Vnitřní nemoci

Medicína je nejužitečnější umění.

Rozbalit vše

Vnitřní lékařství (také nazývané Interní medicína, Interna) je rozsáhlý medicínský obor, který se člení na mnoho dalších podoborů a specializací. Pro jeho obsáhlost je studium rozloženo do 4 semestrů. Je to základní sjednocující medicínský obor nechirurgického charakteru. Během studia studenti získají základní poznatky v celé šíři tohoto oboru, naučí se syntetickému myšlení při využití získaných poznatků. Na interně jsou často léčeni nemocní, kteří trpí více onemocněními současně (polymorbidní). Díky všeobecným znalostem je jim zde poskytována komplexní péče. Třebaže název vnitřní lékařství může svádět k zjednodušujícímu názoru, že se zabývá pouze onemocněními vnitřních orgánů, opak je pravdou, internisté léčí celého člověka, nejen vnitřní orgány. Spolupracují proto s většinou ostatních lékařských oborů. Právě tato komplexní péče o polymorbidní nemocné patří k doménám interny.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • rozumět problematice jednotlivých interních onemocnění;
  • profesionální komunikace s vyšetřovanými;
  • znát správné diagnostické postupy;
  • na jejich základě bude umět navrhnout adekvátní léčbu;
  • vysvětlit prevenci civilizačních onemocnění a zdravý životní styl.
(?)

Absolvent Všeobecného lékařství na Lékařské fakultě MU se uplatní v celé šíři zdravotnického systému, jak ve státním, tak v soukromém sektoru, v ambulantních provozech nebo v lůžkových zařízeních. Pokud se chce lékař - absolvent lékařské fakulty - specializovat pro obor vnitřní lékařství, může si zvolit buď obor vnitřní lékařství (všeobecná interna), nebo některý ze specializačních podoborů. Atestační příprava trvá obvykle pět let, z toho první dva roky je společný interní kmen a poté následují tři roky specializačního výcviku. Po úspěšném absolvování základního interního kmene se může lékař dále specializovat v celkem 14 následujících interních oborech: - vnitřní lékařství – všeobecná interna;

- alergologie a klinická imunologie – zabývá se diagnostikou a léčbou poruch imunity;

- angiologie – zabývá se diagnostikou a léčbou onemocnění cév;

- endokrinologie a diabetologie – zabývá se diagnostikou a léčbou chorob žláz s vnitřní sekrecí, včetně diabetes mellitus;

- gastroenterologie – zabývá se diagnostikou a léčbou chorob trávicího traktu, včetně chorob jater, žlučníku a pankreatu;

- geriatrie – zabývá se specifiky diagnostiky a léčby vnitřních chorob ve stáří;

- hematologie a transfuzní lékařství – zabývá se diagnostikou a léčbou chorob krve a zajišťuje transfúzní službu;

- infekční lékařství – zabývá se diagnostikou, léčbou a prevencí infekčních chorob;

- kardiologie – zabývá se diagnostikou, léčbou a prevencí onemocnění srdce;

- klinická onkologie, radiační onkologie – zabývá se diagnostikou a terapií nádorových onemocnění;

- lékařská genetika – zabývá se diagnostikou a prevencí dědičných chorob;

- nefrologie – zabývá se diagnostikou a léčbou onemocnění ledvin;

- revmatologie – zabývá se diagnostikou a konzervativní léčbou onemocnění pohybového aparátu;

- tuberkulóza a respirační nemoci – zabývá se především diagnostikou a léčbou tuberkulózy.

Na společný interní základ navazují i některé další obory, které jsou sice vnitřnímu lékařství blízké, ale jsou převážně laboratorní:

- klinická biochemie – zabývá se indikací a hodnocením biochemických vyšetření a hodnocením a péčí o kvalitu těchto vyšetření;

- klinická farmakologie – zabývá se hodnocením a úpravami farmakoterapie, zejména u komplikovaných pacientů.

Po atestaci v oboru vnitřní lékařství může lékař získat atestaci v oboru "nástavbovém":

- intenzívní medicína – zabývá se intenzivní péčí o pacienty v těžkém stavu;

- paliativní medicína a léčba bolesti – zabývá se léčbou chronické bolesti.

Lékař absolvent má možnost také dále pokračovat v doktorském studiu (PhD), může se zapojit do výzkumných úkolů na pracovišti. Po získání zkušeností a odborných atestací se může realizovat v akademické oblasti při výuce jak v pregraduálním, tak i postgraduálním studiu.

(?)
  • Lékař
(?)

Standardní doba studia oboru všeobecného lékařství na LF MU je 12 semestrů. Jde o magisterské prezenční jednooborové studium. Výuka v  předmětu Vnitřní lékařství probíhá v 6 samostatných blocích. V letních prázdninách po 8. semestru musí student absolvovat 2 týdny praxe na interním oddělení nemocnice. Výuka vnitřního lékařství probíhá jednak v 9.-10 semestru, kdy musí splnit celkem 18 kreditů absolvováním povinných předmětů a 3 kredity z povinně volitelných předmětů. Pro postup do 11.-12 semestru musí splnit předepsané prerekvizity dle studijního katalogu. V posledních 2 semestrech (11-12) probíhá výuka formou blokové předpromoční praxe v trvání 7 týdnů, kdy student pracuje na interní klinice pod dozorem zkušených lékařů. Předmět je ukončen SRZ.

(?)

V rámci předmětu Vnitřní lékařství musí student absolvovat povinnou praxi.

V letním období po 8. semestru 2 týdny praxe na lůžkovém interním oddělení krajské nemocnice. Praxe je hodnocena 1 kreditovým bodem. Student pracuje jak na lůžkovém oddělení tak na ambulanci pod vedením odborných lékařů. Aktivní účast na praxi je potvrzována přednostou interního pracoviště Cílem praxe je doplnit a prohloubit si teoretické znalosti, získat a zlepšit si pracovní dovednosti.

(?)

Státní rigorózní zkouška (SRZ) se skládá ze 2 částí.

První část je praktická, kdy student vyšetří nemocného. Na základě získaných poznatků navrhne pro nemocného diagnosticko-terapeutický plán, zhodnotí výsledky laboratorních a přístrojových vyšetření a navrhne způsob léčby.

Druhá část je teoretická ústní zkouška, kdy student si vytáhne 1 složenou otázku, obsahující 3 podotázky z různých oblastí interny. Účelem ústní zkoušky je prověřit, že absolvent je schopen diferenciálně diagnostické rozvahy a má znalosti, které mu umožní se správně rozhodovat a postupovat v akutních situacích.

(?)

Absolvent Lékařské fakulty je plně erudovaný pracovník a může se zařadit do pracovního procesu na různých zdravotnických pracovištích, kde se bude dále erudovat ve zvolené specializaci v rámci postgraduálního vzdělávání.

(?)
0
Aktivní studenti
9

Specifikace oboru

Obor: Vnitřní nemoci
Zkratka: VNIN
Kód: 5103V059
Typ: doktorský
Titul: Ph.D.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: P5171 D-VN4 Vnitřní nemoci (čtyřleté)