Sociální antropologie

The purpose of anthropology is to make the world safe for human difference. Ruth Benedict

Rozbalit vše

Obor Sociální antropologie zkoumá proměnu kulturních a sociálních procesů, prostřednictvím kterých se lidské společnosti vztahují k realitě a zvýznamňují tento svět. Sociální antropologie na FSS MU je koncipována jako bakalářský obor, jehož cílem je poskytnout studentům přehled o základních teoretických konceptech i metodologických specifikách této vědní disciplíny. Při výuce vycházíme z toho, že studenti se před nástupem na FSS MU antropologií nezabývali a nestudovali ji.

Současné směry sociální antropologie jsou reflektovány ve všech částech studia, a to především skrze výběr aktuální literatury, která jednotlivé vědecké diskuse obohacuje a posouvá. Povinné předměty proto představují kritickou analýzu všech klíčových oblastí společnosti, kterými jsou příbuzenské vztahy, náboženství a politicko-ekonomické vztahy. Druhou část povinných předmětů tvoří antropologické teorie a metody, které pevně kotví vědní disciplínu v sítích současné sociální vědy i metody.

Obor připravuje studenty jako experty na kvalitativní zkoumání kulturních systémů a sociálních procesů, a to především lokálních projevů adaptace na širší sociální a kulturní projevy. Více než polovina našich bakalářských studentů pokračuje po absolvování oboru na oboru jiném, popřípadě přechází do praxe. Proto považujeme za jejich klíčovou dovednost (spíše než vlastní realizaci výzkumu) schopnost kritického hodnocení společenského dění, schopnost identifikovat problém a v neposlední řadě i schopnost koncipovat potencionální kvalitativní výzkum, který by mohl k objasnění problému přispět. Při výuce metodologických předmětů se zaměřujeme na různé kvalitativní metody výzkumu, jejich sladění se sociální teorií a následnou aplikaci na zvolená témata/problémy.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • aplikovat teoretickou znalost sociální antropologie v praxi;
  • ze společenského dění abstrahovat zkoumání hodná témata a na základě podkladových informací připravit vhodný desigh jejich výzkumu, navrhnout vhodné metody výzkumu, výstupy a zhodnotit otázky etiky výzkumu;
  • používá správně vhodnou terminologii sociální antropologie, která vykazuje vysoký stupeň kulturní reflexivity;
  • interpretovat současné společenské dění za použití teoretických konceptů sociální antropologie, zná základní teoretické texty této vědní discipliny.
(?)

Vedle možnosti pokračovat v navazujícím magisterském a doktorském studiu a následné vědecko-pedagogické kariéře se naši absolventi nejčastěji uplatňují v domácích i zahraničních neziskových organizacích (Člověk v tísni, IQ Roma servis, Adra, Podané ruce, Amnesty International, UNICEF),ve státní sféře (např. úředníci na postech pro menšiny, vzdělávání, sociální stratifikaci), v pedagogice, v soukromém sektoru, ve výzkumných agenturách a v politice.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba studia oboru činí šest semestrů. Studium sociální antropologie je koncipováno jako dvouoborové. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 180 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty, tedy 90 kreditů na každém oboru. Povinné předměty tvoří základ odborně profilujících předmětů oboru a jejich podíl činí 72 kreditů (včetně kreditů za předměty zaměřené na přípravu k bakalářské práci, tělesné výchovy a jazykové přípravy). Povinně volitelné předměty, jež tvoří 18 kreditů, si student volí podle svého zájmu a své budoucí odborné orientace. Pro všechny studenty dále platí povinnost absolvovat nejméně jeden předmět vedený v angličtině z nabídky katedry pro daný stupeň studia.

Studenti se řídí při průchodu studiem studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku. Přístup ke studijním katalogům jednotlivých imatrikulačních ročníků naleznete na stránkách fakulty.

(?)

Státní závěrečná zkouška z oboru Sociální antropologie se skládá z obhajoby bakalářské práce v rozsahu 72 000 - 90 000 znaků - (pokud si studující zvolí obor Sociální antropologie jako obor diplomový) a písemné části, která se skládá ze tří samostatných zkoušek:

A) Teorie sociální antropologie

B) Aplikovaná sociální antropologie

C) Metody sociální antropologie

Ad A) zkouška zahrnuje učivo z povinných předmětů Současné sociální a kulturní teorie a Úvod do sociální antropologie. Student si volí dvě otázky ze čtyř a odpovídá formou dvou kritických esejí v době 60 minut.

Ad B) zkouška zahrnuje učivo z povinných předmětů Kritická interpretace náboženství, Politická a ekonomická antropologie a Sociální antropologie rodiny, příbuzenství a sociálních sítí. Student si volí tři otázky z šesti a odpovídá formou tří kritických esejí po dobu 90 minut.

Ad C) zkouška probíhá formou návrhu terénního výzkumu, který student vypracovává na základě textů z médií, zachycujících aktuální společenské dění. Je zde testována schopnost syntézy učiva z povinného předmětu Úvod do etnografie a terénního výzkumu a Semináře k etnografii a terénnímu výzkumu a tematicky vhodného povinného předmětu, který odpovídá zvolenému podkladovému textu. Doba trvání této zkoušky je 150 minut.

Pokud studující vypracuje a odevzdá bakalářskou práci na druhém oboru, obhajoba na oboru Sociální antropologie se nekoná. Každá část SZZ je hodnocena samostatně komisí SZZ na základě návrhů hodnocení, které komisi předkládají v případě bakalářské práce vedoucí a oponent, v případě písemné části zkoušející jednotlivých předmětů.

Katedra stanovuje (resp. aktualizuje) tematické okruhy a literaturu k jednotlivým předmětům bakalářské státní zkoušky do termínu zahájení semestru, v němž tato zkouška bude probíhat. Na stejném místě mohou studenti získat vzorové otázky z minulých let, popis vlastní zkoušky i způsob hodnocení otázek. Otázky závěrečných písemných zkoušek se váží na vypsané tematické okruhy a předepsanou literaturu.

(?)

Absolvent bakalářského studijního oboru může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v libovolném navazujícím magisterském studiu. Na katedře sociologie FSS MU může pokračovat ve studiu přímo navazujícím profilem Sociologie se zaměřením na Sociální antropologii.

(?)
0
Aktivní studenti
0
Obhájené závěrečné práce

Specifikace oboru

Obor: Sociální antropologie
Zkratka: SAC
Kód: 6703R003
Typ: celoživotní vzdělávání
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B6737 B-HE Humanitní environmentalistika
Fakulta sociálních studií
Obor zajišťuje:
Fakulta sociálních studií

Studující oboru Sociální Antropologie se pravidelně scházejí ve spolku Anonymních Antropologů, který zde funguje již od roku 2005.

Od roku 2011 organizují studenti Sociální Antropologie pravidelně v letním semestru Studentskou antropologickou konferenci, na kterou jsou zváni přední antropologové z ČR i ze Slovenska a kterážto poskytuje výjimečnou platformu pro výměnu antropologických zkušeností a možností prezentace vlastního výzkumu.