Česká literatura

Poznání mateřského jazyka a literatury utváří kulturního člověka.

Rozbalit vše

Cílem doktorského studia oboru Česká literatura je zprostředkovat studentům teoretické přístupy i praktické dovednosti v oboru česká literatura (její historie, teorie, metodologie, komparatistika, a to s přesahy do oblasti literatury světové).

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • analyzovat literární texty ve zvoleném teoretickém rámci;
  • interpretovat literární texty české i světové literatury s oporou o adekvátní teoretickou literaturu;
  • předávat získané zkušenosti z oboru formou pedagogické činnosti;
  • předávat získané zkušenosti z oboru formou odborných přednášek a publikací;
  • řešit samostatně nové vědecké problémy s využitím spolehlivých zdrojů.
(?)

Absolvent je odborníkem v oboru česká literatura. Má možnost uplatnění v akademických prostředích zabývajících se studiem nebo výukou češtiny, respektive v oborech orientovaných obecně na literaturu, jazyk a jejich aplikace.

(?)
  • Učitel střední školy
(?)

Standardní doba prezenčního studia oboru činí osm semestrů. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 240 kreditů. Studenti se řídí při průchodu studiem studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku. Přístup ke studijním katalogům jednotlivých imatrikulačních ročníků je k nalezení na webových stránkách fakulty.

(?)

Státní zkouška je koncipována jako odborná rozprava o literárněvědných problémových okruzích se členy zkušební komise. Nejpozději měsíc před zkouškou uchazeč odevzdá soubor vlastních pěti vypracovaných tezí svému školiteli. Po jejich schválení školitelem teze přijímá předseda zkušební komise, který její členy tezemi obešle nejpozději týden před konáním zkoušky. Zkouška probíhá nezávisle na obhajobě disertační práce vždy ve zkouškovém období a student ji musí úspěšně absolvovat do konce 6. semestru studia.

Obhajoba disertační práce se skládá: z prezentace doktoranda školitelem, prezentace hlavních bodů práce doktorandem, prezentace posudků, odpovědí na posudky, diskuse. Po diskusi komise hlasuje a stanoví známku.

(?)
0
Aktivní studenti
10

Specifikace oboru

Obor: Česká literatura
Zkratka: CELI
Kód: 7310V031
Typ: doktorský
Titul: Ph.D.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: P7315 D-FI4 Filologie (čtyřleté)