Estetika

Poznávání umělecké nejvyšší jest poznání lidské. T. G. Masaryk

Rozbalit vše

Estetika je moderní humanitní disciplína, která se opírá o bohatou písemnou tradici sahající od modernity až k antice. Zabývá se vztahy mezi uměním, vnímáním, literaturou a společenskými a přirozenými normami, které je utvářejí. Estetika rozvíjí schopnosti porozumění a odborného výkladu (interpretace) uměleckých děl a otázek souvisejících s lidskou kulturou, jako například: Jak porozumět umění? Proč existují umělecké druhy, styly a období? Jak a proč se měnil dobový vkus či vkus jednotlivých vrstev? Jaké hodnoty nám umění a kultura zprostředkuje, jak nás vzdělává? Jak spolu souvisí jazyk, pojmy a vnímání? A konečně: jak na takové otázky odpovídaly různé epochy evropské civilizace a jejich vynikající autoři? Smysl estetiky je tudíž informativní i formativní, má za cíl poznání i vzdělání, zisk znalostí i dovedností.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • s porozuměním a jistotou poznávat, analyzovat a předávat umělecké a kulturní hodnoty;
  • používat světové jazyky v humanitním studiu, při překládání, výměně informací a v praktickém životě;
  • chápat proměny vkusu, preferencí a estetických funkcí na pozadí vlastních znalostí historie, umění a výchovy;
  • vést k duchovnímu obohacení a přitom kriticky posuzovat umělecké a společenské jevy a normy;
  • bezchybně a přesně se vyjadřovat ústní i písemnou formou a komunikovat s odbornou i laickou veřejností.
(?)

Doktor filozofie v oboru estetika (Ph.D.) je vysoce kvalifikovaným odborníkem v oblasti humanitních studií, který může působit ve výzkumu, univerzitním vzdělávání a ve společensko-politické praxi. Dosažené vzdělání kvalifikuje absolventa pro zaměstnání redaktora, editora, zpravodaje, uměleckého kritika, manažera, mluvčího či poradce. Dále může nalézt uplatnění ve veřejné správě kultury a umění, v médiích, v divadlech, v muzeích, galeriích a jiných státních i soukromých kulturních institucích. Může se uplatnit také v oblasti public relations nebo může najít uplatnění jako učitel estetické výchovy ve středním a vysokém školství. Získal široké interpretační schopnosti k předávání uměleckého dědictví i ke správě veřejných vztahů v rámci procesů evropské integrace i mimo ně.

(?)
  • Asistent pedagoga
  • Učitel střední školy
(?)

Interní doktorské studium estetiky je čtyřleté a individuální. Celkově musí posluchač musí získat 240 ECTS kreditů.

Posluchač doktorského studia estetiky si sestavuje studijní plán tak, aby každý semestr studia mohl vykázat splnění 30 kreditů podle studijního plánu. Doporučuje se vycházet přitom z přirozeného řazení kursů podle jejich kódů ESDS01-ESDS20 a vytváření individuálního studijního plánu konzultovat se školitelem.

(?)

V průběhu doktorského studia musí posluchač vykonat alespoň měsíční praxi v odborné nebo vzdělávací instituci a účastnit se praktických úkolů pracoviště ve vztahu k výzkumu, organizaci exkurzí, konferencím a přednáškám. Studijní plán rovněž zohledňuje povinnost strávit alespoň jeden studijní semestr na zahraniční stáži.

(?)

Získání stanoveného počtu studijních kreditů a splnění dalších studijních povinností, k nimž patří účast na odborných konferencích, publikační činnost v oboru aj. Předložení doktorské disertace v požadovaném rozsahu a vědecké kvalitě a obhájení disertační práce a úspěšné složení státní doktorské zkoušky před oborovou komisí.

Zkouška ověřuje kandidátovy pokročilé znalosti z dějin estetiky a teorie umění, vědecké metodologie, české estetiky a strukturalismu, sémiotiky kultury a evropských kulturních dějin; vyžaduje prokázání dovedností nutných k výzkumu a prezentaci vědeckých výsledků.

(?)

Doktorské studium je nejvyšším typem univerzitního studia.

(?)
0
Aktivní studenti
3

Specifikace oboru

Obor: Estetika
Zkratka: ES
Kód: 8109V005
Typ: doktorský
Titul: Ph.D.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: P8111 D-OT4 Obecná teorie a dějiny umění a kultury (čtyřleté)