Optometrie

Magisterské navazující prezenční jednooborové, čeština, 2 roky 
Magisterské navazující kombinované jednooborové, angličtina, 2 roky 
Rozbalit vše

Cílem studijního oboru je vychovat pro zdravotnickou praxi kvalifikovaného odborníka - magistra, který bude oprávněn vykonávat činnosti optometristy na úseku léčebně preventivní péče v rámci péče o zrak na odpovídajících pracovištích ve státním i soukromém sektoru, a to v rozsahu kompetencí vymezených v profilu absolventa, a bude schopen rozvíjet obor optometrie v plném rozsahu. Cílem navazujícího magisterského studijního oboru je doplnit znalosti absolventa komplexně po teoretické i praktické stránce tak, aby byl v praxi při výkonu práce optometristy schopen podle diagnózy a doporučení lékaře samostatně uplatnit vhodné vyšetřovací a terapeutické postupy a výběr vhodné korekční pomůcky. Součástí magisterského studia zdravotních věd je aprobace pedagogická, která umožňuje vyučovat odborné předměty zdravotních věd, optiky a optometrie na středních i vysokých školách.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • doporučuje odpovídající typ korekční pomůcky;
  • vyšetřuje zrakové funkce a provádí metrická vyšetření refrakčního stavu oka, určuje refrakční vadu oka, stanovuje korekci a rozhoduje, zda je vhodnější korekce brýlemi či kontaktními čočkami nebo speciálními optickými pomůckami;
  • provádí poradenství v oblasti refrakčních vad;
  • na základě očních onemocnění doporučuje pacientům návštěvu očního lékaře;
  • aplikuje kontaktní čočky a doporučuje vhodný systém péče o ně, zve na následné kontroly;
  • svoje pedagogické znalosti uplatní ve výuce předmětů oborů oční optika a optometrie, celoživotně se vzdělává;
  • pracuje s oftalmologickými přístroji, měření nehodnotí a nestanovuje diagnózu;
  • sledovat vývojové trendy v oboru.
(?)

Optometrista je specialistou pro korekci refrakčních vad brýlemi nebo kontaktní čočkou. Podle diagnózy a doporučení lékaře stanovuje optimální varianty korekce refrakční vady, aby bylo dosaženo požadovaného cíle udaného v ordinaci. Optometrista bude schopen pracovat samostatně jako odborník v oboru oční optika a optometrie v optometristických ambulancích, v očních optikách, na očních odděleních, v rehabilitačních centrech, v ústavech sociální péče, lázních a dalších zařízeních především v oblasti optických korekčních pomůcek, při jejich výběru a ve výuce odborných předmětů na středních i vysokých školách.

(?)
  • Optometrista
(?)

Standardní doba studia jsou čtyři semestry, zakončeno státní závěrečnou zkouškou praktickou i teoretickou, včetně obhajoby diplomové práce. Studenti se řídí studijním katalogem.

(?)

Součástí studia je odborná praxe na optometrických pracovištích, na klinických i ambulantních oftalmologických zařízeních.

(?)

Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou praktickou i teoretickou, včetně obhajoby diplomové práce. Studenti se řídí studijním katalogem.

(?)

Absolvent magisterského studia může po úspěšném složení přijímacích zkoušek pokračovat v postgraduálním studijním programu Lékařská biofyzika.

(?)
0
Aktivní studenti
171

Specifikace oboru

Obor: Optometrie
Zkratka: OPTO
Kód: 5345T008
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N5345 N-SZ Specializace ve zdravotnictví
Lékařská fakulta
Obor zajišťuje:
Lékařská fakulta
Garant oboru:
doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc.