Vyšší justiční úředník

Vzhůru k soukolí justice!

Rozbalit vše

Základním cílem studijního oboru Vyšší justiční úředník je poskytnout specializované profesní vzdělání zejména pro pracovníky rezortu spravedlnosti (primárně je určen pro pracovníky vykonávající funkci vyššího soudního úředníka, vyššího úředníka státního zastupitelství nebo soudního tajemníka bez odpovídajícího vysokoškolského vzdělání). V případě studia daného oboru se jedná jak o poskytnutí systematického obecného přehledu o české a evropské právní úpravě, tak o poskytnutí potřebných znalostí z oborů přímo souvisejících s oblastí justice, tj. zejména občanského práva hmotného a procesního, obchodního práva, trestního práva hmotného a procesního. Program si klade za cíl nejenom poskytnutí a ověření znalostí, ale rovněž získání určitého dovednostního základu nezbytného zejména pro výkon funkce vyššího soudního úředníka a vyššího úředníka státního zastupitelství. Nedílnou součástí studia je i vzdělávání v procesních a soudně správních dovednostech. Tomuto cíli je podřízen i výběr předmětů.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • využívat teoretické a metodologické znalosti zejména v oblastech organizace justice, civilního procesu, trestního procesu a správního procesu;
  • využívat základní znalosti nejvýznamnějších soukromoprávních a veřejnoprávních disciplín;
  • interpretovat a aplikovat právní normy ve výše uvedených oblastech a využít toho v praxi;
  • využívat procesní právní předpisy během civilního, trestního a správního procesu.
(?)

Absolvent bakalářského oboru Vyšší justiční úředník může uplatnit získané znalosti a dovednosti především v rámci rezortu ministerstva spravedlnosti a ministerstva vnitra. Vzhledem k charakteru vzdělání jsou získané poznatky využitelné i pro práci u osob provozujících soukromé právnické profese, kupř. u advokátů, notářů či exekutorů.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba studia v bakalářském studijním programu Právní specializace, obor Vyšší justiční úředník, je tři roky.

Pro úspěšné ukončení studia je nezbytné získat 180 kreditů při zachování předepsané struktury povinných a povinně volitelných předmětů, složení zkoušek, zápočtů a kolokvií stanovených studijním plánem.

Student je povinen za dobu studia úspěšně absolvovat povinně volitelné předměty v celkové hodnotě 13 kreditů. Povinně volitelné předměty jsou vypisovány v semestrech podzim nebo jaro daného akademického roku. Vedle povinně volitelných předmětů z nabídky studijního plánu svého oboru si student může zapsat jako své povinně volitelné předměty i předměty ze studijních plánů jiných bakalářských oborů realizovaných na Masarykově univerzitě. Pro splnění povinného absolvování povinně volitelných předmětů (včetně souhrnné kreditové hodnoty za povinně volitelné předměty) se započtou pouze předměty vztahující se prokazatelně k profilu absolventa daného oboru. Uznání předmětu zapsaného na jiné fakultě Masarykovy univerzity do minimálního počtu absolvovaných povinně volitelných předmětů rozhoduje proděkan na základě písemné žádosti studenta. Podmínkou pro uznání je rovněž to, že předmět nebyl absolvován jako povinný v rámci předcházejícího nebo souběžného studia.

Studenti se řídí při průchodu studiem studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku. Přístup ke studijním katalogům jednotlivých imatrikulačních ročníků naleznete na stránkách fakulty.

(?)

Vzhledem ke kombinované formě studia se praxe nepředpokládá.

(?)

Státní závěrečná zkouška se skládá ze dvou částí: ze zpracování a obhajoby diplomového úkolu a z ústní části.

Diplomový úkol má prověřit schopnost (odbornou způsobilost) studenta vyřešit zadanou kauzu v rozsahu kompetencí vyššího soudního úředníka či vyššího úředníka státního zastupitelství. Diplomový úkol je rozdělen na dvě dílčí části, resp. dva úkoly: zpracování a obhajoba úkolu z civilního řízení soudního; zpracování a obhajoba úkolu z trestního řízení. Zpracování obou dílčích úkolů je obligatorní. Zpracovávání diplomového úkolu bude rozděleno do dvou úseků trvajících 90 minut, oddělených přestávkou. V jedné fázi se bude psát diplomový úkol z civilního řízení soudního, ve druhé z trestního řízení; diplomový úkol může být zpracováván jenom v rámci toho úseku, který je k jeho zpracování určen, tj. práci nelze prodlužovat do další fáze či ji začínat ve fázi předchozí. Práce se bude psát v učebně vybavené fakultními počítači. Každý student bude mít k dispozici počítač, na němž bude diplomový úkol psát. Krom obvyklých kancelářských aplikací bude mít každý počítač přístup k ASPI, k Beck-online a budou na něm uloženy vzory procesních úkonů vydané Ministerstvem spravedlnosti. Přístup k internetu bude (krom Beck-online) odepřen. Vedle literatury a judikatury přístupné z uvedených právních informačních systémů mohou studenti samostatně používat i vlastní literaturu, kterou si s sebou přinesou. Obhajoba a hodnocení diplomového úkolu bude probíhat v úvodu ústní části státní závěrečné zkoušky. Příslušný zkoušející s ním nejprve probere jeho diplomový úkol, dá mu příležitost se k vytýkaným vadám vyjádřit, zhodnotí jej, a teprve poté se přistoupí k zodpovězení otázky ústní části.

Ústní část státní závěrečné zkoušky se skládá ze tří předmětů. Dva předměty jsou povinné, a to: Občanské právo (hmotné a procesní) a Trestní právo (hmotné a procesní). Třetí předmět si student povinně zvolí z následujících předmětů: Obchodní právo; Správní právo; Evropské mezinárodní právo soukromé a procesní.

(?)

Po úspěšném absolvování je možné pokračovat v navazujícím magisterském studiu, avšak pouze ve studijním programu Veřejná správa, obor Veřejná správa, jehož absolvování není považováno za ucelené právnické vzdělání. Po jeho absolvování není tedy možné vykonávat některé profese v soudnictví, na státním zastupitelství, v advokacii apod.

Absolvováním oboru bakalářského studia nevzniká nárok na zajištění studia ve druhém stupni. Možnost studia na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v navazujícím magisterském programu Veřejná správa se řídí aktuálními Podmínkami pro přijetí ke studiu vyhlašovanými pro daný akademický rok.

(?)
0
Aktivní studenti
0
Obhájené závěrečné práce

Specifikace oboru

Obor: Vyšší justiční úředník
Zkratka: CZVVYJU
Kód: 6804R034
Typ: celoživotní vzdělávání
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B6804 B-PSP Právní specializace
Právnická fakulta
Obor zajišťuje:
Právnická fakulta
Garant oboru:
doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D.