Neurologie (angl.)

Studuj a léč nemoci mozku, míchy a nervů

Rozbalit vše

Cílem doktorského studijního programu Neurologie je uvést studenty do problematiky klinického výzkumu v oboru neurologie a umožnit jim realizovat vlastní výzkumné projekty pod vedením zkušených školitelů. Hlavní důvod je kladen na vysokou kvalitu výuky i vlastních výzkumných projektů, aplikovaný výzkum a interdisciplinární spolupráci s ostatními neurovědními obory.

Uchazeči musí mít ukončené magisterské vzdělání v oboru všeobecné lékařství, úspěšně složené přijímací zkoušky a schválený projekt dizertační práce.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • samostatné vědecké práce v oboru neurologie a klinických neurověd;
  • orientace v současných trendech oboru a anticipace dalšího vývoje při přípravě projektů;
  • poznat a definovat klinický problém a aplikovat získané poznatky do praxe;
  • prezentace znalostí a výsledků vědecké a klinické veřejnosti;
  • vést výzkumný tým.
(?)

Absolventi se mohou uplatnit jako akademičtí a vědečtí pracovníci a také na vedoucích pozicích v klinické neurologii.

(?)
  • Lékař
(?)

Standardní doba studia je 4 roky.

Povinné předměty:

Anglický jazyk

Analýza klinických dat

Etika biomedicínského výzkumu

Povinně volitelné předměty (nejméně 2 dle výběru doktoranda):

Získávání vědeckých informací

Molekulární biologie a genetika

Rétorika. Kultura mezilidské komunikace

Plánování, organizace a hodnocení klinických studií

Specializovaná výuka – Povinné:

Neurologie

Volitelné předměty:

Předměty vyučované v rámci oboru Neurovědy

Další povinnosti:

Zapojení do pregraduální výuky v rozsahu nejvýše 100 hodin za standardní dobu studia (ve shodě se studijním řádem LF MU).

Aktivní účast na odborných sjezdech v ČR a zahraničí s prezentací samostatně získaných výsledků své výzkumné činnosti.

Publikace v zahraničních impaktovaných odborných periodicích: minimálně 2 práce v časopise s IF (IF > 1,0), z toho u jedné první autor - nebo -

minimálně 2 práce v časopise s IF, z toho jedna s IF nad 2,0 (1. autor), celkový IF > 3,0. Pokud jsou ke splnění tohoto kritéria nutné více než 2 práce s IF, musí být minimálně 2 impaktované práce s prvoautorstvím.

Příprava a úspěšná obhajoba dizertační práce.

(?)

Požadavky na státní doktorskou zkoušku:

Zvládnutí základního oboru Neurologie

Detailní znalost dílčí problematiky oboru dle zvolené práce

Úspěšné obhájení disertační práce

(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Neurologie (angl.)
Zkratka: NEURA
Kód: 5103V032
Typ: doktorský
Titul: Ph.D.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: P5172 D-NR4 Neurologie (čtyřleté)
Lékařská fakulta
Obor zajišťuje:
Lékařská fakulta
Garant oboru:
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.