Filologicko-areálová studia

Slovanské země v širších souvislostech.

Rozbalit vše

Cílem studia studijního oboru je rozvinout a prohloubit poznatky a dovednosti, které si student osvojil v průběhu bakalářského studia oboru, a připravit znalce areálů střední a východní Evropy a Balkánu, který bude mít širší odborný slavistický základ.

Posluchači získají srovnávací filologicko-areálové vzdělání s důrazem na poznání synchronního a diachronního okruhu konkrétního kulturního areálu. Hlouběji se seznámí s širšími komparativními aspekty zkoumání jazyka a získají hlubší vhled do literárněvědné metodologie a vědomí širšího kontextu slovanských literatur a kultur. Studium je zaměřeno především na teoretické disciplíny, zároveň se však předpokládá další rozšíření znalostí klíčových jazyků daných areálů (ruština, polština).

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • ústně i písemně komunikovat na velmi dobré úrovni v jazyce klíčového areálu (ruština nebo polština);
  • odborné reflexe kultury a jiných druhů umění daných evropských areálů;
  • o těchto tématech na základě vlastní četby a studia kultivovaně diskutovat a odborně psát;
  • prezentovat odborný problém v písemné i ústní podobě;
  • dohledat a aplikovat informace z různých zdrojů při řešení vyvstalých problémů týkajících se kultury, literatury a jazyka studovaného areálu.
(?)

Absolvent může získané znalosti využít pro činnost v kulturních institucích, flexibilní koncepce umožní i činnost v žurnalistice a v privátním podnikání na úrovni středního a nižšího managementu, stejně jako u absolventů bakalářského stupně. Na rozdíl od absolventů bakalářského studia má absolvent magisterského studia jako specialista a znalec příslušných evropských areálů větší možnosti uplatnění ve vědě, kultuře, ve sféře politiky v širokém slova smyslu. Mezioborová kvalifikace umožní uplatnění absolventů v institucích EU, ve veřejné správě všech stupňů, v institucích zaměřených na řešení rozvoje a správy regionů, v institucích různých mezinárodních organizací stojících i mimo EU, ve vzdělávacích institucích a v médiích.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba studia činí 4 semestry. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti jednooborového studia získat celkově 120 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Povinné předměty zahrnují společné oborové předměty a předměty praktického jazyka (nejméně 54 kreditů, včetně kreditů za předměty zaměřené na přípravu k diplomové práci). Povinně volitelné předměty prohlubují znalosti studentů ze studovaného dominantního areálu (20 kreditů) a dalšího vybraného areálu (20 kreditů, případně mohou být získány absolvováním předmětů ze společné oborové nabídky). Dále si studenti jednooborového studia zapisují volitelné předměty z oborové nabídky a dále libovolné předměty z volné nabídky slavistických oborů, případně jiných filologických, historických nebo uměnovědných oborů fakulty (nejméně 20 kreditů). Všichni posluchači musí během studia složit zkoušku z některého dalšího světového jazyka (angličtina, francouzština, němčina, španělština – 4 kredity). Povinnost zkoušky ze světového jazyka se nevztahuje na studenty, kteří tuto zkoušku absolvovali v rámci bakalářského studia.

Posluchači dvouoborového studia jsou během studia povinni získat nejméně 120 kreditů na obou oborech kombinace dohromady (70 kreditů za absolvování povinných kurzů na diplomovém a 50 kreditů na nediplomovém oboru). Magisterské studium je ukončeno obhajobou diplomové práce (resp. v nediplomovém dvouoborovém studiu odevzdáním oborové práce) a státní závěrečnou zkouškou.

(?)

Diplomové studium oboru je ukončeno obhajobou diplomové práce v rozsahu nejméně 80 normostran základního textu a státní závěrečnou zkouškou. Státní závěrečná zkouška má charakter komplexního písemného i ústního ověření znalostí získaných absolvováním povinných areálových, jazykovědných, literárněvědných a kulturologicky zaměřených předmětů. Jazyková část zkoušky ověřuje písemně a ústně znalosti gramatiky a lexika jazyka studovaného areálu. Témata otázek ústní zkoušky vycházejí ze zadaných okruhů a literatury a ověřují znalosti teoreticko-metodologických základů oboru a znalosti jednotlivých areálů (literatura, kultura, historie).

Více informací lze nalézt na stránce ústavu: http://www.phil.muni.cz/wusl/home/studium/informace/statni-zaverecne-zkousky-a-zaverecne-prace.

(?)

Absolvent magisterského studijního oboru může být na FF MU přijat do doktorského studia oborů Filologicko-areálová studia nebo Literární komparatistika.

(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Filologicko-areálová studia
Zkratka: AREA
Kód: 7310T303
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N7310 N-FI Filologie
Filozofická fakulta
Obor zajišťuje:
Filozofická fakulta