Počítačové systémy a technologie (angl.)

Rozbalit vše

Obor Počítačové systémy a technologie programu Informatika je orientován především na aplikovaný (cílený) výzkum, tedy experimentální nebo teoretickou práci, jejíž nedílnou součástí je získávání nových poznatků, zaměřenou na specifické, konkrétní a většinou předem stanovené cíle využití, na jejichž formulaci se mohou podílet průmysloví partneři Fakulty informatiky. Typickým výstupem aplikovaného výzkumu v informatice jsou plně funkční softwarová díla nebo původní metodologické postupy tvorby systémů, postavené na původních a publikovaných myšlenkách a principech. Při evaluaci výsledků studia je kladen důraz na praktickou využitelnost, originalitu a původní vědecký přínos dosažených řešení.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • samostatné vědecké práce v informatice.
(?)

Absolvent doktorského studia Informatiky je schopen samostatné tvůrčí, výzkumné a organizační práce. Je připraven řešit náročné teoretické, výzkumné a vývojové problémy v oblasti informatiky. V praxi je schopen samostatně vést výzkum, vývoj a implementaci v oblasti moderních informačních technologií. Nachází uplatnění jako tvůrčí pracovník na špičkových vědecko-výzkumných pracovištích jako vedoucí výzkumných a vývojových týmů a též ve vědecké a pedagogické práci na vysokých školách a jiných pracovištích akademického typu. Absolventi tohoto oboru se také uplatňují při obsazování vyšších funkčních pozic v institucích a firmách, kde je vyžadovaná schopnost samostatné tvořivé práce, analýzy složitých problémů a schopnost navrhovat a realizovat nová, originální řešení.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní délka studia je 8 semestrů. Studijní plán je individuálně konzultován se školitelem.

(?)

Student musí v průběhu studia vykonat státní doktorskou zkoušku. Obsahem státní doktorské zkoušky je obhajoba tezí disertační práce a ústní zkouška ze dvou podokruhů, které si student zvolí po dohodě se školitelem. Na konci studia musí student předložit a obhájit disertační práci.

(?)
0
Aktivní studenti
1

Specifikace oboru

Obor: Počítačové systémy a technologie (angl.)
Zkratka: PSTA
Kód: 1801V041
Typ: doktorský
Titul: Ph.D.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: P1805 D-IN4 Informatika (čtyřleté)
Fakulta informatiky
Obor zajišťuje:
Fakulta informatiky
Garant oboru:
prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc.