Etnologie

Mezi lidmi: tradice a inovace.

Doktorské prezenční, čeština, 4 roky 
Doktorské kombinované, čeština, 4 roky 
Rozbalit vše

Doktorské studium etnologie probíhá v rámci čtyřletého prezenčního, nebo kombinovaného studia a realizuje se formou kreditního systému. Sleduje 2 základní linie, přičemž tou první je problematika tradiční kultury českého etnika a etnokulturní vztahy se zeměmi střední a jihovýchodní Evropy. Druhá linie pak sleduje aktuální problémy současné globalizované společnosti. Studium je koncipováno na základě pravidelných metodických konzultací doktoranda se školitelem a na kreativním přístupu doktoranda při získávání podkladových materiálů ke zpracovávanému tématu práce, ať již vlastním terénním výzkumem, či formou pramenného studia a na základě studia domácí a zahraniční literatury. Dílčí výsledky diplomant publikuje v odborném tisku (nejméně jedna studie v zahraničí) a na vědeckých konferencích, z nichž nejméně jedna musí proběhnout v cizině. Studentům se doporučuje jednosemestrový studijní pobyt v zahraničí v návaznosti na téma doktorské práce. Obdobně si student volí téma speciální přednášky buď z nabídky Ústavu evropské etnologie, či na jiném ústavu Filozofické fakulty nebo na jiné fakultě Masarykovy univerzity.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • popsat a identifikovat základní reálie tradiční kultury;
  • realizovat samostatný výzkum;
  • využít v praxi základní metody etnologie;
  • analyzovat prameny a literaturu;
  • vytvářet syntézy v podobě publikačních výstupů.
(?)

Uplatnění studentů vyplývá nejen z jejich odborného zaměření (kulturní sféra, státní správa, památková péče), ale také z jejich samostatnosti, kreativity a schopnosti posuzovat a rozhodovat. Tyto kvality jsou během studia dále rozvíjeny a otevírají studentům celou škálu uplatnění, zejména v oblasti služeb. Získané znalosti mohou uplatnit v ryze vědeckých i popularizačních a prezentačních oblastech. Vědomostní základ a metodologická průprava jim skýtá dostatečný základ pro zapojení do činnosti akademických pracovišť, v muzejních institucích, ve vědecko-pedagogické činnosti na univerzitních a vysokoškolských pracovištích, v edukační oblasti, vč. vedení a rozvíjení volnočasových aktivit, na bázi neziskových organizací pracujících s etnickými minoritami i na mezinárodní úrovni (např. humanitární organizace atd.).

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba prezenčního doktorského studia je osm semestrů. Pro připuštění ke státní doktorské zkoušce musejí mít studenti splněno celkem 240 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Povinné předměty tvoří základ studia, směřují k prohloubení oborových znalostí a k sepsání disertační práce. Povinně volitelné předměty (Speciální přednáška I, II) jsou stanoveny po dohodě se školitelem a vycházejí z nabídky studijního programu Ústavu evropské etnologie. Variantou je uskutečnění zahraničního studijního pobytu v rozsahu jednoho semestru. K zápisu do dalšího semestru je nutno dosáhnout 20 kreditů.

(?)

Interní doktorandi se ve vyšších ročnících studia zapojují do výuky na bakalářském stupni, kde zajišťují výběrové kurzy z tematiky řešené ve své doktorské práci. Obdobně vedou a oponují bakalářské práce vztahující se k problematice zpracovávané doktorské práce.

Vedle toho po celou dobu studia mají každý týden povinnost pětihodinové služby v ústavní knihovně, během které buď katalogizují publikace v systému Aleph, archivují fotografie nebo archivují práce studentů v systému Bach (terénní výzkumy, dotazníky apod.). Další dílčí práce jsou jim zadávány jednotlivými školiteli.

Doktorští studenti se aktivně účastní na dalších akcích pracoviště jako např. Týden humanitních věd, prezentují své práce během pravidelných setkání doktorských studentů ÚEE FF MU, zapojují se do řešení Specifického výzkumu pracoviště.

(?)

Podmínkou pro řádné ukončení studia je:

1) Dosažení 240 kreditů v řádném studijním termínu

2) Úspěšné obhájení disertační práce

3) Úspěšné složení doktorské zkoušky v následujících oblastech:

a) Etnologický výzkum (metody, techniky). Interpretace základních výzkumných metod a metodologie etnologie.

b) Dějiny české etnologie/národopisu/folkloristiky (významní představitelé, základní díla, oborové časopisy, instituce). Znalost oborové literatury.

c) Reálie české lidové kultury (hmotná, sociální a duchovní kultura českého etnika, etnografická rajonizace a diferenciace českých zemí). Objasnění systematiky tradiční kultury.

d) Základní pojmy oborů etnologie a kulturní antropologie (v rozsahu doporučené literatury).

e) Dějiny sociální a kulturní antropologie.

f) Posouzení etnické historie a problematiky Evropy.

(?)
22
Aktivní studenti
32

Specifikace oboru

Obor: Etnologie
Zkratka: ET
Kód: 7105V019
Typ: doktorský
Titul: Ph.D.
Akreditace: do 31. 12. 2020
Program: P7107 D-HI4 Historické vědy (čtyřleté)