Sociální psychologie

Život využijeme nejlépe tehdy, když ho věnujeme něčemu, co trvá déle než život sám. W. James

Doktorské prezenční, čeština, 4 roky 
Doktorské kombinované, čeština, 4 roky 
Rozbalit vše

Doktorský studijní program Sociální psychologie je určen primárně absolventům jednooborového studijního magisterského programu psychologie, výjimečně i absolventům jiných příbuzných oborů (magisterských programů na jiných fakultách a vysokých školách především humanitního zaměření).

Doktorské studium je prostředkem k získání příslušné vědecké kvalifikace v uvedeném oboru, přičemž je založeno na studiu předmětů dle studijního katalogu a samostatné tvůrčí práci pod vedením školitelů, jejímž výstupem jsou odborné vědecké publikace a zejména závěrečná disertační práce každého absolventa studia.

Cílem studia je vybavit studenta v dané oblasti psychologie příslušnými teoretickými znalostmi a kompetencemi, jež zúročí v samostatné vědecké práci v oboru sociální psychologie. Důraz je kladen na další rozvíjení schopností studentů integrovat a propojovat jednotlivé dílčí poznatky a přístupy z dané vědecké oblasti i příbuzných vědních disciplín.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • vhodně teoreticky zakotvit zkoumaný jev, fenomén či proměnnou, navrhnout a realizovat adekvátní výzkumný design;
  • ovládat metodologii příslušné vědní disciplíny a stěžejní i pokročilé kvantitativní i kvalitativní metody zpracování výzkumných dat;
  • navrhovat a realizovat výzkumné koncepce, programy a projekty;
  • koordinovat koncepční, výzkumnou a analytickou práci odborníků z daného oboru i interdisciplinární spolupráci;
  • zprostředkovat vědecké výsledky odborné i laické veřejnosti v mateřském i cizím jazyce.
(?)

Absolventi doktorského studia oboru Sociální psychologie mohou získanou kvalifikaci uplatnit ve výzkumných ústavech a pracovištích, jako vysokoškolští učitelé apod. Jsou oprávněni realizovat samostatnou vědeckou a výzkumnou činnost v oblasti základního i aplikovaného výzkumu. V širším smyslu jsou připraveni provádět všechny činnosti spojené s vědeckou prací, tzn. zabývat se koncepčními otázkami, vědecko-organizační činností a také výukou.

Pokud absolvent daného studijního programu neabsolvoval v pregraduálním studiu magisterskou formu oboru psychologie, absolvování doktorského psychologického studijního programu jej opravňuje pouze k vědecké práci v absolvovaném doktorském oboru, nikoli k praktickému výkonu povolání psychologa.

(?)

Podmínky pro vytváření studijních plánů jsou dány studijním řádem MU, charakteristika studia daného oboru je uvedena na následujícím odkazu:

http://www.phil.muni.cz/wups/home/studium.

Forma studia je prezenční a kombinovaná, standardní doba doktorského studia jsou 4 roky (8 semestrů). Podmínkou úspěšného ukončení studia je získání 240 kreditů za povinné i volitelné studijní předměty (viz níže), včetně zkoušky ze specializačního oboru, úspěšná obhajoba disertační práce a vykonání státní závěrečné zkoušky.

PHDZ1 Filozofie pro doktorské studium 1

PHDZ2 Filozofie pro doktorské studium 2

PSD_CJPR1 Cizí jazyk I

PSD_CJPR2 Cizí jazyk II

*Varianta A – publikace a referát; *Varianta B – zkouška v CJV MU

PSD_PSV1 Pramenné studium, výzkum I

PSD_PSV2 Pramenné studium, výzkum II

PSD_PSV3 Pramenné studium, výzkum III

PSD_PSV4 Pramenné studium, výzkum IV

PSD_TP1a Textová příprava Ia

PSD_TP1b Textová příprava Ib

PSD_TP1c Textová příprava Ic

PSD_TP1d Textová příprava Id

PSD_TP2 Textová příprava II (od 5. roku studia)

PSD_DS1 Doktorský seminář I

PSD_DS2 Doktorský seminář II

PSD_DS3 Doktorský seminář III

PSD_DS4 Doktorský seminář IV

PSD_DS5 Doktorský seminář V

PSD_DS6 Doktorský seminář VI

PSD_DS7 Doktorský seminář VII

PSD_DS8 Doktorský seminář VIII

PSD_TMPS Teorie a metodologie psychologie

PSD_SPS Sociální psychologie (specializační obor)

PSD_OR1 Odborný referát I

PSD_OR2 Odborný referát II

PSD_OP1 Odborná publikace I

PSD_OP2 Odborná publikace II

PSD_SpP Speciální přednáška

PSD_ZSSP Zahraniční semestrální studijní pobyt

PSD_TDP Teze disertační práce

PSD_DP Disertační práce

PSD_SDZ Státní doktorská zkouška

Studenti doktorského studijního programu oboru Sociální psychologie se při průchodu studiem řídí studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku, přístup ke studijním katalogům jednotlivých imatrikulačních ročníků naleznou na stránkách fakulty.

Studium je založeno na samostatné vědecké a tvůrčí práci studentů, kteří pod vedením školitelů zpracovávají své disertační doktorské práce a vědecké publikační výstupy.

(?)

Student doktorského studijního oboru Sociální psychologie prokáže adekvátní praxi absolvováním povinných předmětů a vykonáním specializační zkoušky.

Jelikož se jedná o studium, jež připravuje studenty primárně na vědeckou dráhu, není další praxe vyžadována.

(?)

Studium v doktorském studijním programu Psychologie probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele a podmínky pro jeho řádné ukončení naplňují požadavky studijního a zkušebního řádu MU uvedené na následujícím odkazu: http://www.muni.cz/general/legal_standards/study_examination_regulations.

Student řádně ukončí studium, pokud úspěšně absolvuje všechny předměty určené příslušným katalogem předmětů, získá požadovaný počet 240 kreditů, odevzdá a úspěšně obhájí svoji disertační práci a složí státní závěrečnou zkoušku. Bližší informace jsou uvedeny na odkazu:

http://www.phil.muni.cz/wff/home/studium/doktorske/zkouska-obhajoba.

Požadavky na disertační práci se řídí studijním řádem MU, doktorská státní zkouška se skládá z ústní obhajoby disertační práce a ústní zkoušky z psychologie, která se zaměřuje primárně na zkušební okruhy specializačního oboru, student však musí prokázat adekvátní znalosti celého předmětu psychologie, včetně nových trendů a schopnost tyto znalosti propojovat a prakticky využít.

(?)
0
Aktivní studenti
7

Specifikace oboru

Obor: Sociální psychologie
Zkratka: PSS
Kód: 7701V010
Typ: doktorský
Titul: Ph.D.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: P7703 D-PS4 Psychologie (čtyřleté)

Další informace

Absolvent doktorského studia musí prokázat i širší všeobecné znalosti a dovednosti absolvováním filozofického a metodologického základu (zachycení filozofických a metodologických aspektů problematiky zpracovávané v disertační práci) a současně prokázat jazykové znalosti a dovednosti nejen absolvováním zkoušky z cizího světového jazyka, ale i využitím cizojazyčných relevantních odborných pramenů v disertační práci.

Absolvent doktorského studia Sociální psychologie má aktuální poznatky z oboru zasazené do širších trendů vývoje v psychologii, a to jak v oblasti teorie, tak výzkumné metodologie a je vybaven k tomu, aby samostatně prováděl vědecký výzkum: je schopen identifikovat relevantní vědecká témata v rámci recentních výzkumných směrů a trendů, je schopen volit adekvátní výzkumnou metodologii pro úspěšné řešení vědeckého zadání (a to včetně přípravy projektu, volby metod a vyhodnocení dat), orientuje se v současných postupech analýzy dat v oblasti kvantitativní i kvalitativní metodologie, o svém výzkumu a vědeckých zjištěních je schopen koncizním způsobem referovat v odborných periodikách.

Absolvent je vyškolen k tomu, aby prováděl samostatnou výzkumnou činnost v oblasti základního i aplikovaného výzkumu. V širším smyslu je připraven provádět všechny činnosti spojené s vědeckou prací, tzn. zabývat se koncepčními otázkami, vědecko-organizační činností a také výukou.