Teorie práva

Právní věda je znalost věcí božských i lidských, rozlišování spravedlivého a nespravedlivého. Domitius Ulpianus, Digesta

Rozbalit vše

Cílem studia oboru teorie práva je pochopení základních teoretických otázek právní vědy a rozvinutí a prohloubení předpokladů pro samostatnou vědeckou a pedagogickou práci v oboru teorie práva a dalších oblastech právní vědy osvojením si tvořivého právně teoretického přístupu k právním jevům a řešení právních otázek v oblasti právní teorie i právní praxe. Studenti si prohloubí znalost právních pojmů, právních kategorií, právních institucí a právních jevů přesahujících jednotlivá odvětví pozitivního práva. Po rekapitulaci tradičního právně filosofického myšlení se seznámí se současnými kritickými přístupy v právní vědě a budou vedeni ke kritickému pohledu na právní oblast a její sociální kontext. Širší vědní základ studijního oboru tvoří státověda a součástí studia jsou i základy vědecké práce, postupy akademického psaní a jazyková příprava.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Znát základní právně filosofické přístupy v právu, právní pojmy a koncepty a dokázat s nimi pracovat.
  • Rozumět významným právně teoretickým a právně filosofickým pracím vynikajících autorů 20. a 21. století.
  • Uplatnit právně teoretické a právně filosofické uvažování při řešení právně teoretických otázek.
  • Zvládat základní metodologii právní vědy.
  • Užít metody vědecké práce při zpracovávání odborných prací.
  • Zvládnout požadavky samostatné tvůrčí vědecké práce.
(?)

Absolventi studijního oboru jsou profilováni k odborné vědecké práci v oblasti právního výzkumu, legislativy, soudnictví a v dalších oblastech, kde je zapotřebí hlubokého právně teoretického základu. Mohou se uplatnit i v řadě dalších profesních oblastí, které vyžadují kvalifikovanou interpretaci a aplikaci právních předpisů, v poradenské činnosti, ve státní správě a ve vědecko-pedagogické činnosti na vysokých školách a v pedagogické práci na středních školách.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba studia oboru činí osm semestrů. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí student získat celkově 240 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Student si předměty zapisuje prostřednictvím registrace v IS MU, a to ve stanoveném období registrace. Povinné předměty tvoří základ odborně profilujících předmětů oboru. Student je povinen si v nejbližším semestru zapsat předmět, který neukončil úspěšně. Pokud ani po vyčerpání opravných možností neukončí opakovaný předmět úspěšně, nevzniká mu právo zápisu do následujícího semestru a je mu ukončeno studium. Studijní plán studijního oboru Teorie práva je uveden na stránkách fakulty, viz: http://is.muni.cz/predmety/sablony_tisk.pl?fakulta=1422;uzel=1016050;rek=ap;obdobi=6023;save_obd_pref=1

(?)

Řádné ukončení studia je podmíněno úspěšným složením státní doktorské zkoušky a obhajobou disertační práce. Nutnou podmínkou podání přihlášky ke státní doktorské zkoušce (dále jen SDZ) je splnění všech studijních povinností a ukončení všech studijních předmětů zaregistrovaných v ISu. Nejpozději s přihláškou ke SDZ předloží student také teze disertační práce, pokud již s přihláškou přímo neodevzdá disertační práci. Minimální rozsah disertační práce činí 150 stran, nejméně však 261.000 znaků včetně mezer. Disertační práci oponují 2 oponenti. Zkoušku a obhajobu může student vykonat ve stejném termínu, nebo samostatně, přičemž připuštění k obhajobě disertační práce je podmíněno vykonáním státní doktorské zkoušky. Více informací lze nalézt na stránce fakulty: http://www.law.muni.cz/content/cs/studium/doktorske-studium/

(?)

Absolvování doktorského studijního oboru Teorie práva nemá návaznost na další možné pokračování ve studiu.

(?)
0
Aktivní studenti
9

Specifikace oboru

Obor: Teorie práva
Zkratka: TEPR
Kód: 6801V025
Typ: doktorský
Titul: Ph.D.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: P6810 D-TPV4 Teoretické právní vědy (čtyřleté)