Literární komparatistika

Různými jazyky a formami k základním otázkám smyslu lidského bytí.

Doktorské prezenční, čeština, 4 roky 
Doktorské kombinované, čeština, 4 roky 
Rozbalit vše

Cílem studia je návaznost na magisterský program stejného oboru, tedy prohloubené vzdělání v tradičním univerzitním oboru na bázi vědeckého srovnávání především evropských literatur s přesahy k Severní, Střední a Jižní Americe a dalším zemím, kde se pěstuje literatura v evropských jazycích ve spojitosti s evropskými tradicemi a jejich konfrontací s autochtonní kulturou s metodologickou oporou v tradicích evropské komparatistiky včetně její české, slovenské a pražsko-brněnské školy s metodologickou flexibilitou směřující k metodám druhé poloviny 20. a počátku 21. století (sémiotika, hermeneutika, dekonstrukce, kognitivní metody) s přesahy k filologicko-areálovému pojetí komparatistiky a k novým pojetím světové literatury.

Doktorand se orientuje na srovnávací okruh podle zaměření disertační práce a takto koncipuje také svůj studijní plán, v němž kromě povinných předmětů vybírá soubor specializací.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • ovládat kromě češtiny ještě dva světové jazyky;
  • orientovat se komplexním způsobem ve světové literatuře a konfrontovat podobu různých národních literatur;
  • využívat teoretických a historických nástrojů a nových metodologií v uchopení světového literárního procesu.
(?)

Mezioborová kvalifikace umožní uplatnění absolventů doktorského studia v existujících institucích EU, ve veřejné správě všech stupňů, v institucích zaměřených na rozvoj a správu regionů, v institucích různých mezinárodních organizací stojících i mimo EU, ve vzdělávacích institucích, v médiích apod.

Obor poskytuje komplexní vzdělání ve srovnávací literární vědě, kulturologii a historiografii příslušných zemí pro činnost ve vědeckých a vědeckopedagogických a kulturních institucích, žurnalistice a v expertní činnosti; flexibilita koncepce umožní i činnost v privátním sektoru.

(?)
  • Bez profesního postavení
  • Asistent pedagoga
  • Učitel druhého stupně základní školy
  • Učitel jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky
  • Učitel střední školy
(?)

Běžnou dobu studia oboru tvoří osm semestrů.

Pro přístup k doktorské zkoušce musí studenti získat celkově 240 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Povinné předměty tvoří základ odborně profilujících předmětů oboru a jejich podíl činí 81 kreditů

Povinně volitelné předměty, jež tvoří 24 kreditů, si student volí podle svého zájmu a zaměření své disertační práce. Zbývajících 15 kreditů studenti získají za absolvování libovolných předmětů z aktuální nabídky volitelných předmětů oboru nebo z nabídky jiných oborů.

Doktorandi se připravují k běžným zkouškám a k doktorské zkoušce podle uvedených a dostupných anotací.

(?)

Studenti vykonávají zahraniční praxi v rámci studijního programu po dobu maximálně jednoho semestru.

(?)

Doktorská zkouška a obhajoba disertační práce.

(?)

Ve vybraných případech lze předpokládat další vědeckou a publikační činnost s výstupem v habilitačním spise.

(?)
0
Aktivní studenti
2

Specifikace oboru

Obor: Literární komparatistika
Zkratka: LIKO
Kód: 8106V002
Typ: doktorský
Titul: Ph.D.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: P7315 D-FI4 Filologie (čtyřleté)
Filozofická fakulta
Obor zajišťuje:
Filozofická fakulta

Filozofická fakulta MU má jako celek a speciálně její Ústav slavistiky ve sféře literární komparatistiky (srovnávací literární vědy) dlouholetou tradici. Její kultivace a integrace do nových metodologických proudů sleduje vědeckou prostupnost mezi filologickými obory na Masarykově univerzitě a vytváří základ pro srovnávací studia, která překračují rámec filologických oborů. Výzkumná problematika pracoviště: Na FF MU se již od předválečných let věnuje literární komparatistice celá řada slavistů-komparatistů, výrazně komparatisticky je orientována i brněnská romanistika, germanistika, anglistika a amerikanistika a klasická filologie, svým způsobem v některých případech i literárněvědná bohemistika. Svědčí o tom zaměření recenzovaných časopisů, které FF MU z této oblasti vydává (Slavica Litteraria, Bohemica Litteraria, Opera Slavica, Études Romanes de Brno, Brno Studies in English, Novaja rusistika) i monografií jednotlivých pracovníků příslušných ústavů a kateder. Sídlem komise je Ústav slavistiky s dlouholetou tradicí morfologické komparatistiky, kterou v tradici A. Veselovského, J. Polívky a M. Murka zakládal Frank Wollman. V současnosti klíčoví pracovníci Ústavu slavistiky v rámci mezinárodní spolupráce (zejména s pracovišti akademií věd a univerzit na Slovensku a Slovinsku) rozpracovávají nová pojetí literární komparatistiky, vedoucí ústavu i jako člen redakčních rad mezinárodních periodik Zagadnienia rodzajów literackich, World Literature Review, Slavica Slovaca a Slavistična revija (od 2009).