Filozofie

Rozumět.

Rozbalit vše

Bakalářský studijní obor filozofie je zaměřen na komplexní program výuky filozofie se zvláštním zřetelem k dějinám filozofie a k problematice ontologie, epistemologie, etiky, logiky, filozofie dějin a společnosti. Studium orientuje posluchače v dějinách evropské a americké filozofie od antiky do 20. století a v současných diskusích o dějinně-filozofických problémech. Současně s tím je pozornost věnována otázkám systematické filozofie, zejména v oblasti ontologie a epistemologie. Studijní plán kombinuje povinné, povinně volitelné a volitelné předměty, s důrazem na získání interpretačních a argumentačních dovedností v interpretačních seminářích a ve vyžadovaných písemných pracích.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • interpretace filozofického textu a umí se samostatně orientovat v různých myšlenkových, kulturních, politických a sociálních systémech;
  • znát základní směry a osobnosti dějin filozofie a základní problémy systematické filozofie;
  • interpretovat myšlenkové, kulturní a společensko-politické koncepce; dokáže aplikovat filozofický přístup na konkrétní společenské, kulturní a vědecké teorie;
  • připravit souvislý odborný filozofický text na zadané téma na základě zadané literatury;
  • získávat analytické kompetence a osvojit si flexibilitu v jednání a rozhodování k působení v kulturních a vzdělávacích institucích, v médiích nebo na manažerských postech.
(?)

Pokud absolventi nepokračují navazujícím magisterským studiem, což je jeden z hlavních záměrů tohoto studia, mohou se uplatnit v kulturních a mediálních institucích, ve státní správě a všude tam, kde je kladen důraz na porozumění a interpretaci textu, jsou způsobilí pracovat na všech místech, zejména humanitního zaměření, vyžadujících kritické a systematické myšlení nebo na manažerských postech vyžadujících flexibilitu v jednání a rozhodování.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Bakalářské prezenční studium filozofie (trvá 6 semestrů)

Jednooborové studium:

Požadovaný počet kreditů:

64 kreditů za povinné předměty

60 kreditů za povinně volitelné předměty (z toho minimálně 9 kreditů za interpretační semináře)

27 kreditů za volitelné předměty

4 kredity za Úvod do psychologie

4 kredity za Úvod do sociologie

2 kredity za tělesnou výchovu

15 kreditů za seminář k bakalářské diplomové práci

4 kredity za zkoušku z cizího jazyka podle stanovených zásad jazykových kompetencí absolventů MU.

Dvouoborové studium:

Požadovaný počet kreditů:

64 kreditů za povinné předměty

9 kreditů za povinně volitelné předměty (z toho minimálně 3 za interpretační seminář)

1 kredit za tělocvik (další 1 pro druhý obor)

4 kredity alternativně za úvod do psychologie, nebo úvod do sociologie

diplomoví studenti 15 kreditů za seminář k bakalářské diplomové práci

nediplomoví studenti 5 kreditů za seminář k bakalářské oborové práci

2 kredity z čtyřkreditové zkoušky z cizího jazyka (další 2 kredity za zkoušku pro druhý obor studia) podle stanovených zásad jazykových kompetencí absolventů MU.

Bakalářské kombinované jednooborové studium filozofie

Výuka je realizována podle studijního plánu a rozvrhu konzultací na příslušný semestr jako jednooborové bakalářské studium. Kontakt s vyučujícími je prostřednictvím konzultací a prostřednictvím internetu. Základní výukové materiály a metodické pomůcky jsou kromě předepsané literatury a učebních textů k dispozici na elektronických médiích. Preferovány jsou písemné formy ověřování znalostí, které jsou zaměřené na praktické samostatné zvládání problematiky (seminární práce, eseje apod.).

Požadovaný počet kreditů:

114 kreditů za povinné předměty

47 kreditů za povinně volitelné předměty

15 kreditů za diplomový seminář

4 kredity za zkoušku z cizího jazyka podle stanovených zásad jazykových kompetencí absolventů MU.

(?)

Bakalářská zkouška po 6. semestru. Podmínkou je dosažení požadovaného počtu kreditů v bakalářském studiu, splnění univerzitních podmínek jazykové kompetence a odevzdání bakalářské, nebo přijetí oborové práce (pokud je bakalářská práce odevzdána na druhém oboru). Tematické okruhy zkoušky jsou vyvěšeny na nástěnce katedry a webové stránce katedry. Součástí státní zkoušky na diplomovém oboru je obhajoba diplomové práce.

(?)

Absolvent bakalářského studijního oboru může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v navazujícím magisterském studiu Filozofie nebo Učitelství základů společenských věd pro střední školy.

(?)
0
Aktivní studenti
0
Obhájené závěrečné práce

Specifikace oboru

Obor: Filozofie
Zkratka: PH
Kód: 6101R004
Typ: celoživotní vzdělávání
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B6101 B-PH Filozofie
Filozofická fakulta
Obor zajišťuje:
Filozofická fakulta
Garant oboru:
doc. PhDr. Marek Picha, Ph.D.