Bezpečnostní a strategická studia

(Ne)bezpečný svět vyžaduje strategické jednání

Rozbalit vše

Obor Bezpečnostní a strategická studia je v bakalářském studiu zaměřen na široké sociálně-vědní poznání problematiky bezpečnosti a strategie na různých úrovních, od regionální po globální. Cílem je seznámit studující s teoriemi a metodami oboru, s bezpečnostními hrozbami a riziky, s bezpečnostní politikou a se strategickým myšlením v bezpečnostní oblasti. Studium je směřováno ke komplexnímu pojetí bezpečnosti.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • popsat a klasifikovat soudobé bezpečnostní problémy;
  • identifikovat nejzávažnější hrozby soudobého světa, především ve vztahu k soudobé střední Evropě;
  • analyzovat soudobou bezpečnostní politiku;
  • využívat základní metodologii bezpečnostních a strategických studií;
  • vyhledávat a analyzovat zdroje z bezpečnostní sféry.
(?)

Absolventům oboru Bezpečnostní a strategická studia se otevírá možnost rozsáhlého praktického uplatnění v bezpečnostní sféře na státní a mezinárodní úrovni, v oblasti politického poradenství (především jako odborní poradci politiků, kteří se zabývají bezpečnostní problematikou), v hospodářské sféře (jako experti ve firmách, pro něž jsou podstatné bezpečnostně-politické analýzy, ať již vzhledem k vyráběnému či obchodovanému zboží anebo vzhledem k rizikovým regionům, v nichž působí), v nevládních humanitárních organizacích (jako bezpečnostně-političtí experti organizací, které působí v rizikových oblastech, případně se zaměřují na řešení bezpečnostních hrozeb), v mediální sféře (jako odborníci na bezpečnost ve všech druzích médií) atd.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba studia oboru činí šest semestrů. Studium může být studováno pouze dvouoborově. K tomu, aby student či studentka byli připuštěni k závěrečné bakalářské zkoušce, musí na oboru BSS získat 90 ECTS. Ve studijní kombinaci s oborem politologie z celkového počtu 90 ECTS musí získat 58 nebo 52 ECTS z povinných předmětů; tyto počty plynou z toho, zda student na konci bakalářského studia píše bakalářskou práci (diplomový seminář k bakalářské práci za 6 ECTS) na oboru BSS či na druhém studovaném oboru. Ve studijní kombinaci s jinými obory platí, že z celkového počtu 90 ECTS pak musí získat 62, nebo 56 ECTS z povinných předmětů; tyto počty plynou z toho, zda student na konci bakalářského studia píše bakalářskou práci (diplomový seminář k bakalářské práci za 6 ECTS) na oboru BSS či na druhém studovaném oboru. Ze zbývajících 28, resp. 34 ECTS za povinně volitelné předměty, potřebných k dosažení požadovaného celkového počtu 90 ECTS, je možno 5 ECTS získat absolvováním volitelných předmětů i mimo nabídku oboru. ECTS získané za minimální jazykovou kompetenci a tělesnou výchovu se započítávají do povinně volitelných předmětů.

(?)

Není součástí bakalářského studia tohoto programu.

(?)

Státní zkouška sestává z obhajoby práce a ze dvou předmětů státní závěrečné zkoušky (Teorie a metody bezpečnostních a strategických studií, Bezpečnostní politika). Studenti mají předem k dispozici okruhy, z nichž v rámci SZZ dostanou konkrétně formulované otázky, na které odpovídají. Okruhy jsou navázány na povinné předměty a mají přiřazenu vybranou odbornou literaturu. V případě bakalářské zkoušky studenti dostanou pět otázek z každého státnicového předmětu, přičemž odpovídají pouze na čtyři z nich dle vlastního výběru. Součástí SZZ je obhajoba bakalářské práce (v případě, že práci student nepředkládá na jiném oboru v rámci dvouoborového studia).

(?)

Absolvent bakalářského studijního oboru může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v navazujícím magisterském studiu. Na Fakultě sociálních studií MU lze pokračovat ve studiu v přímo navazujícím magisterském oboru Bezpečnostní a strategická studia.

(?)
0
Aktivní studenti
0
Obhájené závěrečné práce

Specifikace oboru

Obor: Bezpečnostní a strategická studia
Zkratka: BSSC
Kód: 6701R014
Typ: celoživotní vzdělávání
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B6703 B-SO Sociologie
Fakulta sociálních studií
Obor zajišťuje:
Fakulta sociálních studií