Dermatovenerologie

Významné je to, co si myslím, ještě významnější to, co vím.

Doktorské prezenční, čeština, 4 roky 
Doktorské kombinované, čeština, 4 roky 
Doktorské prezenční, angličtina, 4 roky 
Doktorské kombinované, angličtina, 4 roky 
Rozbalit vše

Obor dermatovenerologie je jedním ze základních oborů moderní medicíny s širokým rozpětím, jde o obor komplexní, který pro svůj rozvoj zohledňuje pokrok v oblasti základního výzkumu i výzkumu aplikovaného. V kontextu výzkumu genomického, farmakogenomického a proteomického dochází k výraznému nárůstu nových poznatků, přístupů a interpretací. Ozřejmuje se genetický podklad a vlivy u řady onemocnění včetně onkologických, rozvíjí se poznatky v oblasti kožní fyziologie, imunologie, moderních vyšetřovacích a léčebných metod, intenzivně se zkoumá dopad dermatóz na kvalitu života nemocných. Aplikovaný a klinický výzkum umožnil zavedení celé řady nových vyšetřovacích metod k hodnocení fyzikálního stavu kůže (elastometrie, měření kožní vodivosti či odporu, metoda TEWL, neinvazivní vyšetření suspektních nádorových lezí optickou koherentní tomografií s vysokým rozlišením). Nesmírně přínosný je rozvoj imunohistochemických metod, PCR diagnostika u kožních a venerických infekcí. Významnou oblastí dermatologie je také fotobiologie a její aplikovaná součást – fototerapie, principiálně novou metodou je fotodynamická terapie s mimořádnou účinností především v dermatoonkologii při absenci kumulativní toxicity. Nové obzory otevírá ve fototerapii tzv. fokusovaná digitální fototerapie s automatickým vyhodnocováním lezí. Výzkum onkologických rizik kumulace ultrafialového záření, na druhou stranu pak dopady deficience vitamínu D v důsledku příliš nízké expozice slunečnímu světlu má významný medicinský a celospolečenský dopad. Výzkum kvality života u nemocných s kožními chorobami mění náš pohled na řadu dermatóz, u kterých jsou parametry narušené kvality života na stejné úrovni jako u onkologických pacientů, případně těžkých kardiaků. Výzkum vedoucí k uplatnění nových léků a individualizaci léčby probíhá u celé řady lékových skupin. Novou výzvou se stanou dosud vzácné a neobvyklé choroby kůže i infekce sexuálně přenosné s aspekty diagnostickými a léčebnými v souvislosti s nově příchozími do Evropy z různých oblastí Asie a Afriky.

Cílem doktorského studia v oboru dermatovenerologie v rámci oborové rady na LF MU je prohloubení teoretických znalostí v oboru, patofyziologie kožních onemocnění, osvojení si metodologie samostatné vědecké práce, výzkum na poli etiopatogeneze, diagnostiky, terapie, prevence a kvality života dermatóz. Absolvent doktorského studia dermatovenerologie má nutné teoretické znalosti a praktické dovednosti v oblasti diagnostiky, léčby a prevence chorob kožních i pohlavních. V rámci vědecké činnosti zvládá práci s literaturou, interpretaci statistického hodnocení získaných výsledků, samostatnou přípravu vědeckých publikací, je schopen veřejné prezentace vlastní vědecké práce, spolupráce v širším vědeckém kolektivu a mezioborové komunikace. Je schopen samostatně vytvořit návrh a podat vědecký projekt.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Má potřebné teoretické znalosti a praktické dovednosti v oblasti diagnostiky, léčby a prevence dermatóz a chorob přenášených pohlavním stykem.
  • Osvojil si základní metody vědecké práce, zpracování a hodnocení získaných výsledků včetně statistického zpracování.
  • Chápe vztah kůže k ostatním systémům organismu a je schopen dobré interdisciplinární spolupráce.
  • Umí citlivě komunikovat s pacientem.
(?)

Absolventi doktorandského studia pokračují ve vědecké práci na různých úrovních. Rozvíjejí témata svých doktorandských prací samostatně i ve spolupráci se školícím pracovištěm, dalšími obory i laboratorním komplementem. Přibližně třetina z nich pokračuje k získání vědeckopedagogické hodnosti docent. Vesměs jsou po úspěšném obhájení své práce přínosem pro další rozvoj oboru jako celku.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Studijní předměty

Předměty společné výuky (popis předmětů na společné příloze)

Povinné:

Anglický jazyk

Nové trendy v lékařské imunologii

Molekulární biologie a genetika

Povinně volitelné (nejméně 2):

Analýza klinických dat

Nové trendy v patologické fyziologii

Získávání vědeckých informací

Plánování, organizace a hodnocení klinických studií

Etika vědecké a experimentální práce

Uživatel počítačové sítě

Studijní předměty odborné:

Povinné:

Dermatologie

Venerologie

Povinně volitelné (nejméně 3)

Dermatologická farmakoterapie

Dermatologická imunologie

Dermatologická alergologie

Fotobiologie

Dermatologická flebologie a lymfologie

Dermatologická histopatologie

Další povinnosti

-Vypracování kritické literární rešerše problematiky disertační práce a prezentace metodiky a záměrů disertace během prvního roku studia. Prezentace musí proběhnout na veřejném semináři kliniky.

-Účast studenta v dostupných formách výuky - příprava elektronických výukových materiálů pod dohledem školitele (2 témata)

-Prezentace průběžných vlastních výsledků na odborných seminářích

-Aktivní účast na mezinárodní konferenci spojená s prezentací výsledků práce formou ústního sdělení nebo posteru (nejméně 1x během studia)

-Nejméně jedna prvoautorská originální publikace v mezinárodním vědeckém časopise s IF nebo nejméně dvě práce publikované ve vědeckém časopise zařazeném do mezinárodní databáze Medline, Scopus apod. Abstrakta nebo kompilační práce nejsou počítány.

Kreditní systém:

240 kreditů - celé studium

- z toho 120 kreditů za přípravu DP, 30 kreditů publikační činnost

- 20 kreditů za semestr nebo 45 kreditů za dva semestry po sobě jdoucí

(?)

Státní doktorská zkouška prověřuje znalosti široké problematiky dermatologie a venerologie; důraz je kladen na znalosti fyziologie a patofyziologie kůže, speciální dermatologii a nové trendy v diagnostice a terapii kožních a pohlavních onemocnění. Dále viz. čl. 31 Státní doktorská zkouška, hlavy 5, Studijního a zkušebního řádu Masarykovy Univerzity v účinném znění 10.6.2013. Nutnou podmínkou je splnění všech povinností podle zákonných předpisů. Zkouška probíhá v jazyce přípravy. Zkouška je hodnocena klasifikační stupnicí podle příslušného článku (viz výše). Opakovat státní zkoušku je možné jen jednou. Zkouška i vyhlášení výsledků jsou veřejné.

(?)
0
Aktivní studenti
2

Specifikace oboru

Obor: Dermatovenerologie
Zkratka: DEVE
Kód: 5103V003
Typ: doktorský
Titul: Ph.D.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: P5176 D-DE4 Dermatovenerologie (čtyřleté)