Patologie

Rozbalit vše

Patologie je základní medicínský obor, zabývající se makroskopickou a mikroskopickou/histologickou diagnostikou, výukou a výzkumem za využití široké škály metodických přístupů. Preferenčně je výzkum v oboru patologie zaměřen na problematiku onkologické patologie. Cílem doktorského studijního programu (DSP) v oboru Patologie je výchova odborně vzdělaného patologa orientovaného na vybranou výzkumnou problematiku. Cílem DSP je získání teoretických i praktických výzkumných dovedností a schopností samostatně vědecky pracovat a své výsledky prezentovat na odborných akcích a publikovat v kvalitních tuzemských i mezinárodních časopisech s impact faktorem. Cílem DSP je i zapojení do pregraduální výuky studentů Lékařské fakulty (LF) v oborech všeobecného i zubního lékařství a získání zdravotnické erudice v oboru Patologie a příprava k získání atestace v daném oboru.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • standardní histopatologické bioptické a cytologické diagnostiky ve spektru nádorových i nenádorových onemocnění;
  • interpretace výsledků standardních histopatologických vyšetření;
  • interpretace výsledků vyšetření molekulárně patologických a genetických;
  • klinicko-patologických korelací;
  • orientace v zadaném výzkumném tématu, práce s odbornou literaturou, sběru příslušných dat a jejich přípravy k statistickému zpracování;
  • interpretace dosažených výsledků, jejich prezentace a publikace v mezinárodních recenzovaných časopisech;
  • samostatné vědecko-výzkumné práce;
  • výuky praktických cvičení v pregraduální výuce studentů LF.
(?)

Uplatnění najdou absolventi DSP v oboru Patologie v jejich následném působení a odborném růstu na I. patologicko-anatomickém ústavu LF MU a FN u sv. Anny v Brně, případně na jiných ústavech fakultních nemocnic a lékařských fakult a odděleních patologie nemocnic v České republice i v zahraniční. Využijí získaných schopností v následné akademickém i zdravotnickém kariérním postupu, uplatní získané schopnosti nejen ve vědě a výzkumu, ale i v medicínské praxi a pre- i postgraduálním vzdělávání na LF.

(?)
  • Lékař
  • Lékař specialista
(?)

Struktura studijního plánu vychází především z tématu dizertační práce. Student musí absolvovat povinné předměty platné pro všechny studenty DSP na LF MU, může si vybrat z nabídky volitelných předmětů společných všem studijním programům DSP na LF MU, musí absolvovat povinné předměty oboru Patologie a minimálně jeden z nabídky volitelných předmětů. Další povinnosti studenta DSP v oboru Patologie zahrnují: publikace výsledků dizertační práce v recenzovaném časopise s impact faktorem (IF), celkově minimálně dvě práce v recenzovaném časopise s IF, z toho minimálně jedna prvoautorská, aktivní účast na odborných sjezdech, zapojení do výuky (teoretická nebo praktická výuka studentů LF), minimálně v rozsahu 2 hodiny týdně po 2 semestry za dobu studia, podíl na řešení výzkumných grantů.

(?)

Studenti DSP Patologie absolvují v průběhu svého studia praxi v oboru patologie, která je dána výší úvazku ve zdravotnickém zařízení (minimálně ve výši úvazku 0,2) a pedagogickou praxi, zapojení do výuky praktických cvičení studentů LF v rozsahu minimálně 2 hodin týdně po 2 semestry za dobu studia.

(?)

Požadavky na řádné ukončen studia zahrnují úspěšné absolvování všech povinných předmětů a kurzů, získání požadovaného počtu kreditů, publikační aktivitu dle požadavků oborové rady, úspěšné složení státní doktorské zkoušky a úspěšnou obhajobu dizertační práce.

(?)
0
Aktivní studenti
2

Specifikace oboru

Obor: Patologie
Zkratka: PATL
Kód: 5103V046
Typ: doktorský
Titul: Ph.D.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: P5173 D-PA4 Patologie (čtyřleté)
Lékařská fakulta
Obor zajišťuje:
Lékařská fakulta