Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

Charakter člověka se odhaluje při řeči. (Menandros)

Rozbalit vše

Posláním bakalářského studia oboru Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání je příprava vysokoškolsky kvalifikovaného odborníka, který může působit v institucích vyžadujících odborné znalosti z českého jazyka a české literatury. Absolvent disponuje základním odborným vzděláním s oborově-didaktickou složkou a je připraven k navazujícímu magisterskému učitelskému nebo oborovému studiu českého jazyka a literatury, studiu žurnalistiky apod.

Cílem studia je aktivní zvládnutí odborných poznatků a dovedností z oborů český jazyk a česká literatura, k nimž patří zejména dovednost pracovat s textem, tj. analyzovat text z aspektu jazykové správnosti, slohové vytříbenosti, z aspektu literárně-teoretického a literárně-kritického. Studium je koncipováno tak, že absolvent je schopen aplikovat získané teoretické vědomosti, kriticky hodnotit text, zvládnout jazykovou analýzu a korekci textu, provést literárněvědné hodnocení textu a jeho interpretaci. Získá také dovednost rozvíjet tvořivé činnosti s literárním textem a literárně-výchovné aktivity. Během studia jsou u studentů rozvíjeny jazykové a literárněteoretické předpoklady k tvůrčí autorské činnosti literární, žurnalistické, předpoklady ke konzultačnímu působení v oblasti českého jazyka a literatury.

Absolventi jsou vybaveni také základními didaktickými dovednostmi potřebnými pro práci asistenta učitele českého jazyka a literatury, především dovednost naučit žáky interpretovat text literární a rozvíjet u nich kultivované vyjadřování přiměřené konkrétní komunikační situaci.

Součástí studia je také výuka cizího jazyka, kde se předpokládá základní pokročilá znalost jednoho z jazyků, a to minimálně úroveň A2 (podle Evropského jednotného referenčního rámce), na kterou se ve výuce navazuje.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

 • vyjadřovat se plynule, respektovat a dodržovat jazykovou správnost a stylovou vytříbenost;
 • vysvětlit dnešní podobu češtiny na základě poznatků z diachronního vývoje jazyka, orientovat se v teorii i v systému současné češtiny;
 • charakterizovat základní etapy, díla a osobnosti české literatury 19. a 20. století, literatury pro děti a mládež a výběrově světové literatury; charakterizovat pojmy z teorie literatury; orientovat se v metodologii literární vědy;
 • provést jazykovou a stylistickou analýzu, jazykovou korekturu a stylizační úpravu textu;
 • analyzovat literární text z hlediska literárně-teoretického a literárně-kritického, napsat vlastní odborný text (výklad odborné problematiky, literárněvědnou studii, recenzi, resumé, anotaci);
 • aplikovat v praxi své znalosti základů textologie a obstát v redakční práci s textem;
 • rozvíjet u žáků schopnost interpretace textu a schopnost porozumět textu literárnímu i neliterárnímu;
 • rozvíjet u žáků kultivované vyjadřování, podporovat rozvoj čtenářství a zájem o literaturu a literární dění.
(?)

Absolvent je plně kvalifikován pro profese:

– asistent pedagoga - učitele českého jazyka a literatury;

– instruktor ve střediscích volného času;

– vychovatel v domovech mládeže, v družinách;

– instruktor nebo lektor v různých občanských sdruženích zabývajících se pedagogickou činností;

– redaktor nebo jazykový korektor;

– pracovník v kulturních institucích vyžadující vzdělání v českém jazyce a literatuře (jazykový poradce v rozhlase a televizi, v divadle apod.).

(?)
 • Asistent pedagoga
 • Pedagog volného času
 • Vychovatel
(?)

Standardní doba studia oboru je šest semestrů, studium je realizováno jako dvouoborové. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti za celé studium obou oborů získat 180 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty (včetně kreditů za předměty zaměřené na přípravu k bakalářské diplomové práci).

V oboru Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání musí student za celé studium získat minimálně 55 kreditů z povinných předmětů jazykovědných a literárních a 5 kreditů z předmětů didaktických, které tvoří základ odborné profilace oboru. Kromě toho má student možnost podle svého zájmu a své budoucí odborné orientace vybrat si též z široké nabídky volitelných předmětů. Za celé studium obou oborů musí student získat 9 kreditů z předmětů volitelných vypisovaných na kterémkoliv oboru PdF/MU.

Studenti se řídí při průchodu studiem studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku. Přístup ke studijním katalogům jednotlivých imatrikulačních ročníků naleznete na stránkách fakulty.

(?)

Povinnou součástí studia je tzv. reflektovaná pedagogická praxe (asistentská), kterou negarantuje Katedra českého jazyka a literatury. Žádná praxe garantovaná touto katedrou není povinnou součástí studia.

(?)

Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je:

– ústní zkouška z českého jazyka, kterou tvoří všestranný jazykový rozbor textu a odpověď na teoretickou otázku z jazykovědy včetně otázek z didaktiky českého jazyka pro bakalářské studium dle tematických okruhů, dostupných na http://www.ped.muni.cz/katedry-a-instituty/cesky-jazyk/studium/statni-zaverecne-zkousky;

– ústní zkouška z české literatury, kterou tvoří odpověď na otázku z literární teorie a historie (od počátků národního písemnictví po současnost) včetně otázek z didaktiky literární výchovy pro bakalářské studium dle tematických okruhů, dostupných na http://www.ped.muni.cz/katedry-a-instituty/cesky-jazyk/studium/statni-zaverecne-zkousky. Předpokladem úspěšného absolvování zkoušky z české literatury je také schopnost interpretovat literární dílo s přihlédnutím k jeho strukturním vrstvám i literárně-historickému kontextu.

Obě části státní závěrečné zkoušky mají stejnou váhu při závěrečném hodnocení.

Pro studenty, kteří si zvolili téma bakalářské diplomové práce garantované Katedrou českého jazyka a literatury, je součástí SZZ též její obhajoba.

(?)

Absolvent bakalářského oboru Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání je kvalifikován pro vstup do navazujícího magisterského oboru studia:

– Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy, realizovaného na kterékoliv pedagogické fakultě v České republice;

– oborů Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy nebo Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy, realizovaných na pedagogických a filozofických fakultách;

– pro odborné studium českého jazyka a literatury a oborů příbuzných (žurnalistika, česká literatura apod.).

(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Zkratka: CJ3S
Kód: 7504R269
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B7507 B-SPE Specializace v pedagogice