách hudby, výtvarného umění, divadla a filmu. Základem studia jsou ve dvou semestrech vyučované kapitoly z dějin hudby, výtvarného umění, divadla a filmu, dějiny estetiky a sociologie umění. Absolvováním těchto kurzů se studentům otevírá cesta k pochopení širších historických a metodologických souvislostí a mezioborových vztahů.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • orientovat se v historii i současnosti hudby, výtvarného umění, divadla a filmu a tyto obory vnímat v širším kontextu vývoje kultury
  • obsáhnout klíčové aspekty hudby, umění, divadla a filmu v různých časových úsecích
  • popsat sociálně a historicky podmíněné typy chápání (výkladu) umění
  • pracovat v různých oblasti kultury
(?)

Absolventi oboru získávají teoretické znalosti v řadě uměnovědných disciplín. Získané kompetence ve sféře kulturních studií umožňují uplatnění zejména v oblasti managementu kultury, reklamy a public relations.

Díky širokému zaměření oboru se absolventi mohou uplatnit v mnoha oblastech kultury jako pracovníci kulturních redakcí různých médií (televize, rozhlasu, novin a časopisů, internetových médií), uměleckých agentur, muzejních institucí a galerií, knihoven, mohou pracovat v oblasti památkové péče, ve školství (i když absolvent nezískává pedagogickou aprobaci), v administrativě projektů a grantů.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba studia oboru je šest semestrů. Studenti si registrují v průběhu studia povinné, povinně volitelné a volitelné předměty dle studijního plánu dané formy studia.

Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat u jednooborového prezenčního studia a kombinovaného studia celkově 180 kreditů, u dvouoborového prezenčního studia s diplomovým oborem SUS celkově 95 kreditů, u dvouoborového prezenčního studia, v němž SUS není diplomovým oborem, celkově 85 kreditů.

Základem povinných předmětů jsou ve dvou semestrech vyučované kapitoly z dějin hudby, výtvarného umění, divadla, filmu a estetiky a dále kurzy úvod do uměnovědných studií, úvod do estetiky a obecné teorie umění, sociologie umění a seminář kritiky a kulturní publicistiky. Podíl povinných předmětů činí včetně kreditů za diplomové semináře zaměřené na přípravu k bakalářské práci celkem 111 kreditů u jednooborového studia, 83 kreditů u dvouoborového studia s diplomovým oborem SUS a 73 u dvouoborového studia, v němž SUS není diplomovým oborem.

Povinně volitelné předměty, jež tvoří 51 kreditů u jednooborového studia (7 kreditů u dvouoborového studia), si student volí podle svého zájmu a své budoucí odborné orientace. Zbývajících 8 kreditů studenti jednooborového studia získají za absolvování libovolných předmětů z aktuální nabídky volitelných předmětů oboru nebo z nabídky jiných oborů.

Pro studenty prezenčního studia dále platí povinnost absolvovat dvousemestrální jazykový kurs dle výběru a kurz filozofie, oba zakončené zkouškou za 4 kredity u jednooborového studia (za 2 kredity u dvouoborového studia), a předmět tělesná výchova za 2 kredity (za 1 kredit u dvouooborového studia).

Studenti se řídí při průchodu studiem studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku. Přístup ke studijním katalogům jednotlivých imatrikulačních ročníků naleznete na stránkách fakulty.

(?)

V průběhu studia absolvují studenti ve dvou blocích povinnou praxi v kulturní instituci v rozsahu dvou týdnů (celkově 80 hodin) dle nabídky vyučujícího, případně dle vlastního výběru. Cílem tohoto předmětu je obeznámit studenty se základními principy fungování kulturních institucí. Výuka probíhá formou praktických stáží.

Díky dlouhodobé spolupráci s brněnskými muzei a galeriemi, s divadelními pracovišti, Českou televizí, Českým rozhlasem, Filharmonií Brno, Moravskou zemskou knihovnou i dalšími organizacemi mají studenti možnost zapojit se do příprav výstav a doprovodných aktivit, do lektorské činnosti či dokumentace sbírkových předmětů v Domě umění města Brna, Moravském zemském muzeu nebo Moravské galerii v Brně, pracovat na organizaci, propagaci a prezentaci koncertů, divadelních představení i dalších kulturních akcí. V rámci této povinné praxe získají studenti praktické zkušenosti v provozu brněnských i mimobrněnských kulturních institucí i cenné kontakty pro další studium a práci.

(?)

Státní závěrečná zkouška sestává ze závěrečného písemného testu a ústní zkoušky. Písemný test v trvání 45 minut obsahuje 20 otázek z oblasti dějin hudby, výtvarného umění, divadla, filmu a estetiky. V rámci ústní zkoušky jsou hodnoceny znalosti základních historických dat a mezioborových souvislostí.

Témata otázek vycházejí ze zadaných okruhů a literatury.

Součástí státní závěrečné zkoušky je rovněž ústní obhajoba bakalářské práce.

Více informací na stránce ústavu: https://www.phil.muni.cz/music/

(?)

Nejlepší absolventi mohou pokračovat po absolutoriu bakalářského studia pokračovat v navazujících magisterských studijních programech, zejména v oborech Management v kultuře a Učitelství estetické výchovy pro střední školy.

(?)
0
Aktivní studenti
0
Obhájené závěrečné práce

Specifikace oboru

Obor: Sdružená uměnovědná studia
Zkratka: US
Kód: 8109R011
Typ: celoživotní vzdělávání
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B8109 B-OT Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Filozofická fakulta
Obor zajišťuje:
Filozofická fakulta
Garant oboru:
PhDr. Aleš Filip, Ph.D.