Teorie a dějiny divadla, filmu a audiovizuální kultury

Divadlo: Celý svět hraje komedii. Film: Vidíme film zevnitř.

Rozbalit vše

Obor má dvě specializace: 1) teatrologickou (zahrnující teorii a dějiny divadla a dramatu), a 2) filmologickou (zahrnující teorii a dějiny filmu a audiovizuální kultury).

Cílem studia je systematická příprava na vysoce kvalifikovanou a specializovanou akademickou a vědeckou práci v akademických, vědeckých a odborných institucích a na univerzitách, resp. v oblasti humanitních a společenských věd, umění, médií a kulturních institucí.

Studium poskytuje vysoce specializovaný a individualizovaný program zacílený na vědeckou práci a zohledňující tematiku a problematiku řešených disertačních projektů. Je založeno na soustavě disertačních seminářů, určených k realizaci disertační práce, a na soustavě povinných a povinně volitelných předmětů (včetně předmětů v angličtině, praxe nebo zahraniční stáže). Důraz je kladen na samostatnou studijní a badatelskou práci.

U disertační práce se předpokládá původní výzkum a původní výsledky. Standard odpovídá úrovni vědeckého vzdělání.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • mít komplexní a specializovaný rozhled v teorii, metodologii a dějinách oboru v širším kontextu uměnovědných, humanitních a společenských věd
  • provádět původní výzkum a používat pokročilé výzkumné postupy
  • rozvíjet teoretickou a metodologickou specializaci související s badatelským zaměřením,
  • vyvíjet a řídit projekty
  • pracovat v odborném, vědeckém či akademickém týmu
  • rozvíjet publikační, konferenční, pedagogickou a další odbornou činnost v rámci oborového i veřejného diskursu
  • působit v mezinárodním odborném diskursu a v mezinárodním prostředí
(?)

Absolventi doktorského studia se uplatní především jako špičkoví odborníci ve vědeckovýzkumných, vzdělávacích a dalších odborných institucích, a to i v mezinárodním měřítku.

Absolventi jsou připraveni k vysoce kvalifikované a specializované práci

v odborných, výzkumných a akademických pozicích na univerzitách, v archivech, muzeích, médiích, v divadlech, ve filmovém průmyslu (produkce, distribuce, festivaly, kina, televize ad.) a v dalších kulturních a kreativních průmyslech, v oblasti kulturního managementu a kulturní politiky, dramaturgie, žurnalistiky, ediční a nakladatelské praxe apod.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba doktorského studia oboru činí 4 roky čili 8 semestrů.

Během studia musí student získat celkem 240 kreditů z povinných a povinně volitelných oborových předmětů a z předmětů společného základu, a to podle níže uvedeného zadání:

1) Divadlo: Povinné kurzy oborové přípravy zahrnují předměty spojené s přípravou studentů na odbornou pedagogickou praxi (30 kreditů), na odbornou činnost v zahraničí a v cizím jazyce (alespoň 20 kreditů), odbornou publikační praxi (30 kreditů), absolvování kurzů zahraničních hostů katedry (alespoň 20 kreditů) a také na přípravu a prezentaci dizertační práce (110 kreditů). Zbylé kredity získávají studenti doktorského studia za povinné předměty zahrnující metodologii a světový jazyk, které absolvují preferovaně v oborových variantách kurzů společného základu (30 kreditů).

2) Film: 30 kr. za metodologii a světový jazyk (lze absolvovat alternativně v preferované oborové variantě, nebo v celofakultní variantě). 210 kr. za povinné či povinně volitelné oborové předměty zahrnující metodologické semináře, pedagogickou a publikační praxi, zahraniční stáž, 4 kurzy zahraničních hostů v angličtině a soustavu 8 disertačních seminářů, která tvoří páteř studijního kurikula. Volitelně lze absolvovat předmět odborná stáž.

Při průchodu studiem se studenti řídí studijním manuálem svého imatrikulačního ročníku, který je přístupný na stránkách katedry a fakulty.

(?)

1) Divadlo: Součástí povinných kurzů systematické oborové přípravy jsou kurzy zaměřené na praxi studentů v odborné vědecké a pedagogické činnosti, včetně prezentační praxe v cizích jazycích a v zahraničí. Povinné kurzy oborové přípravy zaměřené na praxi zahrnují předměty spojené s přípravou studentů na odbornou pedagogickou praxi a pedagogickou asistenci (60 kreditů), na zahraniční praxi či zahraniční studijní pobyt (alespoň 20 kreditů) a odbornou publikační praxi (30 kreditů).

2) Film: Studenti musí absolvovat povinně publikační praxi I-III (publikovat 3 studie v odborném tisku, z nichž jedna má být konferenční prezentací) a pedagogickou praxi I-III (realizovat 3 výukové předměty) a v úhrnu tak získat 30 kr., a dále mohou volitelně absolvovat odbornou praxi o hodnotě 20 kr. Praxe se realizují individuálně po dohodě studenta se školitelem a doporučuje se je absolvovat ve 2 a 3. roce studia.

(?)

Státní závěrečná zkouška se skládá ze dvou částí realizovaných ústní formou před komisí:

1) disertační práce a její obhajoba, která zahrnuje posudky dvou oponentů,

2) zkouška z teorie a dějin oboru, která zahrnuje okruhy z českých dějin, světových dějin a z teorie a metodologie.

U disertační práce se předpokládá původní výzkum a původní výsledky.

Každá část zkoušky se hodnotí samostatně.

Obě části se konají obvykle v jednom termínu a v pořadí obhajoba a zkouška.

(?)
0
Aktivní studenti
13

Specifikace oboru

Obor: Teorie a dějiny divadla, filmu a audiovizuální kultury
Zkratka: TDDF
Kód: 8104V006
Typ: doktorský
Titul: Ph.D.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: P8111 D-OT4 Obecná teorie a dějiny umění a kultury (čtyřleté)