Historie - obecné dějiny

Rozbalit vše

Absolvent doktorského studia v oboru českých/obecných dějin získá v jeho průběhu důkladnou znalost českých/obecných dějin jako celku a stane se odborníkem v předmětu své specializace. Získá náležité a soustavné znalosti z historiografie a filozofie dějin a zvládne aktivně alespoň jeden světový jazyk, podle odborného zaměření zvládne i pramenné jazyky (latina, stará němčina). Tyto své znalosti uplatní při vlastním vědeckém bádání, které se bude opírat o náročnou heuristiku, včetně samostatného archivního výzkumu, a povede k získání nových vědeckých poznatků a výsledků, k jejich formulování v podobě vědeckých studií a publikování v odborném tisku. Bude připraven k celoživotnímu osvojování nových vědeckých poznatků a metod a k jejich kritickému vyhodnocování.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • prokázat znalost klíčových vývojových trendů a problémů českých a obecných dějin od středověku do současnosti a základní odborné literatury k nim s důrazem na epochy a období, k nimž se váže téma disertační práce, a vyložit je na odborné vědecké úrovni;
  • prokázat schopnost orientovat se v nejnovějších výsledcích českého i zahraničního bádání o vybraných problémech dějin;
  • osvojit a uplatnit teoretické a metodické přístupy k analýze historických jevů a procesů;
  • prokázat znalost hlavních historiografických škol.
(?)

Absolvent doktorského studia historie se uplatní jako řádně připravený odborník především v oblasti historického výzkumu, ale i v dalších oblastech a oborech vyžadujících humanitní vzdělání.

Bude schopen vedle specializovaných znalostí nabídnout také samostatné uvažování a jednání, kritické a racionální myšlení a soustavnou práci s informacemi. Dokáže se uplatnit na vysokých školách, ve vědeckých institucích, muzeích, v překládání a vydávání odborné literatury, v mediální oblasti i v soukromé sféře.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Základem doktorského studia na Historickém ústavu FF MU je systematická a samostatná příprava na tvůrčí vědeckou a odbornou práci pod vedením a dohledem školitele a za odborné a organizační podpory pracoviště a příslušné oborové komise a oborové rady. Podle možností a potřeb lze žádat o konzultaci i jiná specializovaná pracoviště, případně absolvovat část doktorského studia v zahraničí. Školitel poskytuje doktorandovi metodickou pomoc při heuristice, orientaci v nejnovější literatuře, při stanovení základní koncepce a metod zpracování tématu disertace, při hledání optimálního řešení dílčích výzkumných problémů a dohlíží na plnění studijního plánu.

Doktorské studium lze absolvovat interní, nebo kombinovanou formou, přičemž o přijetí do studia rozhoduje vstupní pohovor, v jehož rámci zájemce představí svůj výzkumný projekt a metodický způsob jeho řešení.

Studijní plán zahrnuje povinné předměty, k nimž vedle filozofických a metodologických základů, světového jazyka a dějin historiografie patří: a/ hostovské přednášky, b/ doktorská čtení ve formě seminářů, c/ semináře zaměřené na vlastní heuristickou práci a interpretaci jejích výsledků. Předpokládá se, že posluchači absolvují studijní pobyt v zahraničí a budou publikačně činní.

(?)

Studium je ukončeno státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce.

Státní zkouška probíhá před komisí složenou z odborníků v dané specializaci. Zkouška probíhá formou diskuse a je zaměřena na ověření znalostí klíčových vývojových trendů a problémů dějin a základní odborné literatury k nim s důrazem na epochy a období, k nimž se váže téma disertační práce. Dále ověřuje znalost hlavních historiografických škol a schopnost orientovat se v nejnovějších výsledcích českého i zahraničního bádání o vybraných problémech dějin.

Minimální rozsah disertačních prací je předpisem FF MU určen na 180 000 znaků. Obhajoba probíhá veřejně před komisí složenou z předsedy, školitele a specialistů na danou problematiku v oboru. Standardní částí obhajoby jsou prezentace doktoranda školitelem, prezentace hlavních bodů práce doktorandem, prezentace posudků, odpovědi na posudky, diskuse. Po diskusi komise hlasuje a stanoví známku.

(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Historie - obecné dějiny
Zkratka: HIOB
Kód: 7105V026
Typ: doktorský
Titul: Ph.D.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: P7107 D-HI4 Historické vědy (čtyřleté)

Další informace