Informatika ve veřejné správě

Funkční a přehledný e-government.

Bakalářské prezenční jednooborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

Obor Informatika ve veřejné správě se zabývá zejména vlivem informačních a komunikačních technologií (ICT) na organizaci a chod veřejného sektoru a státní správy, aplikacemi ICT v právních vědách, využitím ICT pro podporu využití právní vědy, ale také vlivem ICT na rozvoj správních organizací.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • ovládá základy informatických disciplín a základy oboru Veřejná správa;
  • je seznámen s principy tvorby a používání informačních technologií a uplatnění informatiky v jiných disciplínách;
  • disponuje základními analytickými schopnostmi a profesním vzděláním pro pracovníky všech oblastí místní a státní správy;
  • má systematický přehled o české právní úpravě a znalosti z oborů přímo souvisejících s oblastí veřejné správy.
(?)

V případě, že po absolvování bakalářského studia odejde student do praxe, může najít uplatnění při návrhu, realizaci a správě informačních a databázových systémů, počítačových sítí, při vývoji a údržbě webových aplikací apod. Absolventi se rovněž uplatní v oblasti využití ICT ve všech oblastech místní a státní správy, různých vzdělávacích organizacích a výzkumných vědeckých ústavech – všude tam, kde mohou zhodnotit své schopnosti analyzovat možnosti ICT pro podporu správních procesů.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba studia oboru činí šest semestrů. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 180 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Povinné předměty tvoří základ odborně profilujících předmětů oboru a jejich podíl činí 98 kreditů (včetně kreditů za předměty zaměřené na přípravu k bakalářské práci). Povinně volitelné předměty si student volí podle svého zájmu a své budoucí odborné orientace.

Studenti se řídí při průchodu studiem studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku. Přístup ke studijním katalogům jednotlivých imatrikulačních ročníků naleznete na stránkách fakulty.

(?)

Státní závěrečná zkouška se skládá z obhajoby bakalářské práce a z ústní zkoušky. Ústní zkouška je hodnocena jednou známkou, obhajoba je hodnocena samostatnou známkou. Okruhy otázek lze nalézt na stránkách fakulty https://www.fi.muni.cz/studies/szz_bc/invs.xhtml.

(?)

Pokud se absolvent rozhodne pokračovat v navazujícím magisterském studiu, a v rámci bakalářského studia se takto profiluje, může uvažovat zejména o navazujícím magisterském studiu v oblasti informatiky (konkrétně obor Bezpečnost informačních technologií), případně o studiu na Právnické fakultě (program Veřejná správa).

(?)
0
Aktivní studenti
56

Specifikace oboru

Obor: Informatika ve veřejné správě
Zkratka: INVS
Kód: 6209R019
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B1802 B-AP Aplikovaná informatika
Fakulta informatiky
Obor zajišťuje:
Fakulta informatiky
Garant oboru:
prof. RNDr. Ivana Černá, CSc.

Nejčastěji zapisované předměty