Mezinárodní vztahy

PEACE THROUGH STRENGTH.

Rozbalit vše

Obor Mezinárodní vztahy seznamuje studenty se základními otázkami mezinárodních vztahů. Důraz je kladen na teorii mezinárodních vztahů. K oblastem, jež tvoří podstatnou součást výuky, náleží dějiny mezinárodních vztahů, zahraniční politika České republiky, bezpečnostní aspekty mezinárodních vztahů. Studenti se dále profilují v rámci výběrových předmětů zaměřených na konkrétní problémy mezinárodních vztahů a organizací a na zahraniční politiku vybraných zemí a regionů.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • porozumět teoriím mezinárodních vztahů;
  • porozumět dějinám mezinárodních vztahů a dokázat popsat hlavní trendy jejich vývoje;
  • charakterizovat hlavní dimenze mezinárodní vztahů (ekonomickou, bezpečnostní, právní), jejich klíčové aspekty a vztahy mezi nimi;
  • analyzovat zahraniční politiku států a mezinárodní politiku ve vybraných světových regionech;
  • orientovat se v základní metodologii mezinárodních vztahů.
(?)

Absolventi oboru Mezinárodní vztahy se mohou uplatnit v řadě profesních oblastí, zejména na analytických pracovištích, ve vědecko-pedagogické činnosti na vysokých školách, v aparátu politických stran či v žurnalistických profesích.

Významný prostor pro absolventy tohoto oboru představuje pracovní uplatnění ve státní správě a v diplomatických službách, zvláště pak na půdě mezinárodních organizací (na prvním místě v institucích Evropské unie), a to jak z hlediska politické reprezentace České republiky, tak i v oblasti ekonomických zájmů.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Struktura oboru naplňuje požadavky Evropského systému přenosných kreditů (ECTS). Požadavky pro úspěšné absolvování předmětů obvykle sestávají z průběžné a závěrečné zkoušky, esejů a písemných příprav, případně seminárních prací. Od posluchačů se očekává, že se budou účastnit seminářů vybaveni znalostmi ze zadané literatury a že budou participovat při diskuzích.

V souladu s pravidly ECTS jsou studenti hodnoceni na škále od A (výborný) až po F (nevyhovující).

Ke státní závěrečné zkoušce studenti přistupují po dosažení 180 ECTS. Dle pravidel na MU musí mít splněny celouniverzitní požadavky absolvování tělesné výchovy a minimální jazykové kompetence, přičemž tímto způsobem získané ECTS se započítávají do 90 oborových ECTS. Podmínkou účasti u bakalářské zkoušky je také povinnost absolvovat v rámci studia jeden předmět přednášený v anglickém jazyce.

Studenti bakalářského prezenčního dvouoborového studia jsou povinni dosáhnout na oboru Mezinárodní vztahy 90 ECTS, z toho 58 ECTS za povinné předměty v případě uzavření oboru bakalářskou prací a 50 ECTS, pokud odevzdávají bakalářskou práci na druhém oboru (v případě kombinace oborů Mezinárodní vztahy – Evropská studia poměr povinných ECTS zohledňuje skutečnost, že předmět MVZ174 Metodologie výzkumu politiky a mezinárodních vztahů je zapisován pouze na jednom oboru).

Studenti bakalářského prezenčního jednooborového studia jsou povinni dosáhnout na oboru Mezinárodní vztahy 180 ECTS, z toho 58 ECTS za povinné předměty.

(?)

V rámci studia lze absolvovat odborné stáže v ČR i v zahraničí, a to jak zprostředkované katedrou mezinárodních vztahů a evropských studií, tak zařízené z vlastní iniciativy studentů.

Úspěšným absolvováním stáže si studenti vylepší své schopnosti uplatňovat znalosti v praxi, získají nové dovednosti, rozvinou schopnost adaptovat se na nové prostředí, pracovat individuálně i v týmu a organizovat své pracovní úkoly i čas.

(?)

Státní závěrečná zkouška v oboru Mezinárodní vztahy je písemná a vedle případné obhajoby bakalářské práce sestává ze dvou předmětů – Mezinárodní politika a Mezinárodní vztahy, jež pokrývají strukturu povinných předmětů. Studenti mají předem k dispozici témata, z nichž v rámci státní závěrečné zkoušky dostanou konkrétně formulované otázky, na které odpovídají.

Součástí státní závěrečné zkoušky je obhajoba bakalářské práce o rozsahu 30-40 normostran textu, minimálně tedy 54 tisíc znaků. (v případě, že ji student nepředkládá na jiném oboru - dvouoborové studium).

(?)

Mezinárodní vztahy (magisterský studijní obor)

Evropská studia (magisterský studijní obor)

Bezpečnostní a strategická studia (magisterský studijní obor)

Politologie (magisterský studijní obor)

Další příbuzné magisterské obory

(?)
0
Aktivní studenti
0
Obhájené závěrečné práce

Specifikace oboru

Obor: Mezinárodní vztahy
Zkratka: MVKC
Kód: 6701R005
Typ: celoživotní vzdělávání
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B7701 B-PS Psychologie
Fakulta sociálních studií
Obor zajišťuje:
Fakulta sociálních studií