Kinantropologie (angl.)

Rozbalit vše

Doktorský studijní program Kinantropologie je určen absolventům magisterského studijního programu na vysokých školách nebo jejich součástech, poskytujících úplné vysokoškolské vzdělání.

Doktorský studijní program Kinantropologie je zaměřen na rozvoj samostatné tvůrčí činnosti v oblasti výzkumu a vývoje v oboru kinantropologie. Cílem studia je prohloubit teoretické znalosti získané studiem v magisterském studijním programu a získat schopnosti, vhodné k vědecké práci v oboru kinantropologie, a to jak samostatné, tak v rámci některého z výzkumných týmů fakulty.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • samostatné i kolektivní vědecké práce v oboru kinantropologie;
  • analýzy lidského pohybu v souvislosti s jinými jevy (pohybový režim, životní styl, apod.);
  • působení na rozvoj systémů lidské motoriky a pohybových projevů;
  • studia motorických znaků, projevů a struktur lidského pohybu a motoriky.
(?)

Absolventi doktorského studia najdou své profesní místo jako učitelé a vědečtí pracovníci v oboru kinantropologie na vysokých školách.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba studia jsou 4 roky, maximální doba studia je rovna dvojnásobku standardní doby studia. Studium probíhá v prezenční nebo kombinované formě podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele, případně i konzultanta. Školitelem může být akademický pracovník s titulem profesor nebo docent.

Na doktorské studium se vztahuje semestrální kreditový systém.

Student musí absolvovat povinné předměty platné pro všechny studenty DSP na FSpS MU a může si vybrat z nabídky volitelných předmětů. Ve studijním plánu je třeba zohlednit také další povinnosti: (1) zapojení do práce v laboratořích, sběru dat, obsluhy přístrojů, s výpočetní technikou dle charakteru disertační práce; (2) zapojení do výuky, (3) publikační činnost.

(?)

Studium je ukončeno státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce.

Státní doktorská zkouška je veřejná. Probíhá před komisí složenou z odborníků v dané specializaci a zahrnuje prověření znalostí ze široké problematiky kinantropologie a z oblasti obecné i speciální metodologie vědeckého výzkumu v kinantropologii. Současně jsou prověřovány znalosti z interdisciplinárních oborů antropomotorika a biomechanika, fyziologie, sportovní medicína, psychologie, filosofie, sociologie a pedagogika sportu.

Součástí státní doktorské zkoušky je obhajoba tezí disertační práce.

Disertační práci student předkládá před uplynutím maximální doby studia. Práce má po formální a obsahové stránce charakter vědeckého díla a obsahuje původní výsledky samostatné teoretické a tvůrčí činnosti.

Úspěšným vykonáním státní doktorské zkoušky a obhajoby disertační práce je studium řádně ukončeno.

(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Kinantropologie (angl.)
Zkratka: KINAA
Kód: 7403V001
Typ: doktorský
Titul: Ph.D.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: P7405 D-KI4 Kinantropologie (čtyřleté)